Waar komen de wijksteunpunten in Vught?

In het bestuursakkoord voor de periode 2014-2018 staat het realiseren van wijksteunpunten als een van de speerpunten benoemd. Het Vughtse college heeft vorige week een raadsinformatiebrief over dit onderwerp naar de raad gestuurd. Daarin staat o.a. het voornemen om in 2017 wijksteunpunten te vestigen bij Versterhof, DePetrus, in Vught-Noord en Lunetten.

In de visie op het accommodatiebeleid is opgenomen dat in Vught vijf tot zeven wijksteunpunten worden gerealiseerd. Ook in het bestuursakkoord ‘Kracht door continuïteit’ is deze doelstelling opgenomen. Het plan om wijksteunpunten te realiseren heeft tot doel ontmoeting mogelijk te maken, vooral voor specifieke doelgroepen. Met ‘de transformatie’ is deze wens nog versterkt, omdat wijksteunpunten kunnen bijdragen aan een sterke sociale structuur binnen Vught en de afzonderlijke wijken. De Vughtse gemeenteraad wil echter niet dat daarbij nieuwe gemeentelijke wijkgebouwen worden gerealiseerd of dat de gemeente verantwoordelijk wordt voor de exploitatie van de wijksteunpunten. Voor het realiseren van een wijksteunpunt wil de gemeente niet uitgaan van één bepaalde blauwdruk. Van belang is dat de wijksteunpunten en de activiteiten die er plaatsvinden, aansluiten op de behoeften en wensen die er bij de burgers leven. Zo kan de invulling per steunpunt sterk verschillen.

Criteria
Voor de wijksteunpunten zijn een aantal criteria benoemd. Zo moeten ze algemeen toegankelijk zijn, ruimte bieden voor ontmoeting, het moet de plaats zijn waar signalen binnenkomen (antenne in de wijk), er is een dienstverleningsaanbod voor kwetsbare burgers, er is ruimte voor het organiseren van groepsactiviteiten, het moet kunnen dienen als uitvalsbasis of contactpunt voor wijkondersteuners en er moeten mogelijkheden gecreëerd worden om Wegwijs+ zichtbaar te maken. Dit kan in de vorm van het fysiek aanwezig zijn via een spreekuur etc. of door het plaatsen van informatiemateriaal.

Uitgangspunten
Het is de bedoeling dat de wijksteunpunten georganiseerd worden door en voor de buurt. Het moet geen gemeentelijk punt zijn ,maar een samenwerking van partners waarbij er voor gezorgd moet worden dat het steunpunt niet alléén bedoeld is voor kwetsbare groepen, maar er moet voor worden gezorgd dat een brede vertegenwoordiging uit de wijk verbonden wordt en blijft. De steunpunten moeten aansluiten bij voorzieningen die er al zijn in de wijk en het is vooral niet de bedoeling dat er nieuwe gemeentelijke buurthuizen opgezet worden.

De afgelopen jaren zijn er in samenwerking met partners al een aantal wijkontmoetingspunten ontstaan. Hierbij kan een onderscheid gemaakt worden tussen ‘punten’ die algemeen toegankelijk zijn en steunpunten die gericht zijn op specifieke doelgroepen zoals minima, jongeren en ouderen. De komende maanden wordt bekeken of het mogelijk is  wijksteunpunten te vestigen in de Versterhof en in de voormalige Petruskerk.  Ook Vught-Noord vraagt nog om aandacht. In dit gebied zijn weinig voorzieningen al wordt er wel gebruik gemaakt van particuliere accommodaties. Er is extra aandacht voor de vraag of er behoefte is aan een steunpunt in de omgeving Mariaplein. Ook voor Lunetten geldt dat het college hier initiatief moet nemen om daar een wijksteunpunt te realiseren.

Kijk ook bij

Comfortabel, duurzaam en betaalbaar wonen in de Piekenhoek

“De tekeningen voor de Charlotte van Beuningen-woningen in de Piekenhoek waren destijds in een half …