Vughtse raad wil uitbesteding milieustraat onderzoeken

De Vughtse raad heeft in de raadsvergadering van donderdag 9 juni unaniem een motie aangenomen waarin het college wordt verzocht  bij de vaststelling van de afvaltarieven in december 2016 een begroting 2017 van de milieustraat beschikbaar te hebben én om te onderzoeken of uitbesteding van de milieustraat aan marktpartijen voordeel kan opleveren.

In de overweging bij de motie wordt vastgesteld dat de kosten van de milieustraat per jaar 485.000 euro bedragen, geld dat in Vught door de vervuiler  betaald moet worden. Eveneens wordt aangegeven  dat er wellicht marktpartijen zijn die de milieustraat tegen minder kosten of zelfs met winst kunnen exploiteren. In dat geval  zouden de afvaltarieven omlaag kunnen.

100-100-100
D66, CDA, PvdA-GL en SP dienden een motie in waarin het college werd verzocht om te komen met een voorstel voor een proef waarmee veranderingen in de afvalinzameling door  100 gezinnen getest worden. Bij het project 100-100-100 gaan 100 gezinnen in 100 dagen 100% van hun afval scheiden. Ook de kosten en de dekking van de test  moeten in beeld gebracht worden. Vught wil van 117 kg restafval per inwoner nu, naar 75 kg in 2020. Het idee is dat de bewoners op deze wijze actief betrokken kunnen worden bij het verminderen van restafval. De verwachting is dat bij steeds minder restafval, de gemeente de afvaltarieven verder kan laten dalen. Ook deze motie werd unaniem aanvaard.

Papier blijft tweewekelijks
Volgens het collegevoorstel over de afvalinzameling zal het restvuil voortaan slechts 1 maal in de 4 weken opgehaald worden. Ook werd voorgesteld om de frequentie voor de inzameling van glas en papier terug te brengen naar 1 maal per 4 weken. Het CDA was van mening dat dit voorstel niet strookte met de belangrijkste doelstelling, een verdere scheiding van het huishoudelijke afval. Bovendien is het financiële voordeel van deze verandering gering terwijl het straatbeeld er tijdens de ophaaldagen veel rommeliger door wordt. De partij diende daarom een amendement in dat beoogde de ophaalfrequentie van glas en papier op tweewekelijks te houden. Het amendement kreeg niet de steun van de coalitiepartijen en werd dus verworpen. Een amendement van GB en VVD om alléén de tweewekelijkse inzameling van papier te handhaven, haalde het wel. D66 stemde tegen.

Kijk ook bij

Comfortabel, duurzaam en betaalbaar wonen in de Piekenhoek

“De tekeningen voor de Charlotte van Beuningen-woningen in de Piekenhoek waren destijds in een half …