Vught trekt 100.000 euro uit voor verbetering ambtelijke organisatie

Donderdag 23 juni gaat de Vughtse raad praten over de Kadernota 2017-2020 in een gezamenlijke  commissievergadering.  Aanvang 20.00 uur in het raadhuis. In de Kadernota, die een voorbereiding is op de begroting 2017 waarover in november wordt besloten, worden enkele  nieuwe beleidspunten genoemd.

Met deze Kadernota creëert het college  uitgangspunten om ook de laatste stappen te zetten bij het realiseren van het Uitvoeringsprogramma Bestuursakkoord 2014-2018. Speciale aandacht gaat er in 2017 uit naar de ontwikkeling van het centrum, de herinrichting van het Moleneindplein en de ingebruikname van de school Vught-Zuid. Daarnaast blijven de  transities in het sociale domein en de rijksinfra onverminderd een groot deel van de ambtelijke  capaciteit en  de middelen vragen. Het meerjaren perspectief is er voor Vught niet slechter op geworden.  Vorig jaar stond de teller voor de periode 2017- 2020 in totaal op min 1.360.000 euro en nu op  min 260.000 euro over die 4 jaar.  Voor 2017 wordt op dit moment een tekort verwacht van 186.000 euro maar voor 2020 is een plus van 217.000 berekend. Overigens zijn in deze cijfers nog niet de uitkomsten van de mei-circulaire  meegenomen.

Nieuw beleid
In de kadernota wordt extra geld uitgetrokken voor de kapitaalslasten van de nieuwe sporthal die wordt gerealiseerd bij het IKC Zuid op het terrein van Elzenburg. Dat zorgt voor een lastenverzwaring van 65.000 euro vanaf 2019. Vught wil ook meer geld gaan besteden aan de preventie en nazorg op het gebied van armoedebeleid. De kosten worden begroot op 40.000 euro per jaar, maar daarvoor hoeft geen extra geld beschikbaar te komen omdat wordt geprobeerd de extra werkzaamheden te betalen uit de bestaande budgetten. Het nieuwe  beleidsplan schuldhulpverlening zal in december 2016 aan de raad worden voorgelegd. Het college verwacht dat de raad de samenwerking met AgriFood Capital ook na 2016 wil laten doorgaan en daarvoor is een extra bedrag van 65.000 euro nodig. Ook wordt er 10.000 euro uitgetrokken voor een adviesrapport over de ontwikkelingen in  Vughts-Centrum. De opbrengst  van de verhuur van rotondes voor de plaatsing van de reclames (bijna 16.000 euro) wordt  ingezet  voor incidentele kwaliteitsverbeteringen in de openbare ruimte en subsidiëring van Vught Overbrught ( 2.000 euro). De tarieven toeristenbelasting zijn in december 2012 voor 4 jaar vastgesteld. Vanaf 2017 is weer rekening gehouden met een indexering. Met ingang van 2016 wordt voor een termijn van 3 jaar  105.000 euro per jaar geïnvesteerd in het cultureel erfgoed. Deze investering in het cultureel erfgoed komt ook ten goede aan de toeristisch recreatieve sector. Daarom wordt een extra verhoging van de  toeristenbelasting doorgevoerd, die moet 37.000 euro opbrengen.

Verbetering ambtelijke organisatie
Ook wil de gemeente 100.000 euro extra gaan besteden  aan o.a. opleiding van de ambtelijke organisatie. De snel veranderende maatschappij stelt andere eisen aan de ambtenaren: meer flexibiliteit, hogere kwaliteit dienstverlening en meer creativiteit. De ambtelijke organisatie heeft daarom medewerkers nodig die klantgericht- en integraal werken, snel kunnen schakelen en projectmatig werken. Met dit soort vaardigheden kunnen uitdagingen zoals het project Rijksinfra en de Transities succesvol uitgevoerd worden. Het college wil  handen en voeten geven aan de doorontwikkeling van de organisatie en actief sturen op in-, door-, en uitstroom. Daarvoor wordt nog dit jaar een uitgebreide personeelsscan (‘vlootschouw’) gemaakt en worden  HR-instrumenten gehanteerd. Dit moet een personeelsbestand opleveren dat, zowel kwalitatief als kwantitatief, op orde is.

Kijk ook bij

Lenteconcert Orkest Toermalijn in de Speeldoos

Op zondag 21 april geeft Orkest Toermalijn het jaarlijkse lenteconcert in de Speeldoos in Vught. …