Vught Structureel en Samen voor Vught sturen brief naar minister

‘Vught Structureel’ en ‘Samen voor Vught’, de organisaties die de belangen van de Vughtse burgers behartigen  bij de infra-projecten N65 en PHS hebben gezamenlijk een brief gestuurd naar minister Schultz van Haegen, staatssecretaris Dijksma, Gedeputeerde Staten en de Vaste Tweede Kamer Commissie Infrastructuur en Milieu om duidelijk te maken dat zij alles behalve tevreden zijn over de plannen zoals die zich nu lijken te ontwikkelen. Beide organisaties vinden dat de stappen die tot nu toe zijn gezet  voor de bewoners van Vught, die de gevolgen aan den lijve ondervinden, niet genoeg zijn. Ze schrijven dat, als de plannen onverkort doorgaan, er van een groen, rustig en leefbaar dorp niet veel overblijft.  Er wordt aandacht gevraagd voor drie belangrijke punten.

Er blijven belangrijke zorgen bestaan over de leefbaarheid  in Vught als er tot 432 personentreinen en tot 86 goederentreinen over de niet verdiepte delen van het spoor gaan rijden. Deze zorgen hebben geleid tot de opstelling van een aantal klantwensen.  Een aparte zorg vormt de bedreiging van de gezondheid van bewoners nabij het spoor: niet alleen door de overlast van geluid, trillingen en fijnstof, maar ook door factoren die de externe veiligheid bedreigen, zoals de snelheid van goederentreinen en de overschrijding van de normen gesteld in de wet Basisnet. De snelheid van goederentreinen is vooral in de nacht waarin een groot aantal treinen wordt verwacht te hoog; met een vermindering van de snelheid wordt een belangrijke reductie in geluids- en trillingenoverlast bereikt. Daar is nu onvoldoende aandacht voor. De overschrijding van de normen van de wet Basisnet voor het vervoer van gevaarlijke stoffen in bewoond gebied is schrikbarend. Ook Vught zal te maken krijgen met een groter aantal treinen dat gevaarlijke stoffen vervoert. Daarom wordt gevraagd om een snelheidsreductie tot 60 km per uur  en 40 km per uur voor goederentreinen binnen de bebouwde kom tijdens de bouwwerkzaamheden. Bovendien wordt gevraagd ervoor te zorgen dat de normen van de wet Basisnet niet worden overschreden.

Rijksweg N65
Wat betreft de N65 wordt erop gewezen dat de minister op het punt staat een belangrijk besluit te nemen: de zogenaamde Voorkeursbeslissing N65 op basis van rapporten en cijfers die  niet bekend zijn bij de bewoners van Vught. Een belangrijk rapport is de MKBA-analyse, die geheim is, maar waarvan de conclusies inmiddels zijn uitgelekt: de kosten overstijgen in belangrijke mate de baten van de varianten die hebben geleid tot het thans voorliggende voorstel en het enige dat wordt verbeterd is de doorstroming van de N65 ten koste van de leefbaarheid.

Verbetering van de leefbaarheid zou, zoals gesteld in het Startbesluit N65 van mei 2013, juist het primaire doel van de aanpak van de N65 moeten zijn. Beide organisaties spreken de vrees uit dat als de N65 verbeterd wordt qua doorstroming, er alleen maar meer vrachtverkeer over zal gaan rijden met alle verdere nadelige gevolgen voor de leefbaarheid.  Ook wordt gesteld dat  de gevolgen van de nu voorgestelde maatregelen op het onderliggende wegennet in Vught voor de bewoners van Vught niet acceptabel zijn. Het doel van de ‘Verkenning N65’zou niet gehaald worden,  hetgeen een onoverkomelijke belemmering is en de kosten  overschrijden in belangrijke mate de maatschappelijke baten. Beide organisaties voorspellen dat de bewoners, waar mogelijk, bezwaar zullen aantekenen tegen de te nemen besluiten en dringen er daarom op aan de plannen voor de N65 te heroverwegen. Het advies is: spaar tot er geld genoeg is voor een echt structurele oplossing zoals een geheel verdiepte weg bij voorkeur in een tunnel.

Samenhangende besluitvorming
In het Startbesluit N65 en de Notitie Reikwijdte en Detailniveau PHS Meteren-Boxtel is bepaald dat ‘de noodzaak tot afstemming tussen beide projecten evident is’, waarbij onderzoek, inhoud, besluitvorming en participatie moeten worden gecoördineerd. Volgens de briefschrijvers is van die  noodzakelijke coördinatie nog niet veel terecht gekomen. De minister neemt een besluit over  de voorkeursvariant in juni 2016, terwijl een besluit over de exacte inpassing van kruising spoor/weg pas in het najaar kan worden verwacht. Een besluit daarover is van cruciaal belang, gegeven de ernstige verkeerstechnische gevolgen voor Vught, niet alleen voor het autoverkeer, maar ook voor de langzaamverkeer-verbinding. Deze is van groot belang, omdat in de huidige plannen van de zes oversteekmogelijkheden voor langzaam verkeer er slechts drie overblijven. Gevraagd wordt te  voorkomen dat door de slechte coördinatie Vught voor voldongen feiten komt te staan die negatief zijn voor de verkeersafwikkeling in het dorp zelf en voor de verkeersveiligheid.

Tenslotte  wordt verzocht, gezien de impact van de plannen met betrekking tot spoor en weg in Vught om, als de huidige plannen wel worden doorgezet, uit de extra ter beschikking gestelde gelden voor het rijksinfrastructuurfonds budgetten voor Vught vrij te maken zodat het spoorproject ook in Vught-Noord en Vught- Zuid fatsoenlijk kan worden uitgevoerd en ook het N65-project tot een fatsoenlijke inpassing in Vught kan leiden, waardoor Vught weer leefbaar wordt.

Kijk ook bij

Extern onderzoek organisatieontwikkeling gemeente Vught komt er niet

De publicaties in het Brabants Dagblad over de onrust onder de Vughtse ambtenaren, die zou …