Verbeterpunten sociale domein Vught

In de stukken van de raadsvergadering van 11 mei zit de Rapportage Sociaal Domein Vught over 2016. Sinds 2015 zijn er veel veranderingen gekomen in het sociaal domein. Het eerste jaar waarin gemeenten verantwoordelijk waren voor nieuwe taken op het gebied van de Wmo, de Jeugdwet en de Participatiewet. Volgens de gemeente is er in 2015 een goede basis gelegd en is die via doorontwikkeling in 2016 versterkt. Toch blijkt uit de uitkomsten van de cliëntenenquête  over 2016 dat er ook in Vught nog wel e.e.a. te verbeteren valt.

In 2016 is er in regionaal verband een onderzoek uitgevoerd binnen het sociale domein, het cliëntervaringsonderzoek Wmo. Het onderzoek beschrijft de resultaten van een vragenlijst onder cliënten Wmo, oude en nieuwe taken, van de gemeente Vught. Uit het onderzoek blijkt dat de resultaten van Vught vergelijkbaar zijn met het gemiddelde van de Meierij. Vught scoort echter beduidend lager bij de vraag naar de mate waarin rekening gehouden wordt met de wensen en behoeften van de klant. Vught komt daarbij  uit op 56% terwijl het gemiddelde voor de Meierij op 65% staat. Dat is ook het geval bij de vraag of de geboden oplossing aansluit bij de hulpvraag. Voor Vught geldt dan een percentage van 54% tegenover een Meierijgemiddelde van 70%. Aangegeven wordt dat deze uitkomsten meegenomen worden in het nieuwe beleid voor vrijwillige inzet, versterking van de ondersteuning van mantelzorgers en de besluitvorming over de toekomst van Wegwijs+.

Goed te vinden
Driekwart van de cliënten wist overigens wel waar zij in Vught terecht konden met hun hulpvraag en 15% wist dat niet.  Ruim een kwart van de cliënten weet dat zij gebruik kunnen maken van een onafhankelijke cliëntondersteuner.  Wegwijs+ krijgt gemiddeld een 6,8 voor het oppakken van de hulpvraag en de meeste cliënten zijn tevreden over de duidelijkheid van de informatie van Wegwijs+ en de deskundigheid van de medewerkers. De meeste cliënten zijn tevreden zijn over de kwaliteit van de ondersteuning en vinden dat zij daardoor meer zelfredzaam zijn geworden.

Hulp bij onvrede
Er zijn voor Vughtse inwoners mogelijkheden voor ondersteuning, informatie en advies bij het gesprek met Wegwijs+. Daarnaast zijn mogelijkheden voor hulp op het moment dat er onvrede ontstaat of als er sprake is van een conflict. Medewerkers van Wegwijs+ informeren de inwoners over de mogelijkheden. In de praktijk merkt Wegwijs+ dat inwoners vrijwel nooit alléén het gesprek aangaan met Wegwijs+. In vrijwel alle gevallen is een familielid -partner, zoon of dochter- aanwezig  bij de gesprekken met Wegwijs+. De inzet van ondersteuning door een cliëntondersteuner of ouderenadviseur bij de eerste gesprekken is echter zeer minimaal. Als er onvrede of een probleem ontstaat worden bijvoorbeeld cliëntondersteuner of ombudsman Vught wel ingeschakeld. Er vindt jaarlijks overleg plaats tussen de gemeente en alle betrokken partijen. Doel van dit overleg is om te beoordelen of  Vught een dekkend netwerk heeft, de samenwerking tussen partijen te stimuleren en het uitwisselen van signalen en verbeterpunten.

13 miljoen
De totale bijdrage die Vught in 2016 ontving in de sociale domeinuitkering bedroeg  13 miljoen. 26 % van dit bedrag ging naar de Wmo, 30% naar de jeugdzorg en 40% naar Participatie en WSW.  4 % of wel zo’n 520.000 euro werd niet besteed. Dat had voor een belangrijk deel te maken met de terugloop van de PGB aantallen. In totaal werd in vergelijking met de oorspronkelijke begroting 384 duizend euro minder uitgegeven aan de Wmo en 392 duizend aan de Jeugdwet. In de loop van 2016 zijn echter een deel van deze gelden ingezet ter dekking van de hogere kosten van zorg in natura.

Kijk ook bij

Extern onderzoek organisatieontwikkeling gemeente Vught komt er niet

De publicaties in het Brabants Dagblad over de onrust onder de Vughtse ambtenaren, die zou …