Snelle signalering speerpunt Vughts jeugdbeleid

Donderdag 30 maart werden de Vughtse raadsleden, tijdens een informatieavond, door het ‘veld’ bijgepraat over de stand van zaken met de zorgstructuur die in Vught is opgebouwd met als doel ‘geen kind buiten boord’. Vught telde vorig jaar 5792 jongeren tussen 0 en 18 jaar. Voor alle leeftijdsgroepen variërend van 0-1,5 jaar (baby’s) tot 16-21 jaar (adolescenten) is beleid ontwikkeld.

Het beleid heeft betrekking op de basisvoorzieningen zoals sport en speelvoorzieningen, Elzenburg, sport, kunst- en cultuureducatie, scouting, jeugdverenigingen, peuterspeelzaalwerk, onderwijshuisvesting en jeugdgezondhuiszorg zoals GGD consultatiebureau en jeugdarts. Er zijn ook basisvoorzieningen+ en daarbij gaat het dan om jongerenparticipatie, combinatiefunctionarissen voor sport en cultuur, leerplicht en leerlingen vervoer en passend onderwijs. Een voorbeeld van jongerenparticipatie is het z.g. Pizza overleg waarbij een groepje jongeren in de leeftijd van 16 tot ca 21 jaar onder het genot van een pizza overleggen met de jongerenwerker die in Vught actief is over de zaken die er spelen in hun wereldje. Het is de bedoeling dat raadsleden op 9 mei op de fiets naar de ‘hotspots’ rijden waar jongeren zich ophouden.

Informatie en voorlichting
Op de avond bleek wel dat het terrein dat het Vughtse jeugdbeleid bestrijkt erg omvangrijk is. Informatie en voorlichting speelt daarbij een steeds belangrijkere rol. Sinds de verantwoording voor de jeugdzorg bij de gemeente is komen te liggen speelt voorlichting een steeds grotere rol omdat ‘voorkomen véél beter is dan genezen’.  Niet alleen voor de kinderen, maar zeker ook voor de portemonnee van de gemeente. Vught zet vooral in op preventie om daarmee  te voorkomen dat uiteindelijk dure specialistische hulp moet worden ingezet. Daarom wordt er o.a. regelmatig voorlichting gegeven over onderwerpen als: Uw kind en de social media, alcohol en genotsmiddelen, opvoedingsondersteuning, omgaan met pubers, jongeren op gezond gewicht of ‘als je pas een baby hebt’. Ook thema’s als pesten, omgaan met geld en Halt komen aan de orde. Soms gaat het ook om specifieke ondersteuning of training voor individuele kinderen, ouders of kleine groepen via het Regionaal Trainingscentrum. Het kan daarbij b.v. gaan over training van kinderen in echtscheiding (KIES training), opvoedingsondersteuning, sociale vaardigheidstraining of weerbaarheidstraining. In het gesprek met de raadsleden werd aangestipt dat ouders vaak aan kinderen vragen: “Hoe was het vandaag op  school?”, maar tegenwoordig zou de vraag: “Hoe was het op internet vandaag?” niet misstaan.

Korte lijntjes
Van de Vughtse jongeren maakt doorlopend zo’n 5,5 % voor korte of lange tijd gebruik van ondersteuning. Dat is iets minder dan in soortgelijke gemeenten, maar het betekent toch dat steeds rond de 320 jongens en meisjes een beroep doen op de jeugdzorg in Vught. Daarbij gaat het in bijna 75% van de gevallen om ambulante hulp op locatie van de aanbieder. Een belangrijk speerpunt van het beleid is snelle signalering van problemen. De meeste kinderen komen via de huisarts of via Wegwijs+  bij de jeugdzorg terecht. Ook de school neemt bij signalering een belangrijke plaats in, maar de eerste verantwoordelijkheid blijft toch altijd bij de ouders liggen. Daarom is het belangrijk dat de ouders weten waar ze met problemen terecht kunnen en dat de lijntjes tussen zorgteam, artsen en scholen kort zijn. Het blijkt overigens dat moeilijkheden met jongeren in nogal wat gevallen voortkomen uit problemen in het gezin.

4,5 miljoen per jaar
Volgens de begroting ontvangt Vught in 2017 voor jeugdbeleid in het Sociaal Domein zo’n 4,5 miljoen euro. Ongeveer 3,5 miljoen gaat naar zorg in natura, de verwachte bestedingen aan PGB’s is 140.000 euro en ongeveer 880.000 gaat naar de lokale inbedding van het jeugdbeleid. Dan blijft nog ruim 400.000 euro beschikbaar voor extra inkoop van zorg in natura en transformatiedoelen. Daarbij gaat het in Vught om versterking binnen Wegwijs+, versterking van de aansluiting van de zorg voor jongeren beneden en boven de 18 jaar en een versterking van de samenwerking met het onderwijs.

Kijk ook bij

Comfortabel, duurzaam en betaalbaar wonen in de Piekenhoek

“De tekeningen voor de Charlotte van Beuningen-woningen in de Piekenhoek waren destijds in een half …