PvdA-GroenLinks wil met raad kaders stellen

Met de komst van internet en verwante nieuwe media en de e-readers zal de bibliotheek moeten transformeren naar een moderne bibliotheek 2.0. Van klassieke uitleenfunctie naar een ontmoetingsplek waar samen kennis wordt gemaakt.

Elders in het land zijn er al mooie voorbeelden van bibliotheken van de toekomst. In Gouda bijvoorbeeld waar bibliotheek, archief, drukkerswerkplaats en horeca sinds 2014 samen komen in een voormalige chocoladeverwerkingsfabriek. Raadslid Floor Bink: “Onze fractie kan zich uitstekend vinden in hun slogan ‘Kom kennis maken!” Niet alleen lenen en lezen, maar juist ook kennis delen, opdoen en maken. Zodat bezoekers kunnen transformeren van consumer naar prosumer.”

Welke kaders voor subsidie?
Bink: “Belangrijkst is vast te stellen hoe de bibliotheek van de toekomst er in Vught uit moet zien. Wat willen wij als gemeente bereiken met de inzet van bepaalde bibliotheekactiviteiten (doel) en hoe denken we die te bewerkstelligen? PvdA-GroenLinks hanteert liever dít als uitgangspunt dan de locatie (DePetrus) als indicator te nemen. Met de herijking van het subsidiebeleid dat voor het voorjaar van 2016 op de agenda staat, kan de gemeenteraad het college hier een duidelijke opdracht in meegeven.”

Opiniërende discussie tijdens commissie
PvdA-GroenLinks zou graag zien dat in een bibliotheek meer bijeenkomsten en activiteiten worden georganiseerd die gericht zijn op kennis delen, kennis maken en met elkaar discussiëren voor kinderen, ondernemers, werkzoekenden, inburgeraars en senioren. Omdat de gemeente eisen kan stellen aan de activiteiten waarvoor subsidie wordt verstrekt, wil de fractie hier graag opiniërend van gedachten over wisselen tijdens de commissie Bestuur & Samenleving. Hierbij kan worden gedacht aan onderwerpen als: maatschappelijke doelen van de bibliotheekfunctie, prioritaire doelgroepen, gewenste activiteiten en de rol van de gemeente.

Bespreeknotitie
De bespreeknotitie van PvdA-GroenLinks over de rol van een bibliotheek 2.0 is te lezen op: http://www.pvda-gl.nl/. De vergadering van de commissie ‘Bestuur en Samenleving’ vindt plaats op donderdag 28 januari om 20.00 uur in het raadhuis.

Kijk ook bij

Vught kan tegenvallers opvangen zonder rigoureus te bezuinigen

In de raadsvergadering van donderdag 4 juli debatteerde de Vughtse raad over de Kadernota. Via …