Meerderheid voor ‘Vughtse regeling’

In de raadsvergadering van 22 december 2016 heeft de Vughtse gemeenteraad de zogenaamde ‘Vughtse Regeling’ aangenomen. In een amendement werd vastgesteld dat er op 3 punten een nadere uitwerking moest komen van de aankoopregeling t.w. de onafhankelijke commissie, inclusief urgentieregeling, de financiële kaders en de wijze van taxatie. In de commissie ‘Bestuur’ van donderdag 8 juni bleek dat 5 partijen met de voorstellen kunnen leven. PvdA-GL vond de regeling te ‘mager’.

Het college stelt voor de drie kandidaten voor de onafhankelijke commissie ter goedkeuring voor te leggen aan het presidium en niet aan de raad. Mocht een aantal mensen alsnog afgewezen worden dan wordt hun privacy niet beschadigd. Het alternatief is een stemming in de raad conform het reglement van Orde, met briefjes op personen. Het is de bedoeling dat de commissieleden na het zomerreces worden geïnstalleerd. Verschillende fracties vonden het voorstel voor de onafhankelijke commissie te vaag. Wethouder Peter Pennings legde uit dat de Brinkgroep op zoek is naar leden met verstand van vastgoed. Het college komt binnenkort nog met raadsinformatiebrief over dit punt. Hij gaf aan dat als de commissie ‘Bestuur’ iets anders wil met de onafhankelijke commissie, dat de raadsleden dan in de raadsvergadering  met een alternatief voorstel moeten komen.

10 miljoen
De voorgestelde regeling wordt uitgevoerd door een op te richten stichting. Deze stichting koopt en verkoopt de woningen en zorgt voor beheer. De stichting wordt door de gemeente opgericht en van geld voorzien. Door Brink Management Advies zijn vergelijkingen gemaakt met de regelingen in Moerdijk en Groningen. Op basis daarvan wordt geadviseerd een bedrag van 10 miljoen euro  beschikbaar te stellen voor de regeling. Gezien de ontwikkeling van de woningmarkt in Vught verwacht het college dat dit bedrag voldoende is om de regeling uit te voeren. Het is de bedoeling dat de stichting maximaal 25 woningen in haar bezit heeft. Het gaat hier om een pilot die na 1 jaar wordt geëvalueerd en kan worden aangepast. Toine v.d. Ven (PvdA-GL) vroeg zich af:” Waarom 10 miljoen?” Hij vond dat hij als raadslid niet werd meegenomen in de onderbouwing van dit bedrag. Bovendien was hij van mening dat zijn technische vragen bar slecht beantwoord waren. “We willen de regeling kunnen volgen, begrijpen en kunnen uitleggen.” Guus van Woesik opperde dat Van de Ven op zoek was naar wegen om ‘nee’ tegen het voorstel te kunnen zeggen. “U vindt deze regeling te mager. Hoe ziet uw ‘vette’ regeling er dan uit? Als u een nog ruimhartigere regeling wilt, dan kunnen we daar in de ‘Kadernota’ rekening mee houden.” Mark du Maine (VVD) deed een beroep op de partijen om samen tot een unaniem standpunt te komen over de pilot. Hij hoopt dat het via een amendement mogelijk zal zijn om iedereen op een lijn te krijgen.

Taxatie
Voor de bepaling van de manier waarop de aan te kopen panden getaxeerd zullen worden, werden bewoners, belanghebbenden en deskundigen geraadpleegd. Na deze discussie hebben de deelnemers voorgesteld uit te gaan van de huidige marktwaarde en attent te zijn op het voorkomen van schade en op schadebeperking. De Brinkgroep adviseerde ook om voor de waardebepaling de   marktwaarde te nemen met als argumenten dat dit verstoring van de woningmarkt in Vught voorkomt en leidt tot het minste risico op een afwijking tussen de getaxeerde waarde en de werkelijke waarde. Dianne Schellekens (D66) concludeerde dat het college met dit  voorstel aan de criteria van haar partij voor de regeling heeft voldaan, met uitzondering van de instelling van de commissie. Ze benadrukte nog eens: “Het is een vangnetregeling en géén compensatieregeling. Snel aan de slag met de pilot.”

Kijk ook bij

Comfortabel, duurzaam en betaalbaar wonen in de Piekenhoek

“De tekeningen voor de Charlotte van Beuningen-woningen in de Piekenhoek waren destijds in een half …