Hangt ‘Ruimte voor Ruimte’ villawijk aan zijden draadje?

In de commissie ‘Ruimte’ van donderdag 1 juni maakten insprekers duidelijk dat ze het niet eens zijn met een aantal punten van het bestemmingsplan dat is uitgewerkt voor de Ruimte voor Ruimte ‘villawijk’ in Vught-Zuid.

De omwonenden maken zich zorgen over de hoogte van de bebouwing, het verdwijnen van een 5 meter brede groenstrook en het feit dat de wijk op een 50 cm. hoge ‘terp’ wordt gebouwd. De bewoners hebben toch al regelmatig wateroverlast en ze vrezen dat dit in de toekomst erger zal worden. Ouderen Samen betreurt het dat in dit nieuwe plan geen mogelijkheid wordt opgenomen om patiobungalows te bouwen. Volgens Hans Jager zou het mogelijk moeten zijn om op 2 kavels voor vrijstaande woningen 6 à 8 seniorenbungalows te bouwen. Hij betreurde het dat in de nota beoordeling zienswijzen niet of nauwelijks sprake is van enige maatschappelijke betrokkenheid. Jager: “In algemene zin valt het ons op dat ‘Ruimte voor Ruimte’ zich onttrekt aan hetgeen normaliter op het terrein van de ruimtelijke ordening gebruikelijk is. Het lijkt erop dat Ruimte voor Ruimte boven de wet staat.”

Deugt niets van
Volgens Peter Kradolfer (SP) was zijn partij helemaal niet tevreden met het plan: “Er deugt helemaal niets van.” Bovendien vond hij de afwikkeling van de zienswijzen beneden alle peil. Kradolfer: “De inspraak is eigenlijk voor de kat zijn viool. De plannen gaan toch gewoon door. Er wordt niet gekeken naar de woningbehoefte in Vught. De redenatie dat deze woningen daar nodig zijn, omdat de percelen nu al bijna allemaal verkocht zijn slaat als een tang op een varken. Alle soorten woningen die je daar bouwt worden verkocht.”

Bernard Doorenbos (VVD) liet weten dat zijn partij steeds gepleit heeft voor Ruimte voor Ruimte woningen en dus positief tegenover het plan staat. Wel was het hem opgevallen dat er slordig met de ingediende zienswijzen is omgesprongen. “Dat heeft tot irritatie geleid. Dat geldt zeker over het verschil in uitleg, die over de groenstrook is gegeven.” Het CDA vond dat het bestemmingsplan moet worden bijgeschaafd op het punt van de groenstrook en de mogelijkheid tot het bouwen van seniorenwoningen. PvdA-GL gaat ook niet instemmen met het plan als er geen aanpassingen komen op deze 2 punten. De partij miste nog een antwoord op de vragen over extra wateroverlast. Wethouder Pennings: “Ik ben geen deskundige op dit gebied dus ik moet me verlaten op de specialisten, maar de gemeente doet er alles aan om de afvoer zo te regelen dat het water sneller weg kan.”

Geen hamerstuk
Ook voor D66 is het plan geen hamerstuk. Dianne Schellekens (D66) vond het vooral jammer dat de communicatie met de omwonenden niet goed is verlopen. Ze kan goed begrijpen dat mensen, die jarenlang hebben gevraagd om mee te kunnen praten over de invulling van het gebied, nu teleurgesteld zijn. Gemeentebelangen kan voor het merendeel met het plan instemmen. Siebren van der Zee wees erop dat de bouwhoogte in de Kleine Weidehoeve 14 meter is en in het ‘Ruimte voor Ruimte-plan’ slechts 10 meter bedraagt. Hij benadrukte eveneens dat er niet welstandsvrij gebouwd kan worden en dat het voorstel wel degelijk op sommige punten is aangepast. GB is het dus inhoudelijk wel met het bestemmingsplan eens, maar omdat het er naar uit ziet dat de Provincie de Vughtse woningbouwplannen grotendeels gaat torpederen, vraagt fractievoorzitter Guus van Woesik zich af of Vught wel moet meewerken aan dit beslag op het woningcontingent. Als GB het bestemmingsplan niet steunt dan is er geen meerderheid in de raadsvergadering van 15 juni.

Kijk ook bij

Vught kan tegenvallers opvangen zonder rigoureus te bezuinigen

In de raadsvergadering van donderdag 4 juli debatteerde de Vughtse raad over de Kadernota. Via …