D66 wil meer greep van raad op incidentele subsidies

De commissie ‘Bestuur’ had in grote lijnen weinig problemen met de nieuwe subsidieverordening die nu in de raadsvergadering van 9 juni, na een lange voorbereidingstijd, zal worden aangenomen.

Floor Bink (PvdA-GL) maakte duidelijk dat haar partij het jammer vindt dat de gemeente, ook in de nieuwe situatie,  leges en andere kosten blijft doorberekenen aan verenigingen en particulieren die in Vught iets op touw zetten. Ze wil dat de kosten, die de gemeente maakt, wel worden berekend, maar  niet aan de verenigingen in rekening  worden gebracht.  PvdA/GL voelt ook veel voor de invoering van een nieuwe subsidie, een z.g. transitiesubsidie om vernieuwende initiatieven te stimuleren om de gemeentelijke doelstellingen in het sociale domein te realiseren. Daarnaast wil de partij evenals de SP géén koppeling  van subsidies aan accommodaties zoals de bieb, die nu verplicht wordt om zich in DePetrus te vestigen.  De andere vier fracties hadden daar echter helemaal geen moeite mee. Mark du Maine (VVD): “Dus wij zetten als gemeente gebouwen neer  en we laten ze daarna leegstaan? Zo wordt het alleen maar duurder.”

Amendement
Jan Jaap Rochat (D66) had enkele technische problemen met de verordening  en daarnaast vroeg hij zich af of het mandaat van het college tot het geven van incidentele subsidies niet ingeperkt moet worden. “Het gaat soms om behoorlijke bedragen. We  zouden als raad over subsidies van meer dan 5000 euro vooraf geïnformeerd moeten worden.“ Hij kreeg op dit punt bijval van het CDA.  Die partij wil samen met D66 op dit punt een amendement indienen tijdens de raadsvergadering. Ook vond Rochat dat subsidies aan grote instellingen, zoals de bibliotheek, eigenlijk niet in de regeling thuishoren.  “We moeten met deze organisaties gewoon goede prestatie afspraken maken.”

De zinsnede in de verordening die aangeeft  dat het college ook  aan particulieren of Vughtse ondernemingen projectsubsidies kan verstrekken,  kon in de ogen van  GB en de VVD geen genade vinden.  Eddie van Doorn (GB):“Dat is inkomenspolitiek, dat punt moet eruit.”

Kadernota
Het voorstel van PvdA-GL en SP om organisatoren voortaan niet meer te belasten voor de kosten van ‘gemeente-inzet’, zou bij de gemeente op extra uitgaven komen te staan. Daarom gaven deze partijen aan dat ze tijdens de behandeling van de kadernota in juli met een voorstel op dit punt komen.

Kijk ook bij

Comfortabel, duurzaam en betaalbaar wonen in de Piekenhoek

“De tekeningen voor de Charlotte van Beuningen-woningen in de Piekenhoek waren destijds in een half …