Commissie akkoord met landhuis Spreeuwenburg

Op 6 november 2012 heeft het college een aantal voorwaarden vastgesteld waaraan de nieuwe ontwikkeling voor de bouw van een landhuis Spreeuwenburg, aan het eind van de ‘steeg’ tussen het Bijltje aan de Taalstraat en het pand waar voorheen het Vughts Museum gevestigd was, moet voldoen.

Donderdag 9 maart werd het bestemmingsplan behandeld in de commissie ‘Ruimte’. De ontwikkeling voorziet in de bouw van een landhuis op een historische locatie, namelijk landgoed Spreeuwenburg uit de 18e eeuw. Het plangebied is gelegen in het bestemmingsplan ‘Centrum Vught e.o.’. De bouw van een nieuw landhuis is volgens het bestemmingsplan niet toegestaan. De Structuurvisie Vught is het strategisch beleidsdocument, dat kaders en ontwikkelingsrichting bevat op het moment dat een ontwikkeling niet past in het bestemmingsplan. Een beleidsuitgangspunt in de Structuurvisie Vught is het behoud van cultuurhistorische waarden. Hoewel de locatie geen officiële cultuurwaarde heeft, vindt het Vughtse college dat het hier om de herontwikkeling gaat van een locatie waar in de 18e eeuw een landgoed lag en dat het plan is opgesteld na een zorgvuldige analyse van de ruimtelijke omgeving en aansluit bij de historische ontwikkeling van de villa’s en landgoederen in de omgeving.

Een woning
In het voortraject is er intensief overleg geweest en consensus bereikt met het Waterschap De Dommel over het watersysteem in het gebied. Ook hebben de omwonenden zich verzet tegen het gebruik van de smalle zijstraat van de Taalstraat, waaraan het plangebied is gelegen, bij de graaf- en bouwwerkzaamheden. Met de omwonenden is overeenstemming bereikt over een alternatieve ontsluiting. Insprekers merkten op dat het niet echt vaststaat dat op de plek van het landhuis vroeger Spreeuwenburg heeft gestaan. Ook is het een doorn in het oog dat het landhuis hoger mag worden dan de huizen die in de omgeving gebouwd mochten worden. De buren wilden ook de garantie dat er niet meer dan één woning gebouwd mag worden. Wethouder Peter Pennings wees erop dat in het bestemmingsplan  nadrukkelijk is opgenomen dat slechts één woning gerealiseerd mag worden en dat in het huidige bestemmingsplan voor het centrum tot 14 meter hoog gebouwd mag worden. De wethouder gaf aan dat het belangrijk is om de ontwikkeling van het landgoed zorgvuldig te volgen.

Het college kreeg van vijf van de zes fracties in de Vughtse raad complimenten over de zorgvuldige wijze waarop het proces voorafgaande aan de vaststelling van het bestemmingsplan was verlopen. Vier partijen bestempelden het plan als hamerstuk. PvdA-GL en het CDA willen in de raadsvergadering van 23 maart nog over het collegevoorstel praten.

Kijk ook bij

Extern onderzoek organisatieontwikkeling gemeente Vught komt er niet

De publicaties in het Brabants Dagblad over de onrust onder de Vughtse ambtenaren, die zou …