Coalitiepartijen willen betere relatie met Woonwijze

De Vughtse gemeenteraad heeft in de raadsvergadering van 9 juni de Woonvisie 2016 vastgesteld, nadat het voorstel op twee punten geamendeerd was. Ook werd er nog gestemd over drie moties.
Er is maanden lang gesproken met allerlei betrokkenen over de nieuwe Woonvisie van Vught. Donderdag kon er dan eindelijk gestemd worden over de definitieve versie. De coalitiepartijen GB, VVD en D66 kwamen met twee amendementen om de visie nog aan te scherpen. Voor Stadhouderspark fase 2 stonden in het stuk de bouw van 20 sociale huurwoningen en 30 betaalbare koopwoningen, maar de coalitiepartijen kozen voor een andere verdeling , namelijk 10 sociale huurwoningen tot 580 euro huur per maand, 10 middeldure huurwoningen, 15 sociale koopwoningen en 15 middeldure huurwoningen. Ze vinden dat de huidige plannen voor het Isabellaveld niet optimaal zijn voor de doorstroming en dat een evenwichtige verdeling van sociale woningbouw en woningbouw in het middeldure segment hier wél voor kan zorgen. Daarbij werd gesteld dat er in Vught een overschot is aan duurdere sociale huurwoningen in de prijsklasse van 580 tot 710 euro huur. Ook staat in het amendement dat de buurtbewoners betrokken moeten worden bij de woningbouwplannen zodat die ook in de buurt breed gedragen worden. Het amendement kreeg een ruime meerderheid. SP, CDA en PvdA-GL stemden tegen.

Strook Klaassen
Het andere amendement van de coalitiepartijen had betrekking op de invulling van de zg ‘strook Klaasen, die ligt in Stadhouderspark fase 3 aan de Postweg t.o. restaurant ’t Misverstant. Er werd vast gelegd dat er op deze locatie maximaal 30 woningen gerealiseerd kunnen worden in de sector middeldure koop in combinatie met woningen voor senioren. Ook dit amendement werd aanvaard, CDA en SP stemden tegen.

Te weinig sociale huurwoningen
De SP heeft een heel ander beeld van de behoeften op het gebied van woningbouw in Vught dan de coalitiepartijen. De partij vindt dat er veel te weinig sociale woningen in Vught gebouwd worden. Volgens het onderzoek dat STEC heeft verricht voor de Woonvisie is er in Vught een tekort van 300 sociale huurwoningen. Dat zorgt voor fricties omdat de Vughtse raad zich heeft uitgesproken voor een goede opvang van statushouders. De SP wilde met de motie het college daarom oproepen om het aantal te bouwen sociale huurwoningen in de periode 2016-20124 te verhogen met het aantal sociale huurwoningen dat verstrekt wordt aan statushouders en daarnaast het tekort aan sociale huurwoningen de komende vijf jaar weg te werken. De motie kreeg alleen steun van PvdA-GL.

Woonwijze uitdagen
PvdA-GL vindt dat het college woningcorporatie Woonwijze moet uitdagen om de miljoenen aan investeringscapaciteit, die daar beschikbaar zijn, te investeren in Vught. Dat zou dan moeten gebeuren via de snelle bouw van extra sociale huurwoningen in het goedkope segment tot 418 euro huur excl. energielasten om te voorzien in de behoeften van Vughtse woningzoekenden en statushouders. Ook moet het college, volgens PvdA-GL, bij Woonwijze proberen te bereiken dat de verkoop van duurdere sociale huurwoningen in gelijke pas loopt met de nieuwbouw van goedkope sociale huurwoningen. De partij vroeg eveneens om bouwlocaties te kiezen waar Woonwijze middeldure huurwoningen kan realiseren in de prijsklasse 711-900 euro. De motie kreeg alleen steun van de SP.

Relatie Woonwijze
De coalitiepartijen vinden dat de gemeente en Woonwijze elkaar nodig hebben bij de opvang van vluchtelingen en het maatschappelijk makelen en schakelen in verband met de N65 en het spoor. Daarvoor is het essentieel dat er een goede relatie is tussen Woonwijze en de gemeente Vught. Maar de partijen constateren dat de relatie met de directie van Woonwijze al jaren, onder wisselende besturen, stroef verloopt. Daarom wordt het college van B&W opgeroepen hierover in gesprek te gaan met de Raad van Toezicht van Woonwijze en de resultaten van dit overleg terug te koppelen naar de gemeenteraad. Deze motie haalde het wel. SP en CDA stemden tegen.

Kijk ook bij

Comfortabel, duurzaam en betaalbaar wonen in de Piekenhoek

“De tekeningen voor de Charlotte van Beuningen-woningen in de Piekenhoek waren destijds in een half …