Coalitiepartijen opgetogen over Kadernota

In de commissievergadering van donderdag 23 juni werd gesproken over de Kadernota 2017- 2020. In deze nota worden de lijnen uitgezet voor de begroting 2017 die in november in de gemeenteraad wordt vastgesteld. Ondanks de grote financiële opgaven waarvoor Vught de komende jaren staat in verband met de miljoenen investeringen in spoor en N65, ziet het plaatje er niet slecht uit. De reacties van de coalitiepartijen waren juichend. De SP vond de kadernota echter ‘om te huilen’.

Guus van Woesik (GB) was bijzonder gelukkig met de Kadernota: “Het bestuursakkoord wordt volledig uitgevoerd en aanvankelijk kwamen we in het laatste jaar van de meerjarenraming bijna 2 miljoen te kort en nu staan we, na doorrekening van de ‘mei-circulaire’, op een plus van 500.000 euro.” Van Woesik had wel nog wat wensen. Zo zou hij graag zien dat Vught méér geld in Agrifood Capital steekt. Maar dan moet die organisatie wel aan de slag om op het terrein van zorgpark Voorburg meer werkgelegenheid te creëren in het midden en hogere zorgsegment. Ook wil hij dat Vught in de kadernota geld vrijmaakt om de pilot met de wijkGGD’ers, die landelijk als een voorbeeld wordt gezien, te kunnen voortzetten. Ook ziet Van Woesik graag de wijkverpleegkundige terug in de wijk.
Sjoerd Janssens (SP) keek er heel anders tegenaan: “Ik kan er alleen maar om huilen als ik zie dat de reserves uit het sociale domein in de infrastructuur worden gestopt. Dat geeft aan waar de prioriteiten worden gelegd.” Hij werd onmiddellijk geïnterrumpeerd door Mark du Maine (VVD): “ Ik vind dit pijnlijk. We hebben hier een topwethouder op het sociale domein. U gaat nu toch niet zeggen dat het niet deugt, terwijl alle partijen in deze raad juist op het sociale domein het hart op de goede plaats hebben. Dit is een diep triest statement.”

Janssens vroeg zich ook af wat er nog over was van de intenties van de raad op het gebied van het Makelen & Schakelen nu daar in de Kadernota géén extra geld voor wordt uitgetrokken.

In de steigers
Mark du Maine (VVD) constateerde: “Deze Kadernota deugt, alle topprioriteiten staan in de steigers. Toch waren er een paar puntjes waar hij vraagtekens bij zette. Zoals de verhoging van de toeristenbelasting en het feit dat de ‘begroting’ voor 2017 niet helemaal sluitend is (min199.000). “Daar houden wij als VVD niet van.” In tegenstelling tot zijn coalitiegenoot van GB was Du Maine niet overtuigd van de toegevoegde waarde van AgriFood Capital.
Willem Kraanen (CDA) vond het opmerkelijk dat Vught al het vastgoed gaat verkopen en dat alle opbrengsten richting Rijks infrastructuur gaan.” Daarmee gaan we al ons tafelzilver tegelijkertijd verkopen.” Hij vroeg zich af of dit de opbrengst niet zou schaden. Ook was hij verrast dat er 100.000 euro wordt uitgetrokken voor het op orde brengen van de ambtelijke organisatie. “Als er actief beleid wordt aangekondigd op uitstroom ontstaat er dan geen onrust?” Hij vond het ook vreemd dat er 105.000 euro wordt uitgetrokken voor ‘vrijetijdseconomie’ terwijl daarnaast de toeristenbelasting wordt verhoogd. “Daarmee gaan we toeristen juist wegjagen.“
Reisgids Participatie
Birgit Cordes (D66) stelde dat het college al veel van het bestuursakkoord heeft uitgevoerd, maar zij pleitte voor meer ambities op het gebied van duurzaamheid en burgerparticipatie. Ze zou graag zien dat de gemeente Vught zelf al eerder klimaatneutraal is dan 2050. Om de huidige stand van zaken te kunnen vaststellen zou zij graag zien dat er een z.g. footprint komt. De burgerparticipatie verdient volgens Cordes een bredere benadering dan in de Kadernota het geval is. Ze wees erop dat bij de Provincie een hele reisgids op dit gebied ligt van voormalig Vughts raadslid Henri Swinkels. D66 zou die gids wel willen volgen.

Ook PvdA-GL is er niet gelukkig mee dat oude overschotten uit het sociaal domein teruggaan naar de algemene reserve. Toine v.d. Ven gaf aan dat hij liever ziet dat dit geld wordt geïnvesteerd in schuldhulpverlening, aanpak jeugdwerkeloosheid, armoedebeleid en statushouders. Ook vindt hij het niet juist dat de 10.000 euro voor de rekenkamer wordt geschrapt. Van de Ven zag, evenals Du Maine, niet dat AgriFood Capital resultaten levert. “Het zijn vooral verkooppraatjes , maar het betekent weinig voor arbeidsplaatsen en voor kleine ondernemers.” Hij vond het jammer dat de uitgaven voor AgriFood Capital en de extra miljoen voor de N65 in de Kadernota worden behandeld. Hij zou liever zien dat het college op beide punten met een apart voorstel komt.

Kan alle kanten op
Wethouder Fons Potters was over de positieve raming voor 2020 minder enthousiast dan Guus van Woesik. “Het kan nog alle kanten op.” De bedenkingen die enkele partijen hebben bij de 100.000 euro die het college wil investeren in de ambtelijke organisatie werden door burgemeester Van de Mortel van kanttekeningen voorzien. Het college trekt 25.000 euro extra uit voor opleiding en bijscholing van de medewerkers. Hij wees er op dat het bedrag, dat daaraan jaarlijks besteed wordt, door de bezuinigingen, in Vught al jaren veel lager is dan het landelijk gemiddelde bij de overheid en het bedrijfsleven. “We hebben als gemeente hoge ambities, maar die moeten wel worden aangepakt en uitgevoerd.” De resterende 75.000 euro is drie jaar lang nodig om de gemeentelijke organisatie marktconform te maken. Van de Mortel: “Het college staat hier vierkant achter.” De Kadernota staat op de agenda van de raadsvergadering van donderdag 7 juli.

Kijk ook bij

Comfortabel, duurzaam en betaalbaar wonen in de Piekenhoek

“De tekeningen voor de Charlotte van Beuningen-woningen in de Piekenhoek waren destijds in een half …