Coalitiepartijen hebben het helemaal gehad met Woonwijze, meerderheid Vughtse raad akkoord met Woonvisie

In de vergadering van de commissie ‘Ruimte‘ van donderdag 26 mei bleek dat de Vughtse raad in grote lijnen akkoord gaat met de nieuwe Vughtse Woonvisie voor de jaren 2016-2019.

Alleen de SP gaat tegen stemmen. Tegelijkertijd kwam aan de oppervlakte dat de Vughtse coalitiepartijen VVD, D66 en GB bijzonder grote moeite hebben met de opstelling van de Vughtse woningcorporatie Woonwijze. Reden voor Sjoerd Janssens (SP) om zich af te vragen: “ Het blijkt hier dat de drie coalitiepartijen weinig vertrouwen hebben in Woonwijze, terwijl het college juist een grote rol ziet voor de woningcorporatie bij de realisering van de Woonvisie. Hoe moet dat nu verder?”

Vught wil de komende jaren nog 1145 woningen realiseren. In de huidige bestemmingsplannen liggen al 600 woningen vast. Het betekent dat er uiterst zorgvuldig moet worden omgegaan met de bestemming van de laatste 545 woningen. Na een langdurig inspraaktraject is er daarom een flexibele Woonvisie uit komen rollen waarbij er bewust voor is gekozen niet alles tot achter de komma dicht te timmeren omdat het college per situatie ruimte wil bieden aan de creativiteit van bewoners en het ruimte wil maken voor maatwerkoplossingen in de nieuwbouw en ook in de bestaande woningvoorraad. Het college wil er ook voor zorgen dat inwoners van Vught, de corporaties, zorgpartners, marktpartijen en andere betrokkenen de rol kunnen pakken waarin zij het meest van toegevoegde waarde zijn.

Het college stelt voor om vanwege de verhoogde druk op de sociale huurmarkt, onder andere door de taakstelling huisvesting statushouders, de invulling van de locatie Stadhouderspark Fase 2 (terrein bij de spoorlijn) versneld op te pakken. Concreet wordt voorgesteld om voor deze locatie 20 sociale huurwoningen en 30 betaalbare koopwoningen in het woningbouwprogramma op te nemen en samen met Woonwijze nog dit jaar tot uitvoering te komen. Dit vanuit het idee dat dit extra doorstroming bevordert vanuit de bestaande voorraad sociale huurwoningen en hiermee de druk op de bestaande sociale huurwoningvoorraad verminderd kan worden.

Op de locatie bij ‘Huize Theresia’ aan de Merpatistraat wil Mariënhoven/Vughterstede 36 zelfstandige zorghuurwoningen realiseren. Eerder was hiervoor al woningcontingent gereserveerd, echter met als uitgangspunt dat een deel van de woningen in de sociale huur zou worden gerealiseerd. Het college wil nu medewerking verlenen aan het verzoek van Marienhoven/Vughterstede om huurwoningen in het middelhuursegment vanaf 710 euro te kunnen realiseren. Veel oudere Vughtenaren hebben aangegeven graag in aanmerking te komen voor een groter huurappartement in de directe omgeving van een zorgvoorziening en met faciliteiten van de zorgvoorziening, waaronder sociale alarmering. Dat is aanleiding om toe te staan dat de nieuwe appartementen gerealiseerd worden in het middeldure huursegment.

SP tegen
Sjoerd Janssens (SP) maakte duidelijk dat zijn partij bij haar standpunt blijft dat er in de nieuwe Woonvisie te weinig ruimte is opgenomen voor sociale woningbouw, zeker omdat de Vughtse raad op 12 mei akkoord is gegaan met de opvang van 120 statushouders. Janssens vindt, net als Woonwijze, dat er 300 sociale woningen bijgebouwd moeten worden. Guus van Woesik (GB) vroeg Janssens wat de SP dan vindt van het voornemen van Woonwijze om 500 tot 600 sociale huurwoningen te verkopen. Volgens Janssens is het niet zeker of het daarbij gaat om sociale huurwoningen of om woningen boven de 710 euro huur.

90% tevreden
Mark du Maine (VVD) vertelde dat zijn partij voor 90% tevreden is met de Woonvisie. Hij had er veel moeite mee dat Woonwijze besloten heeft om huren niet te verhogen waardoor ‘scheefwonen’ wordt voorkomen. Du Maine wees erop dat Woonwijze eerder heeft toegezegd mee te werken aan het laten doorstromen van ‘scheefwoners’: “ Ze zeggen A en doen B.” Volgens de VVD-er waren er helemaal geen extra sociale woningen nodig voor statushouders: “Er zijn genoeg marktpartijen die 60 extra statushouders willen onderbrengen, gespreid of bij elkaar.” De VVD wil niet inzetten op de bouw van sociale huurwoningen maar op middeldure huur. Overigens maakte Mark du Maine zich evenals Guus van Woesik (GB) zorgen over de gang van zaken in de ‘Grote Zeeheldenbuurt’. Daar zijn huizen afgebroken en staan huizen leeg. Du Maine: “ In de Grote Zeeheldenbuurt kan Woonwijze investeren in huizen die ze tekort komen, maar het ligt daar al 2 jaar stil.”

Altijd gedoe

Willem Kraanen (CDA) vindt dat er in Vught vooral behoefte is aan betaalbare woningen. Hij pleitte voor flexibiliteit en kwaliteit in de plannen en voor duurzaamheid met ‘nul op de meter woningen’. Een inspreker had de commissieleden gevraagd af te zien van de bebouwing van het speelterrein aan de Maarten Trompstraat. Kraanen sloot zich bij dit verzoek aan. Overigens is de bebouwing van dit terrein voorlopig van de baan omdat het mogelijk nodig is voor de werkzaamheden aan het spoor.
Ook Birgit Cordes (D66) is van mening dat er in Vught voldoende sociale huurwoningen staan. Zij wil dat er meer middeldure huurwoningen gebouwd worden, ook voor ouderen. Haar partij vindt ook het verduurzamen van het Vughtse woningbezit belangrijk. Cordes kijkt daarom uit naar het Vughtse energiebeleid, ook voor de koopsector. Zij constateerde eveneens dat de relatie met Woonwijze niet goed is. “Er is altijd gedoe. Hoe komt het college hier uit?” Zij vroeg zich af of het college overwoog om geen zaken meer te doen met Woonwijze, omdat de directeur veel meer verdient dan de geldende norm.

Voor Gemeentebelangen staat het nog lang niet vast dat er door Woonwijze gebouwd gaat worden in Stadhouderspark Fase 2 . Guus Van Woesik (GB): “Ik vind het hoogst twijfelachtig of we met deze directie van Woonwijze nog zaken moeten doen. We worden steeds weer voor de gek gehouden.“ Van Woesik ziet daar ook liever een andere verdeling van de woningen nml. 10 sociale huurwoningen tot 580 euro, 10 sociale huurwoningen tot 710 euro, 15 sociale koopwoningen en 15 middeldure woningen. Degenen die vonden dat er wel erg snel beslist werd over het bouwen van 50 woningen op dit terrein hield Van Woesik voor dat er een goedgekeurd bestemmingsplan ligt voor 245 woningen. Zijn partij is daar altijd fel tegen geweest, nu wordt ervan uitgegaan dat er uiteindelijk maximaal 119 woningen gerealiseerd worden. Daarvoor zal het bestemmingsplan veranderd moeten worden, dus er zijn nog mogelijkheden voor inspraak.

Miljoenen op de plank
Toine v.d. Ven (PvdA-GL) vertelde dat ook zijn partij voor 90% kon instemmen met de Woonvisie. “Maar dan gaat het niet om dezelfde 90 % als bij de VVD.” Van de Ven had vooral de duurzaamheidsparagraaf graag scherper gezien. Hij was het eens met het standpunt van ‘Vet Vught’: “ Wel mooie woorden, maar weinig concrete actie.” Hij wilde b.v. dat er werk wordt gemaakt van duurzaamheidsleningen om bewoners instaat te stellen bestaande woningen duurzamer te maken. PvdA-GL is ook teleurgesteld dat er bij Woonwijze aan de directeur een salaris wordt uitbetaald dat uitstijgt boven de norm. Van de Ven vindt echter dat Vught huurders en woningzoekenden tekort doet als er geen zaken met Woonwijze worden gedaan. “Woonwijze heeft miljoenen op de plank liggen. We moeten ze uitdagen die in Vught te investeren en strakke afspraken maken.”

Prima handleiding
Wethouder Peter Pennings was blij dat vanuit de commissie werd aangedrongen op kwaliteit. In de Woonvisie wordt er ook vanuit gegaan dat er in Vught niet meer gebouwd wordt met de intensiteit van 240 woningen per hectare zoals in Vught- Zuid gebeurd is. Hij vertelde ook dat hij zich wil blijven inzetten om tot goede relaties met Woonwijze te komen. Hij ziet in de Woonvisie een prima handleiding voor goede afspraken met de woningcorporaties. De wethouder wees er daarnaast op dat het salaris van de directeur in de overgangsregeling valt en het college daaraan dus niets aan kan veranderen. Willem Kraanen (CDA) wees de collega’s, die kritiek hadden op het feit dat Woonwijze de afspraken niet nakomt, erop dat ze vooral de wethouder daarop moeten aanspreken. “Wij geven het college opdrachten en het college moet zorgen dat die goed uitgevoerd worden.”

Kijk ook bij

Comfortabel, duurzaam en betaalbaar wonen in de Piekenhoek

“De tekeningen voor de Charlotte van Beuningen-woningen in de Piekenhoek waren destijds in een half …