Bevolkingsprognoses Provincie verrassen Vught

Volgens de nieuwste bevolkingsprognoses van de Provincie Noord Brabant zullen er in Brabant tot 2030 nog zo’n 120.000 woningen moeten worden bijgebouwd om de bevolkingsgroei bij te houden.
Dit betekent dat er gemiddeld zo’n 10% aan huizen extra gerealiseerd moet worden. Vreemd genoeg blijkt uit de prognoses van de Provincie dat die groeiverwachting voor Vught -door zijn ligging, voorzieningen en groene omgeving- toch een van de populairste woongemeenten van Brabant slechts op 4% wordt ingeschat. Het allerlaagste van heel Brabant. Reden voor Guus van Woesik, fractievoorzitter van Gemeentebelangen, om de Provinciale prognoses te kwalificeren als een ‘zooitje’.

Tijdens de vergadering van de commissie ‘Ruimte’ van donderdag 1 juni werd het bestemmingsplan besproken voor de ‘Ruimte voor Ruimte’ villawijk met 47 woningen op de plek waar voorheen manege ‘De Vughtse Hoeve’ was gevestigd. Er zijn een aantal bezwaren tegen het plan en vooral het feit dat de Provinciale ‘Ruimte voor Ruimte’ organisatie al een groot deel van de kavels heeft verkocht, voordat de Vughtse raad het bestemmingsplan heeft goedgekeurd, is enkele fracties een doorn in het oog. Als de raad nu nog wijzigingen aanbrengt moet de kavelindeling mogelijk veranderd worden.

De fractie PvdA-GL heeft al eerder dit jaar gewaarschuwd dat de snelle verkoop van de kavels de besluitvorming over het bestemmingsplan onder druk zet. Wethouder Peter Pennings meldde toen dat de gemeente Vught ‘Ruimte voor Ruimte’ gewaarschuwd heeft voor dit risico. Diverse fracties willen op inhoudelijke gronden het plan tijdelijk in de koelkast zetten, maar Guus van Woesik vroeg zich af of het hele plan niet in de ‘diepvries’ moet. Hij maakte van de gelegenheid gebruik om zijn hart te luchten over de nieuwste bevolkingsprognoses van de Provincie. Daaruit kwam naar voren dat er in Vught tot 2030 nog slechts 450 woningen gebouwd hoeven te worden om het aantal gezinnen dat wordt voorspeld te huisvesten. Volgens die prognoses is het aantal sterfgevallen in Vught van 2017 tot en met 2040 jaarlijks veel hoger dan het aantal geboorten en loopt het aantal inwoners van 26.140 in 2017 terug tot 25.610 in 2030 en tot 24.185 in 2040. Omdat de vergrijzing in Vught wel heel erg hard toeslaat zouden er dus niet zoveel huizen meer bijgebouwd hoeven te worden. Van Woesik vertelde dat hij wit was weggetrokken toen hij de cijfers zag. “ Het is volkomen belachelijk wat de Provincie hier doet.

We moeten verplicht zorgen voor woningen voor statushouders, we moeten woningen vrijmaken voor PHS en er wordt ons opgelegd om 47 Ruimte voor Ruimte woningen in Vught-Zuid te laten bouwen. Vught heeft vorig jaar in de Woonvisie vastgesteld dat er tot 2024 zo’n 1150 woningen gebouwd kunnen worden en nu heeft de Provincie berekend dat 325 wel genoeg is. Dit zou betekenen dat allerlei woningbouwprojecten die in Vught op stapel staan niet gerealiseerd kunnen worden. Ik vind het compleet onbegrijpelijk waar de Provincie mee bezig is. Daar zit toch geen enkele visie achter en ik heb er in de stukken ook geen enkel argument voor kunnen ontdekken. Er moet voor 15 juni uitsluitsel komen anders worden er géén 47 ‘Ruimte voor Ruimte woningen’ gebouwd in Vught-Zuid.” De andere partijen vonden dat de uitkomst van de prognoses géén rol moet spelen bij de beoordeling van het bestemmingsplan, maar zowel PvdA-GL als SP kondigden al aan dat ze niet met het plan zullen instemmen als er geen aanpassingen komen. De bevolkingsprognoses geven wel de richting aan waarin het woningbouwcontingent zich ontwikkeld, maar de cijfers worden niet één op één vertaald naar het aantal woningen dat per gemeente gebouwd mag worden. Volgens wethouder Pennings krijgt Vught in juni een toelichting op de prognoses. In september worden nieuwe afspraken over woningbouw tussen gemeenten en Provincie in Provinciale Staten behandeld.

Kijk ook bij

Comfortabel, duurzaam en betaalbaar wonen in de Piekenhoek

“De tekeningen voor de Charlotte van Beuningen-woningen in de Piekenhoek waren destijds in een half …