Isabellaveld fase 1, bovenaan de afbeelding de Postweg, rechts de spoorlijn.

Beeldkwaliteitsplan Isabellaveld in gemeenteraad

In de raadsvergadering van 31 januari beslist de Vughtse raad over het beeldkwaliteitsplan dat Buro Lubbers uit Vught heeft opgezet voor het eerste gedeelte van het Isabellaveld, waar 53 woningen worden gebouwd, 10 sociale huurwoningen tot 580 euro, 10 middeldure huurwoningen, 15 sociale koopwoningen en 15 middeldure huurwoningen en 3 tweekappers. De toegang tot de nieuwe wijk is, na inspraak, verlegd naar het midden van de wijk.

Er is aangegeven dat de ontsluiting van de wijk voor autoverkeer via de Postweg verlegd zou moeten worden naar het midden van de wijk en niet achter de Kampdijklaan, waar de ontsluiting eerder was gesitueerd is, zodat in de toekomst de hele wijk vandaaruit ontsloten kan worden. Door het verleggen van de ontsluitingsweg hoeft een aantal waardevolle bomen niet gekapt te worden en kunnen de bomen ingepast worden in het plangebied. Ook de aansluiting van de langzaam-verkeerroute op de Prinsenlaan wordt iets verlegd zodat een waardevolle boom meer bewortelingsruimte houdt.

Eik gekapt
In een andere reactie is verzocht om te bekijken of het mogelijk is de huizenblokken aan de Postwegzijde te verschuiven zodat de eik die nu midden in het projecteerde bouwvlak staat, behouden kan worden. Verschuiving van de bouwblokken aan de zijde van de Postweg is volgens de gemeente niet mogelijk in verband met de situering van de bouwvlakken in het bestemmingsplan, zonder dat dit ten koste gaat van een woning. Behoud van de boom door verplanting heeft weinig kans van slagen. Voor de kap wordt een kapvergunningsprocedure gevolgd.

Beeldkwaliteitsplan
Volgens Buro Lubbers is het Isabellaveld verwant aan het Stadhouderspark, maar krijgt het wel een eigen signatuur. De natuur die het Isabellaveld nu kenmerkt, is aanleiding om de openbare ruimte van de wijk in te richten met een ruigere vegetatie. ‘Lubbers’ schrijft daarover: “De bestaande berkenbosjes en eiken moeten zoveel mogelijk worden behouden en aangevuld met het gebiedseigen assortiment dat ook in het Stadhouderspark is toegepast, zoals eiken, berken, dennen, ruig en kruidenrijk gras. De natuurlijke vegetatie geeft de woonstraten een zeer groen profiel. Ook de overgangen tussen openbaar en privé, de achterkantsituaties en het parkeren krijgen een groene invulling. Ten behoeve van waterberging in de wijk completeren wadi’s het profiel. De groene greppels bekrachtigen eveneens het natuurlijke beeld.”

Beeldkwaliteitsplan
De welstandscommissie heeft ook commentaar geleverd op het beeldkwaliteitsplan. Omdat de verkaveling van het plan vastligt en ook het type woningen bepaald is, beperkt de welstandscommissie zich tot een reactie op de invulling van de openbare ruimte, de overgang openbaar-privé, en de materiaaltoepassingen. De welstandscommissie juicht toe dat de woningdichtheid in het plan verlaagd is, om meer ruimte voor groen en waterberging te creëren. De ontstane groene assen bieden ruimte aan parkeren in het groen uit het zicht. De welstandscommissie stelt wel dat de meeste aanwezige waardevolle bomen, het veld moeten ruimen.
De gemeente Vught wil op afzienbare termijn de gebouwde omgeving energie-neutraal maken. De commissie vindt dat daarop stedenbouwkundig ingespeeld kan worden, door een optimale oriëntering van de gebouwde omgeving in relatie tot bijvoorbeeld de plaatsing van zonnecellen of zonnepanelen. In het verkavelingsplan van het plangebied is hieraan volgens de welstandscommissie onvoldoende aandacht besteed, maar de verkaveling ligt reeds vast, terwijl de woningen gasloos dienen te worden gebouwd.

Parkeren in het groen
Het parkeren overeenkomstig de gehanteerde parkeernormen wordt zoveel mogelijk ondergebracht in het groen. Het aantal parkeerplaatsen is volgens de welstandscommissie in de directe nabijheid van de woningen echter niet overal voldoende, zodat een goede inpassing in het groen onder druk kan komen te staan. Het dient aanbeveling te onderzoeken hoe deze knelpunten zoveel mogelijk vermeden kunnen worden, om het beoogde groene imago te bereiken. De overgangen openbaar-privé in het plan bestaan uit hoge en lage hagen tegen de erfgrens, volledig in de openbare ruimte. Om dit groene beeld optimaal te waarborgen, zouden bergingen en andere bouwwerken op de achter- en zijterreinen van de woningen een onderdeel van het ontwerp moeten zijn. Volgens de gemeente maken de bergingen op de percelen deel uit van het bouwplanontwerp. De hagen worden tegen de buitenkant aangeplant op openbaar terrein en vormen daarmee een groene afscherming. Dit geldt ook voor eventuele vergunningsvrij op te richten bouwwerken op de percelen. De erfafscheidingen tussen de woningen onderling worden verplicht door de ontwikkelaar mee opgeleverd aan de kopers. Deze afscheidingen dienen ook te voldoen aan de uitgangspunten in het beeldkwaliteitsplan.

Kijk ook bij

Vught houdt miljoenen over, maar gaat voor flinke OZB-verhoging in 2023

Vught houdt 5,3 miljoen over op de jaarrekening 2021, die donderdag 30 juni in de …