Aanpassing plannen N65: Geen steun voor motie PvdA-GL en CDA

Beide partijen waren tevreden over het realiseren van ongelijke kruisingen bij de Martinilaan en de Kennedylaan, inclusief de halve aansluiting op de N65 ter plekke. Maar ze verzochten om toch een quick scan uit te voeren naar de mogelijkheid van een verdieping van de Rijksweg tussen deze twee kruisingen. Het geld daarvoor zou moeten komen uit een versobering van de kruising aan de Boslaan. Die moet echter in de visie van de stuurgroep uitgebreid worden om te lange wachttijden te voorkomen. Ook werd gevraagd een nadere studie te doen naar de aansluiting Olmenlaan inclusief de optie om deze oprit te verplaatsen naar de Rembrantlaan.

Spelen met vuur
Sjoerd Janssens (SP) was verbaasd dat het CDA in Vught deze motie ondertekend had. “Het CDA heeft in Provinciale Staten tegen de Gedeputeerde gezegd, nadat hij 6 miljoen extra voor de N65 bij Vught had uitgetrokken, ‘we willen hierover geen discussie meer; het is nu klaar’. U speelt met vuur als u nu weer met extra wensen komt.”
Ook wethouder Fons Potters keek met gemengde gevoelens naar de motie. “We hebben in de afgelopen maanden veel bereikt. De halfverdiepte kruising bij de Helvoirtseweg Kennedylaan is van de baan. Er kan een duurder plan gerealiseerd worden dankzij medewerking van de Provincie, alleen de PVV was tegen. Maar u bent blijkbaar niet tevreden.” Potters vond dat hij de motie zo niet kon inbrengen in het overleg met de stuurgroep. Hij adviseerde: “Maak er een duidelijkere uitspraak van, ja of nee.”

Niet bezig blijven
De andere fracties waren tevreden met de uitkomst van de onderhandelingen. Birgit Cordes (D66) vond de uitkomst een noodzakelijk compromis: “Het is niet de ideale oplossing voor iedereen, maar ga a.u.b. niet alles weer op de schop nemen.” Mark du Maine (VVD) wees op de jubelstemming bij de raad toen half december deze oplossing mogelijk bleek. “Het is jammer dat er geen geld is voor verdiepte aanleg van de weg, maar we kunnen niet bezig blijven. De bereikbaarheid in Vught wordt beter. Wij zijn erg tevreden.” Guus van Woesik sloot zich aan bij de VVD. “De motie veegt het hele plan weer van tafel. Het college heeft er tot nu toe veel uitgehaald. Pas op dat u uw hand niet overspeelt.” Willem Kraanen (CDA) memoreerde dat het oorspronkelijke voorstel niet acceptabel was voor de raad. Ook hij was heel tevreden met het resultaat dat er nu lag, maar vond toch dat er gekeken moest worden om binnen het budget nog iets te schuiven om het plan ietsjes bij te schaven. De meerderheid van de raad was echter van mening dat er nu duidelijkheid zou moeten komen en de motie werd verworpen door tegenstemmen van VVD, GB, D66 en SP.

Kijk ook bij

Vught kan tegenvallers opvangen zonder rigoureus te bezuinigen

In de raadsvergadering van donderdag 4 juli debatteerde de Vughtse raad over de Kadernota. Via …