Taalhuis moet laaggeletterdheid onder 3000 Vughtenaren verminderen

In Vught wonen ruim 3.000 laaggeletterden. Zij hebben moeite met lezen en schrijven en dat belemmert hen in hun dagelijks functioneren, doordat zij onvoldoende beschikken over basisvaardigheden zoals taal, rekenen en digitale kennis. In een raadsinformatiebrief kondigt het college van B&W aan dat Vught een Taalhuis gaat opzetten om de laaggeletterdheid aan te pakken. Het Taalhuis moet aan het eind van het eerste kwartaal 2019 operationeel zijn.

Laaggeletterdheid heeft effect op leefgebieden als werk, inkomen, school, opvoeding, huisvesting en gezondheid. Een aantal organisaties en instellingen is vanuit hun eigen rol, kennis en expertise bezig met het bestrijden van dit probleem. Er zijn veel goede initiatieven, maar door een gebrek aan gezamenlijke visie, aanpak en infrastructuur wordt in Vught nog niet optimaal gebruikgemaakt van de inspanningen die geleverd worden. Met de oprichting van het Taalhuis wil het college hier verandering in brengen. Het geschatte aantal van 3000 laaggeletterden in Vught is afgeleid van het landelijk gemiddelde, waarbij rekening is gehouden met risicofactoren, die wel of niet gelden voor Vught. Landelijk is het percentage laaggeletterden 18% onder de bevolking van 16 jaar en ouder. Bij de 16- tot 65-jarigen onder de beroepsbevolking gaat het om een percentage van 12%. Het percentage laaggeletterden is de afgelopen jaren gestegen door o.a. vergrijzing, nieuwkomers en jongeren. Opmerkelijk is dat de laaggeletterdheid onder mensen met een vwo-, hbo- en wo-opleiding nog altijd 2,5% bedraagt.

In DePetrus
Het Taalhuis wordt een herkenbare plek in DePetrus waar inwoners terecht kunnen voor advies en ondersteuning om basisvaardigheden te verbeteren. Naast een fysieke plek is het een netwerk van partners die een belangrijke rol hebben in de aanpak van laaggeletterdheid. De belangrijkste kernpartners zijn: gemeente Vught, Bibliotheek ‘s-Hertogenbosch, Welzijn Vught, ABZ, Vluchtelingenwerk, Sagènn, Koning Willem I College, WSD en Stichting Lezen & Schrijven. Deze partners verbinden zich aan de acties en doelstellingen die in een gezamenlijk opgesteld plan van actie geformuleerd zijn langs actielijnen als bewustwording, vinden en verwijzen, opleiden, volgen, vastleggen en resultaten.

Vinden en verwijzen
Het Taalhuis wil dat zoveel mogelijk mensen de signalen van laaggeletterdheid herkennen en dat zij handvatten hebben om daarover het gesprek aan te gaan, zodat de desbetreffende persoon doorverwezen kan worden naar het Taalhuis. Dat gaat laaggeletterden een passend aanbod doen. Het aanbod wordt regelmatig geëvalueerd en aangepast als dat nodig blijkt. Ook vrijwilligers krijgen een opleiding, zodat ze laaggeletterden goed kunnen begeleiden.

Resultaten
Om te kijken of het Taalhuis de vastgestelde doelen behaalt, worden de resultaten van elk traject vastgelegd. Het Taalhuis houdt de deelnemer in beeld en leidt waar nodig door naar vervolgaanbod. Elk kwartaal maakt de coördinator een rapportage en bespreekt deze met de kernpartners. Met de oprichting van het Taalhuis wil Vught tot en met 2021 400 van de 3.000 laaggeletterden in Vught in beeld hebben en daarvan 200 inwoners geschoold hebben via een formeel (systematisch en gestructureerd) of informeel aanbod. Daarnaast wordt ingezet om het netwerk uit te breiden naar minstens 25 actieve vrijwilligers. Eerste prioriteit van het Taalhuis is het aanstellen van een Taalhuiscoördinator. Die zal één dag in de week voor Vught werken en naar verwachting twee dagen in de week voor buurgemeenten. De coördinator wordt o.a. verantwoordelijk voor de samenhang in de aanpak van laaggeletterdheid, het behalen van de resultaten en voor de coördinatie van de activiteiten.

Financieel
Voor de kosten van een Taalhuiscoördinator verstrekt het college de Bibliotheek ‘s-Hertogenbosch een incidentele subsidie van 13.090 euro voor 2019. Eenmalig verstrekt de stichting Lezen en Schrijven hiervoor een bijdrage van 2.500 euro in de totale kosten van het Taalhuis.

Kijk ook bij

Nieuwbouw Zuiderbos nu ‘echt’ van start

“De schotten staan al en de tijd is rijp, de eerste paal staat voor nu …