Grazende koeien tussen laanbomen

Vitale bodem goed voor klimaat, ondernemerschap en economie

Binnen Nationaal Landschap Het Groene Woud is de aftrap genomen voor de uitvoering van twee projecten: Carbon Valley en Laanboomteelt op het Melkveebedrijf. Verbetering en benutting van de bodemkwaliteit staat centraal binnen deze projecten. Een goede bodemkwaliteit levert productiestabiliteit, maar is ook op andere vlakken essentieel. Zo draagt een vitale bodem ook bij aan waterregulatie (klimaatadaptatie), waterkwaliteit en biodiversiteit. De beide projecten zijn initiatieven van De Duinboeren en het Louis Bolk Instituut. Samen met Het Groene Woud worden de projecten uitgevoerd. Hiermee geeft Het Groene Woud invulling aan een van haar hogere ambities: het realiseren van een circulaire economie.

In de twee projecten spelen melkveehouders en boomtelers een hoofdrol. Zij gaan op hun bedrijven aan de slag om de bodemkwaliteit op hun percelen te verbeteren. In de uitvoering worden zij begeleid door Het Groene Woud, De Duinboeren en het Louis Bolk Instituut.

Carbon Valley
Aan het project Carbon Valley doen inmiddels twintig Brabantse agrariërs mee. Zij zullen de komende twee groeiseizoenen het percentage en of de kwaliteit van de organische stof in hun landbouwgronden gaan verhogen. Grond met een hoger organisch stofgehalte is niet alleen goed voor de agrarische productie, maar houdt ook water beter vast en is voedsel voor bodembiodiversiteit. Het is de bedoeling dat de agrariërs deze zorg voor de kwaliteit van hun grond integraal opnemen in hun bedrijfsvoering.

Laanboomteelt op Melkveebedrijf
In het andere project, Laanboomteelt op het Melkveebedrijf, staat een vitale bodem eveneens centraal, maar de invalshoek is anders. Waar bij Carbon Valley de organische stof de focus is en toepassing leidend, wordt hier verkennend onderzoek gedaan naar een combinatie van laanboomteelt en melkveehouderij. Dit om de ziektedruk bij laanbomen te verminderen in een grondmarkt met grote druk vanuit de boomteelt richting de melkveehouderij. Aandachtspunten hierbij zijn geschikte boomsoorten en teelten passend in Het Groene Woud. Het resultaat van het project moet een praktijk-handreiking worden met aandacht voor kosten en baten en economische haalbaarheid. Centrale vraag is: is er winst te halen voor zowel de melkveehouder als de boomteler? De eerste pilot met deze innovatieve vorm van Agroforestry wordt dit plantseizoen aangelegd.

Groen, economisch gezond en gastvrij
Zowel Carbon Valley als Laanboomteelt op het Melkveebedrijf komen voort uit het ambitieplan 2017-2020 van Nationaal Landschap Het Groene Woud. Daarin zijn projecten opgenomen die het gebied op alle fronten versterken om toekomstige generaties te laten profiteren van een groen, economisch gezond en gastvrij stad-landschap. Hierbij werkt Het Groene Woud nadrukkelijk samen met omringende streken en organisaties. Bij Carbon Valley en Laanboomteelt op het Melkbedrijf zijn niet alleen De Duinboeren en het Louis Bolk Instituut betrokken, maar ook Agrifood Capital en Agro As de Peel.

Meer informatie
Meer weten over de projecten Carbon Valley en Laanboomteelt op het melkveebedrijf? Neem dan een kijkje op de website www.hetgroenewoud.com onder ‘projecten’ voor aanvullende informatie en contactgegevens.

Kijk ook bij

Meer kans op schade bij maaien van beken en sloten

De afgelopen maanden waren kletsnat. Eind 2023 viel meer regen dan ooit tevoren. En ook …