Agrarisch natuurbeheer in Midden Brabant

‘Europa geeft de streek de groene ruimte’. In ons land startte op 1 januari 2016 een uniek experiment binnen Europa. Agrarische streekcollectieven voeren het agrarisch natuur- en landschapsbeheer uit. Het beoogt resultaat is betere natuurresultaten en mooier landschap dichter bij boer en buitenlui met minder overheadkosten. Drie Brabantse Collectieven zijn de uitdaging aangegaan, het collectief Agrarisch Natuurbeheer Midden-Brabant is er daar één van.

In het nieuwe agrarisch natuurbeheer krijgt ‘de streek’ een prominente rol. Taken, die in het oude subsidiestelsel uitgevoerd werden door de overheid komen nu bij een ‘streekcollectief’ te liggen. In Brabant zijn de Agrarische Natuurverenigingen en Plattelandsverenigingen geworteld in de streek en zij promoten natuurbeheer op het boerenbedrijf. Samen hebben deze verenigingen drie zogenaamde ‘Collectieven’ opgericht: Collectief ANB West-, Midden- en Oost-Brabant. De collectieven zijn coöperatieve verenigingen. Iedereen, die meedoet aan het agrarisch natuurbeheer, is daar lid van.

Mooier landschap
De Collectieven kiezen voor een streekgerichte en collectieve aanpak in die gebieden waar de kansen voor het bereiken van goede natuurresultaten en een mooi landschap het grootst zijn: boerenlandvogels, zoals de patrijs, kievit en veldleeuwerik, komen in die gebieden nog voor, maar ze kunnen wel een steuntje in de rug gebruiken. De deelnemers aan het agrarisch natuurbeheer doen iets extra’s, zoals bijvoorbeeld de aanleg van bloemenranden om de boerenlandvogels te helpen. De collectieven maken in samenwerking met diverse grondgebruikers een beheerplan, waarbij het beheer wordt afgestemd op de mogelijkheden op de agrarische bedrijven en de wensen van de boerenlandvogels.

Agrarisch waterbeheer voor schoner water
De waterkwaliteit in beken en sloten moet en kan in Brabant nog beter worden. De waterschappen willen daarin investeren. De drie Brabantse collectieven benaderen op dit moment boeren met de vraag of ze daaraan mee willen doen. Er zijn voor het agrarisch waterbeheer een aantal beheerpakketten ontwikkeld die goed inpasbaar zijn in het agrarische bedrijf. Door het achterwege laten van bemesting en gewasbeschermingsmiddelen in een strook langs een beek of sloot zal de waterkwaliteit verbeteren. Het resultaat: schoner water, meer vissen en meer planten.

Gezocht: 1000 deelnemers!
In Brabant is jaarlijks een budget van 2.800.000 euro beschikbaar voor agrarisch natuurbeheer. Met dit geld kunnen de Collectieven beheercontracten afsluiten voor bijvoorbeeld de aanleg van een bloemrijke patrijzenrand of het beheer van knotwilgen. Dit kunnen boeren zijn, maar ook burgers met gronden in het buitengebied.
In sommige gebieden in Brabant wordt al jarenlang gewerkt aan agrarisch natuurbeheer. In deze gebieden zullen de collectieven het beheer zoveel mogelijk voortzetten en verbeteren. Er zijn echter ook veel nieuwe deelnemers nodig. Alleen al voor het agrarisch waterbeheer in Midden- en Oost-Brabant samen ongeveer 1000 nieuwe deelnemers. Van half april tot eind juni zullen de drie Brabantse collectieven deelnemers gaan werven.

De drie Brabantse collectieven proberen zoveel mogelijk samen te werken. Zo hebben ze gezamenlijk een nieuwe website ontwikkeld. Op de website is alle relevante informatie te vinden. Zo ook een interactieve kaart waarop iedere Brabander kan zien of er mogelijkheden voor agrarisch natuur-, landschaps- of waterbeheer op zijn of haar land zijn.

 

Kijk ook bij

Meer kans op schade bij maaien van beken en sloten

De afgelopen maanden waren kletsnat. Eind 2023 viel meer regen dan ooit tevoren. En ook …