‘Wat een feest, deze kadernota!’

Donderdag 22 juni behandelde de ‘Gezamenlijke Commissie’ de Kadernota 2018-2021, waarin wordt voorgesorteerd op de begroting 2018. Het werd een groot ‘hosanna’ verhaal. Dat de coalitiepartijen VVD, D66 en GB tevreden waren is niet verwonderlijk, maar dat de meest positieve reactie kwam van Willem Kraanen van oppositiepartij CDA was op zijn minst opmerkelijk.

De cijfers in de Kadernota waren op voorhand al niet slecht met een min van 154.000 euro voor 2018 en voor de drie daarop volgende jaren plussen van 209 duizend, 540 duizend en 552 duizend euro. De z.g. meicirculaire, waarin de bijstellingen van de uitkeringen uit het gemeentefonds worden berekend, maakte de euforie compleet. Immers daardoor werd het tekort voor 2017, dat in de Burap 1 (verslag over de eerste 4 maanden 2017) werd geprognotiseerd op 245 duizend euro al omgebogen naar een plus van 122 duizend euro. Veranderde het voorziene tekort voor 2018 van 154 duizend in een plus van 66 duizend en voor 2019 en 2020 gingen de plussen zelfs naar 617.000 en 1.041.000 euro.

Willem Kraanen

Willem Kraanen (CDA) zette als eerste spreker meteen de toon: “Wat een feest deze Kadernota, hij klinkt als een klok!” Kraanen was blij met de ontwikkelingen rond het spoor en N65, Centrumplan-Oost. De voortgang van de DePetrus noemde hij ‘hemels’ en hij vond dat de herontwikkeling rond het Moleneindplein uitstekend loopt nadat het proces is gewijzigd. Dat geldt ook voor de transities in het sociale domein terwijl ook op het gebied van de vrijetijdseconomie belangrijke stappen zijn gezet. Kraanen, die via een motie destijds de aanzet gaf tot ‘Van Mondriaan tot Vughts Design’, pleitte ervoor om voor 2018 als gemeente Vught in te haken op ‘We Are Food’, waarmee Brabant wil meedoen aan het Europese jaar van de Gastronomie.

Moet maatwerk blijven
Dianne Schellekens (D66) was eveneens verheugd dat het college, mede dankzij de uitkomsten van de meicirculaire een positieve kadernota kon presenteren. Ze stipte aan dat dit de afgelopen vier jaar gelukt is zonder OZB verhoging. Ze wees erop dat bij de transities in het sociale domein het gevaar opdoemt dat alle voorzieningen straks weer voor iedereen gelden: “Het moet wel maatwerk blijven. Mensen moeten krijgen wat nodig is en niet waar ze ‘recht’ op hebben.” De D66 fractievoorzitter merkte op dat er in het accommodatiebeleid flinke stappen zijn gezet, maar dat het op afstand zetten van de exploitatie niet eenvoudig is. Ze vindt dat de gemeente, net zoals bij Elzenburg, in de opstartfase wel moet helpen. Ze waarschuwde echter dat het qua kosten geen openeindregeling moet worden.

Toine v.d. Ven (PvdA-GL) keek eveneens positief naar de Kadernota. Hij vroeg zich wel af waarom het college slechts 60.000 euro extra uittrekt voor de bestrijding van armoe onder kinderen, terwijl Vught voor dit doel 80.000 euro krijgt. Wethouder Heijboer vond het juist een uitdaging om het met minder geld te gaan doen. Ze zegde wel toe: “Als blijkt dat dit te weinig is dan komt er geld bij.”

Van de Ven vond het een verkeerd signaal dat er 10.000 euro wordt geschrapt op het gebied van duurzaamheid. Zijn partij zag liever dat er juist gekozen wordt voor een stapje extra op dit gebied. Wethouder Fons Potters was het niet met hem eens. “Voor het college zijn de plannen leidend, wij investeren in Vught ieder jaar een veelvoud van die 10.000 euro in duurzaamheid.

Inning OZB kost half miljoen
Guus van Woesik (Gemeentebelangen) complimenteerde het college dat er, terwijl heel Nederland in de crisis zat, in Vught toch zoveel was geïnvesteerd in het centrum, Moleneindplein, onderwijs, sport en goede accommodaties. Toch had hij ook kritiek. Van Woesik betreurde dat het ‘herstel’ van de Hollandsche Dijk, die hét sluitstuk vormde van de linie die Frederik Hendrik in 1629 in de Gement liet aanleggen voor het beleg van Den Bosch uit de plannen was geschrapt. Daarnaast verbaasde hij zich erover dat het ‘binnen hengelen’ van Onroerend Zaak Belasting de gemeente jaarlijks zo’n half miljoen euro kost. “Hoe kunnen we dat geld makkelijker binnenhalen?” Wethouder Potters legde uit dat in die post ook het werk van ambtenaren, die zich met de OZB bezig houden, wordt verrekend en dat Vught de laatste jaren te maken heeft met twee keer zoveel bezwaren tegen de WOZ taxaties. Van Woesik, kennelijk gealarmeerd door de lage bevolkingsprognoses voor Vught, vroeg meer aandacht voor het bouwen van betaalbare woningen voor jongeren.

Karig maar keurig
Mark du Maine (VVD) karakteriseerde de Kadernota als ‘karig maar keurig’. Hij vond het netjes dat het college de kadernota niet vol stopt met nieuw beleid tegen de achtergrond van de komende verkiezingen in het voorjaar van 2018. “ Na de verkiezingen ligt er een prachtig fundament om op verder te bouwen. Dat er 20.000 euro wordt uitgetrokken voor de ontwikkeling van wijksteunpunten vindt de VVD prima, maar Du Maine benadrukte wel dat de initiatieven daarvoor uit de wijk zelf moeten komen. Dat er extra geld beschikbaar komt voor de wijk-GGD’ers, een project waarvoor landelijke veel belangstelling is, juicht hij toe.

De Kadernota werd door alle partijen die aanwezig waren positief ontvangen en kan in de raadsvergadering van donderdag 6 juli op voorhand al op voldoende steun rekenen. De mening van de SP over het stuk wordt pas in de raadsvergadering duidelijk, de twee SP- raadsleden waren donderdagavond verhinderd.

Kijk ook bij

Extern onderzoek organisatieontwikkeling gemeente Vught komt er niet

De publicaties in het Brabants Dagblad over de onrust onder de Vughtse ambtenaren, die zou …