Waardebepaling WOZ en heffing OZB zijn op orde in Vught

Uit een onderzoek naar het aantal bezwaarschriften tegen de WOZ-waarden en de kosten van de inning van de OZB, blijkt dat Vught zijn belastingheffing goed op orde heeft. Ook (de website van) toezichthouder de Waarderingskamer bevestigt dat de uitvoering van de Wet WOZ in Vught van goede kwaliteit is. Ruimte voor verbetering is er ook en richt zich op informeel contact en uitwisseling van informatie.

Aanleiding voor het onderzoek was een motie (‘Inning OZB’) van de gemeenteraad. Daarin vroeg de raad om de inningskosten van de OZB te onderzoeken en het aantal bezwaarschriften tegen de vastgestelde WOZ-waarden. In 2016 zou het aantal bezwaarschriften 2% zijn, terwijl het landelijk gemiddelde 1,3% is.

Het onafhankelijk onderzoek is uitgevoerd door Dick Meijer, voormalig hoofd van de afdeling Belastingen van de gemeente ’s-Hertogenbosch. Meijer onderzocht niet alleen de gevraagde feiten, maar ook hoe op een pragmatische wijze het aantal bezwaarschriften teruggebracht kon worden.

In het onderzoek analyseert Meijer de bezwaarcijfers van alle Nederlandse gemeenten. Daarbij stelt hij vast dat het verschil tussen het landelijke gemiddelde en Vught in 2016 aanmerkelijk kleiner is dan de genoemde 1,3 en 2% suggereren. Dat heeft te maken met uiteenlopende peildata. Houden we dezelfde data aan, dan komt het landelijk cijfer op 1,8% uit.

In 2017 lijkt Vught er wat de woningen betreft zelfs ‘gunstiger’ uit te komen dan het landelijk gemiddelde: 1,8% voor woningen tegenover 2% landelijk. Bij de niet-woningen zijn er weliswaar meer bezwaarschriften in Vught, maar de helft van deze bezwaren is slechts ingediend door twee bezwaarmakers en die bezwaren zijn ongegrond verklaard. Dat is een indicatie dat de kwaliteit van de waardebepaling goed is.

Ruimte voor verbetering ziet Meijer ook: meer persoonlijk, informeel contact aan de voorkant met mogelijke bezwaarmakers, kan een aantal bezwaren vermoedelijk voorkomen. Ook een consistent gebruik van dezelfde bron en hetzelfde peilmoment bij informatie-uitwisseling helpen mee. Het zijn mogelijkheden die de gemeente graag nader bekijkt, passend in de voortdurende inspanning om de gemeentelijke service verder te verbeteren.

Kijk ook bij

Extern onderzoek organisatieontwikkeling gemeente Vught komt er niet

De publicaties in het Brabants Dagblad over de onrust onder de Vughtse ambtenaren, die zou …