Vughtse raad keurt bestemmingsplan villawijk goed

Het conceptbestemmingsplan voor de “Ruimte voor Ruimte’ villawijk in de Vughtse Hoeve werd in december 2016 door de gemeenteraad goedgekeurd. Daarna is de ‘zienswijze procedure’ opgestart waarbij 9 zienswijzen op het plan werden ingebracht. Die leidden slechts tot kleine wijzigingen in het plan. Donderdag moest de Vughtse raad beslissen of dit voldoende was om het bestemmingsplan goed te keuren. De raad ging uiteindelijk akkoord met 15 stemmen vóór en 6 tegen. Opvallend was dat de fracties van VVD en D66 verdeeld stemden.

De instemming van de raad leek na de commissievergadering een dubbeltje op z’n kant te worden, daar Guus van Woesik de fractievoorzitter van Gemeentebelangen dreigde niet akkoord te gaan met de bouw van de 47 Ruimte voor Ruimte villa’s, omdat de Provincie kwam met woningbouwprognoses die de Vughtse bouwplannen voor een groot deel zouden lamleggen. Van Woesik vertelde donderdag in de raadsvergadering dat gesprekken bij de Provincie verhelderend hadden gewerkt en dat hem duidelijk was geworden dat de ‘Ruimte voor Ruimte’ woningen niet ten koste zouden gaan van het Vughtse bouwcontingent terwijl ook de absurd lage prognose voor het Vughtse bouwvolume  er niet toe zal leiden dat belangrijke bouwplannen in Vught geschrapt moeten worden. Peter Kradolfer (SP) constateerde dat de tirade die Van Woesik in de commissie had afgestoken op klinkklare lariekoek was gebaseerd.  Kradolfer was zeer teleurgesteld in het Vughtse College en de Provincie die door hun handelwijze de burgers het signaal hadden gegeven: ‘U kunt inspreken wat u wilt, maar het plan gaat toch door’. Kradolfer vond dat door deze handelswijze de democratie geweld werd aangedaan. Dat vond Mark du Maine (VVD) te ver gaan: “ Iedereen heeft kunnen inspreken. De voortijdige verkoop van de bouwpercelen heeft ‘Ruimte voor Ruimte’ zelf gedaan en de mensen die het niet met het bestemmingsplan eens zijn kunnen nog naar de Raad van State. Als dit niet democratisch is, hoe moet het dan?”

D66 liet de raad tot het laatste moment in onzekerheid of de partij wel of niet zou instemmen met het plan. Dianne Schellekens vond dat Ruimte voor Ruimte het ‘feestje voor Vught-Zuid’ had verpest door de percelen te verkopen voor het bestemmingsplan door de raad was goedgekeurd. Dat feestje bestond volgens Schellekens uit een wijk met veel groen, 1,5 miljoen euro voor vergroening elders in Vught en doorstroming op de Vughtse huizenmarkt.

Amendement
Het CDA diende een amendement in met o.a. de bedoeling de 5 meter brede groenstrook in het gebied te handhaven. De partij wilde het hele plan niet afblazen omdat daarmee vooral de kopers van de kavels in de kou zouden komen te staan. Het amendement werd met ruime meerderheid verworpen. (14-6).

PvdA-GL was tegen het bestemmingsplan. Toine v.d. Ven vond het plangebied te groot waardoor er te veel groen opgeofferd moet worden. Dat leverde hem de vraag op van Mark du Maine (VVD) waarom hij niet had tegen gestemd toen in de structuurvisie werd vastgesteld dat er in dit gebied iets op het gebied van Ruimte voor Ruimte ontwikkeld mocht worden. Van de Ven: “We hebben toen misschien te weinig aandacht gehad voor Vught-Zuid. Onze focus lag toen vooral bij de N65. Bovendien hoeft de structuurvisie niet 1 op 1 uitgevoerd te worden.”

Excuses wethouder
Wethouder Peter Pennings bood zijn excuses aan voor het achterwege blijven van een beloofde inspraakavond. Hij gaf aan dat er toch wel het een en ander gewijzigd is aan het oorspronkelijke plan dat uitging van kavels van 1000m2. Die zijn op verzoek van de gemeente gehalveerd waardoor de kavels betaalbaarder zijn. Daarnaast is het plan ‘gekeerd’ waardoor er aan de achterkant meer groen komt. Het is ook de bedoeling om structureel groen en waardevolle bomen zoveel mogelijk te behouden. Daarvoor worden afspraken gemaakt in contracten met kopers. Uiteindelijk ging ook D66 overstag. Dianne Schellekens: “ Er ligt een mooi plan, de wijk wordt er beter van. De communicatie over het plan is niet goed geweest, maar dat is niet ‘achteruit’ te repareren.” Bij de stemming waren PvdA-GL en SP tegen evenals Nathalie Pullens (VVD) en Birgit Cordes (D66).

Kijk ook bij

Vughtse raad nam afscheid van griffier Jeroen Deneer

In de laatste raadsvergadering voor het zomerreces nam de Vughtse politiek afscheid van Jeroen Deneer, …