Uitleg over hoge kosten OZB inning

In de commissievergadering waarin de jaarrekening van 2016 werd besproken uitte Guus van Woesik (Gemeentebelangen) zijn verbazing over het feit dat de kosten voor de inning van de Onroerend Zaak Belasting over dat jaar voor meer dan een half miljoen in de boeken staat. Hij vroeg zich af of dat niet minder kan omdat de gemeente Vught jaarlijks met zo’n bedrag veel zou kunnen doen.

Wethouder Fons Potters beloofde een schriftelijk toelichting en die verscheen snel. In 2016 heeft de inning van de OZB in totaal 581 duizend gekost. In deze kosten zijn tevens de kosten voor de uitvoering van de Wet Woz opgenomen. Dat is een wettelijke taak van de gemeente. De gemeente is tevens de bronhouder van de basisregistratie Woz. De Woz-waarde is de heffingsgrondslag voor de OZB, maar wordt door meerdere overheden gebruikt zoals bijv. Belastingdienst en Waterschappen. In de cijfers zijn de kosten voor inning OZB, inclusief uitvoering Wet WOZ opgenomen.

Aan personele kosten, interne en externe uren direct toe te rekenen aan uitvoering WOZ en OZB, wordt 279.242 euro (48% ) uitgegeven. De kosten georegistratie, toegerekende kosten voor de basisregistraties BAG en BGT, bedragen 80.006 euro (14%). Aan de overige directe kosten zoals proceskosten, griffierechten, print en porto werd 28.966 euro (5%) besteed. Voor overhead -huisvesting, facilitair, applicaties, werkplekken, administraties etc. wordt 193.065 euro (33%) toegerekend. Wethouder Potters gaf in zijn antwoord in de commissie aan dat de hoge kosten o.a. te maken hadden met het grote aantal bezwaarschriften tegen de te hoge WOZ-taxaties. Het percentage bezwaarschriften ligt in Vught met 2% (258) boven het landelijke gemiddelde van 1,3%. In 2014 en 2015 heeft de gemeente Vught meegedaan aan de WOZ-benchmark uitgevoerd door de Waarderingskamer. De uitvoeringskosten WOZ van de gemeente Vught liggen per object iets boven het landelijk gemiddelde voor gemeenten in de categorie 10.000-20.000 objecten. Vught gaf in 2014 per object 25,90 euro uit, bij vergelijkbare gemeenten was dat 22,81. Voor 2015 waren de cijfers resp. 22,43 tegen 20,81 euro.

Afhandeling duurt lang
Uit de cijfers van de Waarderingskamer blijkt dat vooral het percentage bezwaarschriften tegen aanslagen voor niet-woningen hoog is. In 2016 is dat 5,7 % en landelijk 2,2%. In 2013 was dat percentage nog veel hoger. Ook het aantal dagen dat het duurt voor de bezwaarschriften zijn afgehandeld ligt in Vught met 230 dagen voor zowel woningen als niet-woningen aanzienlijk hoger dan het landelijke gemiddelde van resp. 118 en 130 dagen. Het WOZ-dashboard van de Waarderingskamer geeft aan per 10.000 objecten, landelijk 1,22 Fte’s worden ingezet. Het aantal voor Vught wordt niet weergegeven. Hoeveel bezwaren er dit voorjaar in Vught zijn binnengekomen werd nog niet meegedeeld. Landelijk is dat aantal, volgens perspublicaties, met bijna 20% gestegen.

Kijk ook bij

Extern onderzoek organisatieontwikkeling gemeente Vught komt er niet

De publicaties in het Brabants Dagblad over de onrust onder de Vughtse ambtenaren, die zou …