Stelling 2: ’De Vughtse politiek moet zorgen dat Theater de Speeldoos niet ten onder gaat’

Het Klaverblad heeft de 6 politieke  partijen die in Vught aan de verkiezingen deelnemen 6 stellingen voorgelegd en gevraagd hierop een reactie te geven, die 1 op 1 wordt weergegeven. In Het Klaverblad van 7 maart staan de eerste 3 stellingen.

Veel Vughtse burgers zouden het jammer vinden als de professionele kunst uit Theater de Speeldoos zou verdwijnen. Het Theater zelf vindt de combinatie van professionele- en amateurkunst van levensbelang vanwege de onderlinge ‘kruisbestuiving’. De Vughtse politiek is unaniem van mening dat er géén gemeentesubsidie gebruikt mag worden om professionele theatervoorstellingen mogelijk te maken. De speeldoos kreeg te maken met een fors gat in de exploitatie na het faillissement van Mik, de organisatie die de kunsteducatie in de regio verzorgde. MiK was een grote huurder. De speeldoos loste het verlies van inkomsten op door zelf de buitenschoolse cultuureducatie te gaan verzorgen. Maar als geleidelijk een deel van deze educatie elders onderdak vindt, wordt het voor de speeldoos steeds moeilijker de financiële eindjes aan elkaar te knopen. Hoe gaat de Vughtse politiek voorkomen dat de trots van Vught in een sterfhuisconstructie belandt.

Gemeentebelangen
Gemeentebelangen staat achter het uitgangspunt dat de Speeldoos behouden blijft voor Vught. Echter subsidiegeld moet uitsluitend ten goede komen aan de buitenschoolse cultuureducatie/huisvesting amateurkunst. De verenigingen moeten laagdrempelig gebruik kunnen maken van de Speeldoos. Om de Speeldoos te behoeden voor een sterfhuisconstructie heeft de gemeenteraad behoefte aan helderheid over de besteding van de subsidie van totaal 540.000 euro en over de financiële verdeling tussen professionele- en amateurkunst. Daarnaast is het aan de Speeldoos om van toegevoegde waarde te blijven voor docenten en cursisten zodat zij van de Speeldoos gebruik blijven maken.

SP
De Speeldoos is een particuliere instelling die subsidie ontvangt voor de amateurkunst. Inwoners maar vooral kinderen, die muziek- of toneellessen (en nog veel meer) willen volgen kunnen daarom daar tegen een redelijke prijs terecht. Dat is de bedoeling van de subsidie. Dat daarmee ook de Speeldoos overeind wordt gehouden is een mooie bijvangst. Nu blijkt dat de lessen elders goedkoper worden gegeven en mensen dus weglopen bij de Speeldoos, komt het voortbestaan van het Vughtse Theater in gevaar. Voor de SP is cultuureducatie van groot belang, maar dat staat los van het voortbestaan van De Speeldoos. De SP wil dat de problemen rondom de Speeldoos opgelost worden en dat het weer een financieel gezonde organisatie wordt. De gemeente moet daar ook zeker aan bijdragen. Maar het kan niet zijn dat de kaartjes van de professionele kunst (deels) blijvend worden betaald door de inwoners van Vught. Geen sterfhuisconstructie dus maar ook geen bodemloze put.

CDA
Het CDA hecht veel waarde aan cultuureducatie voor de jeugd. Wij willen dat alle Vughtse jongeren de kans krijgen om hun leven te verrijken met activiteiten zoals muziek en dans. Wij vinden dat De Speeldoos hierbij een sleutelrol moet vervullen vanwege de aanwezige kennis en voorzieningen. Daarmee bereik je dat professionals zoals muziekdocenten zich kunnen toeleggen op wat ze graag en goed doen en dat is jongeren stimuleren en lesgeven. Voor behoud van de Speeldoos is een goede en constructieve relatie met de gemeente onontbeerlijk. Als CDA Vught Cromvoirt willen we hier de komende vier jaar bestuurlijk en inhoudelijk aan bijdragen.

D66
Het is natuurlijk heel leuk dat artiesten als Youp van ’t Hek en Sanne Wallis de Vries soms ook ‘om de hoek’ optreden. Alleen is het niet de bedoeling dat de gemeente Vught dat financiert. 14 jaar geleden is besloten dat de 350.000 euro die jaarlijks naar De Speeldoos gaat besteed moet worden aan Vughtse amateurkunst. Als er toch gemeenschapsgeld gaat naar professionele kunst, wordt Vughtse amateurkunst dus benadeeld. Goed dat gemeente en de Speeldoos nu aan transparantie werken. D66 wil niet dat er ieder jaar tonnen naar de Speeldoos gaan, maar dat verenigingen als de harmonie of het Vughts Mannenkoor toch duizenden euro’s moeten betalen voor optredens en repetitieruimtes.

PvdA-GroenLinks
PvdA-GroenLinks vindt het belangrijk dat er een toegankelijk en breed aanbod voor amateurkunst is. Daarbij hoort een betaalbaar podium/theater, een divers lesaanbod en goede faciliteiten. Dat mag ook geld kosten. Geen bezuinigingen op cultuur! PvdA-GroenLinks wil niet investeren in professioneel theater. We leggen nadrukkelijk de prioriteit bij de amateurkunst. Bovendien is er een breed aanbod in Vught en de nabijheid. De diverse theaters in Den Bosch liggen op steenworp afstand en staan ook vol Vughtenaren (op toneel én in de zaal). Uit onderzoek blijkt dat De Speeldoos financieel gezond is. Wij zien dan ook geen sterfhuisconstructie. Wel willen we een betere en professionele samenwerking tussen gemeente en Speeldoos.

VVD
De Speeldoos vormt samen met DePetrus en Elzenburg het hart van het Vughtse culturele leven. De Speeldoos richt zich op amateurkunst én professioneel theater. Amateurkunst krijgt van de gemeente een steuntje in de rug, bijvoorbeeld in de vorm van subsidie. Hierbij zal de kostenstructuur wel altijd inzichtelijk en transparant moeten zijn. Professioneel theater zal zich voor de financiering op de bezoekers en sponsoring moeten richten en niet op subsidie, subsidie is immers gemeenschapsgeld. Volle zalen moet men trekken door een goede programmering én een gezonde bedrijfsvoering. De waarde van cultuur voor de samenleving acht de VVD zeer belangrijk, maar de beperkte subsidiemiddelen dienen uitsluitend voor de amateurkunst aangewend te worden.

Kijk ook bij

Kjeld Zwitserloot wint Europese eindronde van European Olympiad of Experimental Science

Na winst bij de Nederlandse eindronde van de European Olympiad of Experimental Science (EOES) in …