SP pleit voor tijdelijke woningen in Vught

De SP wilde donderdag 13 april  van de leden van de commissie ‘Ruimte’ weten of zij de  maatregelen voldoende vinden, die het Vughtse college wil nemen om de achterstand in te halen, die er is in de huisvesting van statushouders. Vlak voor de vergadering had het college via een raadsinformatiebrief laten weten dat het feitelijke tekort intussen was teruggebracht tot de opvang van 12 statushouders. Reden voor de VVD om voor te stellen het debat maar achterwege te laten. Daar wilde Sjoerd Janssens (SP) echter niets van weten.

Mark  du Maine (VVD): “De SP maakt een probleem van iets wat geen probleem is. Het lijkt erop dat het de bedoeling is om het college in een kwaad daglicht te stellen. Dat is verwerpelijk! Het gaat nog om 12 aan Vught gekoppelde asielzoekers. We hebben nog tot eind juni de tijd om die te huisvesten. Vught maakt daar werk van en de provincie stemt in met het plan van aanpak.”

Sjoerd Janssens was het daar niet mee eens: “Ook de VVD heeft vorig jaar mei gezegd: we moeten aan onze taakstelling voldoen. Dus het gaat tot en met juni om de opvang van nog 30 statushouders. We zijn wel door de Provincie onder toezicht gesteld en daar moeten we van af.”

Dianne Schellekens van coalitiepartij D66 gaf aan dat haar fractie er nog net zo instaat als vorig jaar, maar ze wees er wel op dat de situatie aanzienlijk anders ligt dan vorig jaar omdat er nu veel minder asielzoekers  naar Nederland komen. Om 12 statushouders te huisvesten zijn 3 huizen nodig. Als we meer huizen beschikbaar hadden dan kwamen er toch niet méér statushouders naar Vught. Die mogen kiezen of ze wel of niet naar Vught willen. We moeten realistisch blijven en géén woningen beschikbaar houden die niet gebruikt worden.”

Noodwoningen
Woonwijze heeft eind februari toegezegd om zowel voor 2017 als 2018 twintig woningen per jaar beschikbaar te stellen voor vergunninghouders. In de eerste drie maanden van 2017 heeft Woonwijze reeds zeven woningen ter beschikking gesteld. Woningcorporatie Vestia ‘leverde’ in dezelfde periode twee woningen. Hierdoor konden in totaal 19 vergunninghouders worden gehuisvest. Voor de lange termijn denkt de gemeente aan de plannen in de Grote Zeeheldenbuurt, nieuwe woningen op de locatie Elzenburg en een versnelde realisatie van Stadhouderspark fase 2. Met Woonwijze en in overleg met de maatschappelijke partners en private partijen, heeft de gemeente gezamenlijk onderzocht of er -naast het beschikbaar stellen van reguliere vrijkomende huurwoningen- ook alternatieve mogelijkheden  zijn.

Sjoerd Janssens wees erop dat er in Den Bosch tijdelijke woningen zijn geplaatst voor de duur van 10 jaar. Volgens de SP’er zou dat ook in Vught moeten gebeuren. Dat zou als voordeel hebben dat de toewijzing aan statushouders niet ten koste gaat van  anderen die in Vught op zoek zijn naar huurwoningen.

Snel huurwoningen bouwen
Guus van Woesik (GB) vindt dat Vught wél genoeg doet om het probleem op te lossen. “Het probleem moet niet groter gemaakt worden dan het is. Er zijn krimpgemeenten die graag nieuwe bewoners willen hebben.” Van Woesik denkt dat de oplossing gezocht kan worden in het snel bouwen van duurdere huurwoningen, waar zoveel behoefte aan is om zo de doorstroming te bevorderen. Volgens hem zijn er zeker zes locaties waar mogelijkheden zijn om in totaal 300 woningen te realiseren, tenminste als er via een soort ‘crisis en herstelwet’ ruimhartig kan worden omgegaan met de bestemmingsplannen die er liggen. “Dan doen we meteen iets voor Vughtenaren die naar een huis op zoek zijn en dan zijn we snel af van het toezicht door de Provincie.”

Daar voelde de SP en ook de andere fracties, die van mening waren dat het tekort bijna was opgelost, niet veel voor. Van Woesik: “Als u zegt we willen gewoon wat praten in plaats van werkelijk naar een oplossing zoeken dan gaan we nog even door!” De SP hield vast aan het plaatsen van tijdelijke woningen. Janssens: “ Het is een oplossing die op korte termijn gerealiseerd kan worden en die voorkomt dat er in 2 jaar 40 huurwoningen uit de markt gehaald worden waarin nu voor Vughtenaren al een tekort is.”

Kijk ook bij

Vught kan tegenvallers opvangen zonder rigoureus te bezuinigen

In de raadsvergadering van donderdag 4 juli debatteerde de Vughtse raad over de Kadernota. Via …