‘Potverdorie, hier begrijp ik niks van!’

Een ruime meerderheid van de Vughtse raadsfracties is tevreden over de door het college gepresenteerde begroting voor 2018. Er was een greep uit de reserves nodig van 573.000 euro om te komen tot een plusje van 6 duizend euro. Door incidentele tegenvallers was er in de oorspronkelijke begroting een tekort van 567.000 euro ontstaan. Geen van de partijen had moeite met deze keuze.

Deze begroting is de laatste van deze coalitie van GB, VVD en D66. De coalitiepartijen waren uiteraard te spreken over de financiële uitkomsten van het beleid dat gedurende 2 termijnen van vier jaar is gevoerd. Dianne Schellekens (D66) vond het plezierig om te kunnen vaststellen dat in Vught nog steeds ontzettend veel mogelijk is. “We kunnen verenigingen nog ondersteunen en werken aan goede accommodaties zonder dat in al die jaren de OZB verhoogd hoefde te worden met meer dan met het inflatiepercentage. Ze vond het jammer dat door vertragingen een tekort was ontstaan op de begroting, dat door een greep uit de reserves moest worden gerepareerd. Ze concludeerde dat Vught de financiën op orde heeft, maar dat er ook nog flinke uitdagingen zijn o.a. op het gebied van de jeugdzorg en de exploitatie van Jongerencentrum Elzenburg.

Jeugdzorg
Guus van Woesik (GB) vond het jammer dat door de bijstelling van de uitkeringen uit het gemeentefonds in de septembercirculaire de begroting voor 2018 toch weer op een klein tekort uitkomt (31.000). Hij dacht dat dit gat eenvoudig gedicht zou kunnen worden door het uitstellen van vervanging van vloerbedekking en meubilair in het gemeentekantoor. Een groter probleem was volgens van Woesik dat Vught ook in 2018 200.000 euro extra moet uittrekken om uit te kunnen uitzoeken hoe de kosten voor de jeugdzorg kunnen worden teruggedrongen. Hij vond dat er met de jeugdzorg gigantische financiële risico’s worden gelopen. “De overheid heeft de jeugdzorg bij de gemeenten op het bord gelegd en wij mogen het oplossen. De Provincie trekt zich ook niets aan van de jeugdzorg daarom moeten we kijken of we als raad een signaal kunnen afgeven, dat het zo niet verder kan.”

Alles is klaar!
Willem Kraanen van oppositiepartij CDA concludeerde ook dat het huishoudboekje van Vught op orde was. Hij vond dat er de afgelopen jaren uitstekend werk was geleverd, waaraan het CDA ook een steentje had bijgedragen. Daarnaast zag hij wel dat het de laatste begroting van deze bestuursperiode was: “De focus is er niet meer, de energie is eruit. Het is tijd voor een frisse wind.” Deze opmerking ontlokte Dianne Schellekens een felle reactie: “Alles is klaar! Het hele programma van het bestuursakkoord is afgewerkt. Ook de komende maanden barst het nog van de plannen. Potverdorie, hier begrijp ik niks van!”

PvdA-GL wordt niet zenuwachtig van het dreigende tekort voor 2018. Toine v.d. Ven: “Met de begroting kunnen we over het algemeen wel uit de voeten.” Zijn partij vindt wel dat de begroting op het gebied van duurzaamheid onvoldoende ambitie uitademt. Van de Ven zou graag zien dat er duidelijke doelen worden gesteld op het gebied van duurzaamheid en energie. De gang van zaken rond de jeugdzorg baart PvdA-GL ook zorgen. Van de Ven stelde voor te proberen om via de vereniging Nederlandse Gemeenten een vuist te maken richting het Rijk. Wethouder Saskia Heijboer deelde de zorgen over de jeugdzorg. Ze vond echter wel dat er door de gemeenten uit de regio gezamenlijk de afgelopen 2,5 jaar ongelofelijk veel werk is verzet. “We zijn met de winkel open aan het verbouwen. Een heleboel dingen zijn goed opgepakt, maar er zijn extra financiën nodig om te zorgen dat er geen kinderen tussen de wal en het schip vallen. We zijn er nog niet, maar we zijn wel op de goede weg.” De wethouder vertelde dat er in januari informatieavonden voor de gemeenteraden in de regio over dit onderwerp in de planning staan.

Te veel reserves
Sjoerd Janssens (SP) had er veel moeite mee dat de gemeente Vught 80.000 euro krijgt voor armoede onder kinderen en dat daar dan maar 60.000 euro van wordt ingezet. Janssens: “Waarom doen we zo moeilijk over zo’n relatief klein bedrag, terwijl we al zoveel reserves hebben.” Willem Kraanen (CDA) was het absoluut niet met hem eens: “De SP komt elke keer met hetzelfde verhaal. Het is kul, waarom zouden we 20.000 euro méér op de begroting moeten zetten als het geld toch niet wordt uitgegeven. Bovendien haalt u reserves en voorzieningen door elkaar. Daarnaast zijn de schuldposities alléén maar gestegen. Mark du Maine (VVD) wees Janssens erop dat je ook andere dingen met dat geld kunt doen. “We hebben 27 miljoen gereserveerd voor het spoor en de N65, maar daar is straks 40 miljoen voor nodig. We komen dus nog 13 miljoen tekort.” Dat vond Janssens geen probleem: “Als we voor de ‘infra’ in de toekomst geld tekort hebben dan kunnen we het gewoon lenen. Voor 10.000 euro per jaar leen je 1 miljoentje.”

Doorstroming
De SP wilde wel eens weten of de doelen van het doorstroombeleid in Vught gehaald worden. Janssens: “ Landelijke levert het weinig resultaat op, waarom zou het in Vught anders zijn? Volgens Janssens zijn er in Vught de laatste 8 jaar 260 betaalbare woningen uit het woningbouwprogramma gehaald en vervangen door 41 vrije sector woningen. Hij was van mening dat wonen in Vught ook voor jonge mensen aantrekkelijk gemaakt moet worden. Janssens: “Nu zijn er van de 255 nieuwbouwwoningen die in de planning staan, maar 20 sociale huurwoningen.” Wethouder Pennings wees Janssens erop dat er hard aan de verbetering van de doorstroming wordt gewerkt met plannen voor middeldure huurwoningen o.a. op het Isabellaveld, in het Stadhouderspark en bij Rozenoord. Ook zal er voor doorstroming worden gebouwd op de terreinen van Elzenburg en De Wieken, terwijl er in de Grote Zeeheldenbuurt door Woonwijze 70 woningen méér gebouwd zullen worden dan er worden afgebroken.

Minder bezwaarschriften?
Mark du Maine (VVD) was blij dat het college voor 2018 een beleidsarme begroting had gepresenteerd: “Je moet niet te veel over je graf heen willen regeren.” Hij vond het goed dat het uitgezette beleid wordt voortgezet en dat de koers wordt vastgehouden. “We moeten een gedegen financieel beleid blijven voeren omdat we het geld hard nodig hebben nu de kosten voor de infra weer bijna 5 miljoen zijn opgelopen.” Du Maine maakte duidelijk dat hij niet zo gecharmeerd was van de RIB over de hoge kosten van de OZB inning in Vught. “De raadsinformatiebrief heeft een hoog ‘wij van WC eend gehalte’. Hij had er weinig aangrijpingspunten voor kostenvermindering in gevonden. Toch wil hij kijken of er mogelijkheden zijn om het aantal bezwaarschriften in Vught ( 50% hoger dan in andere gemeenten) terug te dringen.

Kijk ook bij

Vughtse raad nam afscheid van griffier Jeroen Deneer

In de laatste raadsvergadering voor het zomerreces nam de Vughtse politiek afscheid van Jeroen Deneer, …