Isabellaveld vanaf Postweg

Nieuwe wijken in Vught worden ‘groen’

Donderdag 21 december werden in het Vughtse raadhuis de plannen gepresenteerd voor twee nieuwbouwwijken, die binnenkort in Vught gebouwd worden, de ‘Grote Zeeheldenbuurt’ en het Isabellaveld, Stadhouderspark fase 2.

Voor het Stadspark fase 2 is in 2007, door de coalitie van SP, PvdA-GL en CDA een bestemmingsplan goedgekeurd met ruimte voor 220 woningen. De huidige coalitie van GB, VVD en D66 heeft de bouwplannen aanvankelijk op een zacht pitje gezet en daarna teruggeschroefd naar 119. Nadat de gevolgen van de infraplannen voor N65 en spoor duidelijker werden en er woonruimte voor statushouders in Vught gevonden moest worden, is in juni 2016 door de Vughtse raad per amendement besloten om op het Isabellaveld alvast 50 woningen te realiseren. Het ging daarbij om 10 sociale huurwoningen in de categorie tot 580 euro huur per maand, 10 middeldure huurwoningen, 15 sociale koopwoningen en 15 middeldure koopwoningen.

De gemeente heeft Buro Lubbers opdracht gegeven een stedenbouwkundige visie voor het Isabellaveld uit te werken. Het Vughtse buro, dat zich bezig houdt met landschapsarchitectuur en stedenbouw en is gevestigd op Fort Isabella, heeft een plan uitgewerkt voor de eerste 50 woningen met een doorkijkje naar het eindbeeld. Landschapsarchitect José Vorstermans vertelde dat het een wijk wordt met een sterk groen karakter. De tuinen van de woningen worden omzoomd met hagen, die behoren tot het openbaar groen. Er wordt geprobeerd de huidige bomenstructuur zoveel mogelijk te handhaven. Hemelwater dient in het plangebied geborgen te kunnen worden. De 78 parkeerplaatsen worden zoveel mogelijk, door groen, uit het straatbeeld gehouden. Voor auto’s, fietsers en voetgangers wordt het Isabellaveld ontsloten via de Postweg. De ontsluiting via de Prinsenlaan is alléén bestemd voor langzaam verkeer. In het plan zijn 3 vrije bouwkavels opgenomen als afronding aan de kant van de Prinsenlaan. Normaal is er bij dit soort informatieavonden geen gelegenheid voor geïnteresseerde bewoners om vragen te stellen, dat kon nu wel. De buurtbewoners vroegen zich af of er voldoende speelgelegenheid was nu er meer kinderen in de buurt komen wonen. Ze kregen de verzekering dat er t.z.t in samenspraak met de bewoners en toekomstige bewoners gekeken wordt waar er speelruimte kan worden ingericht. Ook bewoners van de Bosscheweg willen in de toekomst betrokken worden bij besprekingen over de inrichting van het terrein omdat zij mogelijk te maken krijgen met hoogbouw langs de spoorlijn. Die behoort in het bestemmingsplan tot de mogelijkheden. De bewoners van de Kampdijklaan waren het meest geïnteresseerd in de afstand tussen hun tuinen en de nieuwe bebouwing. In de huidige plannen wordt er een groenstrook van 27,5 meter vrijgehouden. Volgens Vorstermans kunnen alle 119 woningen, die de gemeente op het Isabellaveld wil realiseren, worden gebouwd zonder dat deze strook benut hoeft te worden en zonder dat er gebruik gemaakt hoeft te worden van hoogbouw. De bewoners drongen er op aan om dan het bestemmingsplan te veranderen zodat ze niet bang hoefden te zijn dat er in de toekomst toch 220 woningen gebouwd zullen worden en waarvoor de groenstrook dan opgeofferd zou moeten worden. Wethouder Peter Pennings maakte ook nu weer duidelijk, net als bij de begrotingsbehandeling, dat de gemeente er niet overdenkt om het bestemmingsplan te wijzigen. Daar kleven aanzienlijke financiële risico’s aan. Het huidige bestemmingsplan is namelijk vastgesteld voordat er sprake was van de spoorplannen. Daarom is Prorail nu verantwoordelijk voor de maatregelen die nodig zijn om gevolgen van de spoorhinder voor de bewoners te bestrijden. Als er een nieuw bestemmingsplan wordt gemaakt, moet de ontwikkelende partij opdraaien voor die kosten. De gemeente Vught laat toch al veel geld liggen door het aantal woningen in dit plan terug te draaien van 220 naar 119. Dat scheelt de grondwaarde van 100 woningen, toch gauw enkele miljoenen.

Trots
De architect Mulleners + Mulleners en landschapsarchitect Buro Lubbers hebben voor Woonwijze plannen ontwikkeld voor nieuwbouw in de Grote Zeeheldenbuurt tussen de Esschestraat, de Maarten Trompstraat en de Michiel de Ruyterweg. Zij kregen opdracht om te zorgen voor een kwalitatieve en duurzame invulling van het openbare gebied. De bestaande 96 panden worden afgebroken en, samen met de al gebouwde 11 woningen aan de Esschestraat, komen er in een groene setting 165 nieuwe sociale huurwoningen en appartementen voor terug. Er wordt gebouwd voor verschillende doelgroepen waaronder ouderen en jongeren die minder woonruimte nodig hebben. De woningen voor ouderen komen op de begane grond. Er wordt gebouwd in 4 woonblokken en in de bocht van de Michiel de Ruyterweg worden twee appartementsgebouwen gerealiseerd. Naar het uiterlijk van deze gebouwen wordt nog eens goed gekeken. De parkeerplekken zullen aan het gezicht worden onttrokken en zijn bereikbaar vanaf de omliggende straten, zodat op het groene binnenterrein geen auto’s hoeven te komen. Aan de Esschestraat waar De Globe heeft gestaan komt een parkje en vandaar af loopt een ‘groene strook’ van 20 meter breed, ongeveer waar nu de Piet Heijnstraat ligt, richting Michiel de Ruyterweg. De bestaande bomen worden zoveel mogelijk gehandhaafd. Het moet een duurzame gasloze nieuwe wijk worden. Of het nul-op-de-meter woningen worden is nog niet zeker. Dat schijnt nogal een ingewikkeld begrip te zijn. Wel wordt verwacht dat de zonnepanelen op de daken meer energie zullen opwekken dan er nodig is. Het regenwater moet in het plangebied geborgen worden. Het stromend water zal zichtbaar worden afgevoerd. Er zijn ideeën over de inrichting van het parkje en het binnenterrein. Er wordt gedacht aan een paviljoen, een ontmoetingstafel, een insectenhotel en de gekapte bomen zullen als ‘speelaanleiding’ terugkeren in de groene zone. Ook wordt overwogen om een deel van de bestrating en het sloophout te hergebruiken in de nieuwe wijk. Tijdens de bijeenkomst waren veel positieve geluiden te horen over dit plan. Wethouder Peter Pennings was daar blij mee en hij was ook trots op het plan: “Compacte bebouwing op een beperkte ruimte met veel groen, daar wordt ook door gemeenten in de regio met veel belangstelling naar gekeken.” Volgens de planning kan in het eerste kwartaal van 2019 begonnen worden met de sloop van de huidige woningen. De nieuwbouw start in het 2de of 3de kwartaal van 2019 en 1,5 jaar later zal de nieuwe wijk bewoond kunnen worden.

Kijk ook bij

Vughtse raad nam afscheid van griffier Jeroen Deneer

In de laatste raadsvergadering voor het zomerreces nam de Vughtse politiek afscheid van Jeroen Deneer, …