Kadernota: Geraamde overschotten in Vught lopen op tot bijna 3 miljoen

Op 14 juni vergaderde de gezamenlijke commissie in Vught over de Kadernota 2019-2022, de jaarrekening 2017 en de bestuursrapportage over de eerste maanden van 2018. Omdat de coalitieonderhandelingen pas vorige week zijn afgerond, zijn de financiële gevolgen van het nieuwe bestuursakkoord nog niet doorgerekend in de cijfers van de kadernota 2019-2022. Wel is er een stelpost opgenomen om het nieuwe bestuursakkoord inhoud te geven. Daarnaast zijn er nu voor de periode 2019 tot 2022 prognoses voor overschotten die oplopen van 465.000 euro in 2019 tot bijna 3,7 miljoen in 2022. Om te illustreren dat het bij de gemeentefinanciën steeds om ‘dagkoersen’ gaat – zoals Mark du Maine (VVD) in de vergadering stelde – blijkt uit de z.g. Meicirculaire,  waarvan de resultaten twee dagen voor de behandeling van de Kadernota bekend werden, dat die cijfers al weer naar beneden bijgesteld kunnen worden.

In de Kadernota worden de uitgangspunten en richtlijnen opgenomen op basis waarvan de begroting wordt opgesteld. Eveneens wordt een cijfermatige doorkijk gegeven voor de komende vier begrotingsjaren. De Kadernota is samengesteld toen de coalitiebesprekingen nog gaande waren. Daarom is de kadernota in vergelijking tot andere jaren beleidsarm.  Er wordt nu voor 2019 pas 282.000 opgenomen voor ‘nieuw beleid’. Het gaat dan om geld voor veiligheidsprioriteiten, samenwerking huisartsen met Wegwijs+, gedragswetenschapper, doorontwikkeling wijkpunten en de invoering van de omgevingswet. De eerder genoemde positieve cijfers voor de Kadernota zijn door de uitkomsten van de Mei-circulaire voor de periode 2019-2022 bijgesteld naar: +254.00, +1.577.00, +2.295.000 en +2.809.000.  Op dit moment is er dus financiële ruimte genoeg om het VVD-stokpaardje ‘geen enkele vorm van OZB-verhoging’ uit het nieuwe bestuursakkoord gestalte te geven.  Mark du Maine noemde de Kadernota het op één na belangrijkste document van het jaar behalve in een verkiezingsjaar, dan zijn het coalitieakkoord en de uitvoeringsnota net even belangrijker. Daarom was het volgens hem maar goed ook dat de nota vrijwel ‘leeg’ was: “Een Kadernota moet niet over zijn graf heen regeren.”

Speeldoos niet transparant
Du Maine maakte van de gelegenheid gebruik om in te gaan op de raadsinformatiebrief van het college waarin wordt geconcludeerd dat de opdracht van de raad, om te zorgen dat er op controleerbare en rechtsgeldige wijze volledige openheid komt over de besteding en verantwoording van het gemeentelijke subsidiebedrag voor de Vughtse amateurkunst, niet uitvoerbaar is. De VVD vindt dat, nu duidelijk is dat de gewenste transparantie er niet gaat komen, begonnen moet worden met de afbouw van de subsidieverstrekking aan de Speeldoos. Ook andere partijen maakten, op uitnodiging van Du Maine, duidelijk dat ze achter hun standpunt blijven staan dat géén gemeentelijke subsidie mag worden gebruikt voor het brengen van professionele voorstellingen.

Hamerstuk
De meeste partijen zien de Kadernota dit keer als een hamerstuk. Dianne Schellekens (D66) kondigde al aan dat dit niet geldt voor haar partij. Zo had zij er moeite mee dat de subsidie aan Avulo TV niet in de kadernota wordt genoemd, maar ‘verstopt’ wordt in de post Media. D66 maakt zich ook zorgen over het steeds maar uitdijen van de kosten voor de jeugdzorg. Daarnaast wilde zij snel duidelijkheid over het businessplan voor Jeugd en Jongerencentrum Elzenburg, zeker nu blijkt dat daar bij de gebruikers géén draagvlak voor is. Wat er nu wordt voorgesteld ziet D66 als ‘aanmodderen’.  Schellekens wil dat de kwestie niet vooruit wordt geschoven, maar dat er dit najaar nog duidelijkheid komt.

Overschot op jaarrekening 2017
Ondanks de ‘strakke’ manier van begroten valt er voor 2017 opnieuw een overschot te noteren. Niet zo groot als veel voorgaande jaren, maar toch  wordt er een batig saldo gerealiseerd van 332.000 euro. Van dit bedrag  heeft  51.000 euro betrekking op incidentele baten en lasten en wordt voor 20.000 euro budgetoverheveling aangevraagd voor activiteiten die doorgeschoven worden naar 2018. Uiteindelijk kan zo toch weer 322.000 euro worden toegevoegd aan de reserves. In de raadsvergadering van 6 juni besliste de  Vughtse raad ook al om aan het eind van het jaar een bedrag van  5 miljoen toe te voegen aan de bestemmingsreserve Rijksinfra en een bedrag van 3 miljoen aan de Algemene reserve. De coalitiepartijen – die Vught de afgelopen 8 jaar bestuurden –  waren uitermate tevreden dat Vught, over een periode dat in vele gemeenten door de crisis enorme verliezen werden geleden op de grondposities,  8 miljoen winst kan nemen op het gemeentelijk grondbedrijf. Volgens de oorspronkelijke begroting 2017 bedroeg het verwachte resultaat  een plus van 60.000 euro. In de loop van  vorig jaar werd die verwachte uitkomst naar beneden bijgesteld naar een verwacht tekort van 225.000 euro, maar uiteindelijk kon dus toch weer een klein overschot worden genoteerd.

Tegenvallers in 2018
De begroting 2018 werd vorig jaar oktober aangeboden met een verwacht batig resultaat van 5000 euro. Dit bedrag werd aangepast naar aanleiding van het raadsvoorstel audiovisuele middelen voor het raadhuis, de exploitatiebijdrage voor de beweegzaal in het centrum, het faciliteren van de lokale televisie (68.600 euro) en overige administratieve wijzigingen naar een nadelig begrotingssaldo van 114.000 euro. Uit de resultaten van de eerste 4 maanden van 2018 blijkt dat deze inschatting 77.000 euro te optimistisch was. Er is 173.000 euro meer uitgegeven dan verwacht aan  jeugdhulpverlening, de individuele bijzondere bijstand kostte 164.000 euro meer, het exploitatietekort op jeugd- en jongeren centrum Elzenburg zal naar verwachting stijgen naar 61.000 euro o.a. om dat er een transitiemanager moet worden aangetrokken. Daarnaast zal de opbrengt van de OZB in 2018 274.000 euro lager uitvallen dan begroot. Gelukkig wordt het grootste gedeelte van de tegenvallers gecompenseerd door hogere uitkeringen uit het gemeentefonds (287.0000) en BUIG (277.000). Dat laatste gaat over het bedrag dat de gemeenten jaarlijks van het Rijk ontvangen om de uitkeringen te betalen. Hier biedt de Mei-circulaire soelaas, want in plaats van het verwachte tekort aan het eind van het jaar van 191.000 euro, wordt er een extra meevaller van 438.000 euro verwacht op de uitkeringen uit het gemeentefonds waardoor de teller toch weer uitkomt op een plus van 247.000 euro.

Kijk ook bij

Extern onderzoek organisatieontwikkeling gemeente Vught komt er niet

De publicaties in het Brabants Dagblad over de onrust onder de Vughtse ambtenaren, die zou …