Guus van Woesik en Toine van de Ven nieuwe wethouders

Spoor en N65 prioriteit voor nieuw college

De afgelopen 8 jaar vlogen de fractievoorzitters van Gemeentebelangen en PvdA-GL elkaar in de gemeenteraad met enige regelmaat verbaal in de haren. De komende 2,5 jaar zitten Guus van Woesik en Toine van de Ven samen in het Vughtse college van B&W. De wethouders Peter Pennings (Gemeentebelangen) en Saskia Heijboer (VVD) behouden grotendeels dezelfde portefeuille als de afgelopen 4 jaar. Burgemeester Van de Mortel complementeert het gezelschap. Hij krijgt er twee taken bij: het onderhouden van de relaties met Rijk en Provincie op het gebied van de Rijksinfrastructuur en de gemeentelijke herindeling. Van Woesik wordt deeltijdwethouder (0,3 fte) en gaat zich vooral richten op de relaties met belangenorganisaties en bewoners op het gebied van Rijksinfra en de ‘Vughtse regeling’.

Bij de presentatie van het nieuwe college ging Guus van Woesik, als onderhandelaar van de grootste fractie, in op de formatie die uiteindelijk heeft geleid tot een nieuwe coalitie. In de informatieronde heeft GB (3520 stemmen) met PvdA-GL (2469), VVD (2353) en D66 (1860) gesproken. Daarbij is gekeken of er op voorhand onoverbrugbare zaken waren of potentiële breekpunten. Die bleken er niet te zijn. Omdat er na de verkiezingen een nieuwe politieke werkelijkheid was ontstaan door de groei van PvdA-GL van 2 naar 4 zetels waardoor de partij qua stemmenaantal de tweede partij van Vught werd, is onder leiding van Gaby Paro eerst de mogelijkheid van een coalitie tussen de drie grootste partijen onderzocht. Dit om recht te doen aan de uitspraak van de kiezers. Die onderhandelingen hebben, ondanks dat er over een aantal onderwerpen vaak pittig gediscussieerd is, geresulteerd in een nieuwe coalitie. Volgens Guus van Woesik was het voor Gemeentebelangen en de VVD moeilijk om afscheid te nemen van D66, een partij waarmee ze 8 jaar in een goede samenwerking succesvol geopereerd hebben.

Heel tevreden
Guus van Woesik vertelde dat zijn partij erg tevreden was met het resultaat van de onderhandelingen. Ook Toine van de Ven was tevreden met het bereikte bestuursakkoord. Hij vertelde dat PvdA-GL na 8 jaar oppositie nu graag bestuursverantwoordelijkheid wilde nemen. Hij stipte aan dat zijn partij en de andere coalitiepartijen elkaar afgelopen jaren in de raadszaal het leven af en toe zuur hebben gemaakt, maar hij heeft er alle vertrouwen in dat zijn partij de vier speerpunten uit haar verkiezingsprogramma: Iedereen kan meedoen, meer betaalbare woningen, klimaat neutrale gemeente en minder hinder van en spoor en N65 via dit akkoord kan realiseren.

OZB niet omhoog
Ook Mark du Maine (VVD) toonde zich uitermate content. Zijn partij probeert al jaren te bereiken dat de OZB in Vught niet verder stijgt. De afgelopen 8 jaar was er alleen nog sprake van indexering, maar voor 2019 blijft die zelfs achterwege. Het is de bedoeling die lijn ook in 2020 en 2021 door te trekken. Alleen als er noodzakelijk grote extra investeringen nodig zijn voor de verdiepte ligging van het spoor en de N65 kan er een uitzondering worden gemaakt. In het bestuursakkoord staat een uitgebreide paragraaf over woningbouw. Du Maine: “Daarin staat o.a. dat er na deze bestuursperiode niet meer woningwetwoningen in Vught staan dan nu en dat er middeldure huurwoningen gebouwd zullen worden. Bovendien kan onze wethouder Saskia Heijboer op de sociale paragraaf haar werk voortzetten.”

De komende bestuursperiode loopt, in verband met de herindeling van de gemeente Haaren, maar tot eind 2021. In deze jaren zullen er echter in twee belangrijke trajecten cruciale beslissingen moeten worden genomen, de infrastructuur en de samenvoeging met Helvoirt. Ook daarbij speelt infra een belangrijke rol, want de grote N65-kruising in Helvoirt komt na 2021 in Vught te liggen en het nieuwe college wil ook daar inzetten op een verdiepte oplossing. Vandaar dat er een extra wethouder komt voor de Rijksinfrastructuur .

Klik hier voor het coalitie-akkoord.

Kijk ook bij

Extern onderzoek organisatieontwikkeling gemeente Vught komt er niet

De publicaties in het Brabants Dagblad over de onrust onder de Vughtse ambtenaren, die zou …