Gesteggel over wijksteunpunten in Vught

De fractie van PvdA-GL wilde  tijdens de commissie van 20 april met andere fracties van gedachten wisselen over de  raadsinformatiebrief van maart waarin het college aangeeft dat het zich richt op de realisering van wijksteunpunten in  Vught-Noord, Versterhof, Lunetten en DePetrus. Volgens Floor Bink is het te lang stil gebleven rondom dit onderwerp en zijn  de gemeenteraad en  de burgers er de  afgelopen twee jaar te weinig bij betrokken.

Met de invoering van de transities in het sociale domein is de gemeente met ingang van 1 januari 2015 meer verantwoordelijk geworden voor het ondersteunen van zelfredzaamheid en de participatie van inwoners die een beperking hebben. Doel hiervan is dat zij zo lang als mogelijk is, in hun eigen woonomgeving kunnen blijven eventueel met hulp van hun omgeving of met behulp van de inzet van professionals. Een van de zaken die kan helpen bij het realiseren van deze doelstelling is het opzetten van wijksteunpunten.
PvdA-GL wilde van de andere fracties weten of zij het eens zijn met de aanpak van het college. Floor Bink (PvdA) had liever gezien dat eerst met organisaties, inwoners en raadsleden was gesproken over de invulling van de wijksteunpunten en waar ze moeten komen. De coalitiepartijen VVD, D66 en GB steunden het collegestandpunt dat de inrichting van de wijksteunpunten voor een belangrijk deel moet worden bepaald door de vraag uit de wijk en dat er niet volgens één blauwdruk gewerkt wordt. Nathalie Pullens (VVD): “We moeten vraaggericht werken, in iedere wijk liggen de behoeften anders. Burgers zijn goed in staat zelf te zeggen wat ze willen. We gaan als gemeente ook niet alles regelen.” Joris Vrensen (D66) deelde de mening dat het initiatief voor een steunpunt vanuit de wijk moet komen. Zijn partij ziet er niets in volgens een vast sjabloon en vastgelegde criteria te werken, wel vindt hij dat de gemeente voor ondersteuning kan zorgen als er geluiden komen dat dit wenselijk is. Ook D66 had geen behoefte aan aanvullende opdrachten voor het college. CDA’er Peter van Kampen gaf aan dat voor zijn partij vooral belangrijk is dat de steunpunten laagdrempelig en  goed herkenbaar zijn en dat professionals de ruimte krijgen ze goed in te richten.
Floor Bink vroeg zich ook af of het wel zo’n goed idee was om steunpunten te vestigen in verzorgingshuizen als WZC Theresia, Huize Elisabeth of de Vlasborgh omdat daar niet direct sprake is van een laagdrempelige toegang. Michel Versteeg (GB) was het daar niet mee eens: “ Verzorgingshuizen hebben juist goede faciliteiten.” Gemeentebelangen schaarde zich achter de uitgangspunten die in de raadsinformatiebrief staan. Versteeg benadrukte wel dat gemeente als ‘vliegwiel’ nodig kan zijn om de wijksteunpunten van de grond te tillen.
Speerpunt?
Sjoerd Janssens (SP) wees er op dat de komst van wijksteunpunten in het bestuursakkoord voor 2014-2018 door de coalitiepartijen is aangeduid als een speerpunt. Hij betwijfelde of het gelukt is om die ambities waar te maken. “We zijn aan het laatste jaar van deze bestuursperiode bezig en in de RIB staat duidelijk aangegeven dat lang niet alles gerealiseerd is. Wel wat laat als dat in het laatste jaar nog moet gebeuren.”  Nathalie Pullens (VVD) was het met die gedachtegang niet eens: “We hebben nog een jaar. Een  speerpunt wil nog niet zeggen dat het prioriteit heeft. Er zijn andere prioriteiten op de afdeling van wethouder Heijboer, die de transities in goede banen heeft moeten leiden.”

Kijk ook bij

Extern onderzoek organisatieontwikkeling gemeente Vught komt er niet

De publicaties in het Brabants Dagblad over de onrust onder de Vughtse ambtenaren, die zou …