De spoorwegovergang op de Helvoirtseweg

Gemeenteraad unaniem over Vughtse Regeling

De Vughtse raad stemde donderdag 15 juni unaniem in met het raadsvoorstel over de uitwerking van het amendement dat de Vughtse raad op 22 december 2016 verbond aan de goedkeuring van de Vughtse regeling. Dit gebeurde nadat duidelijk was dat er voldoende steun was voor een motie die werd ingediend door SP, Gemeentebelangen, VVD en D66.

In het amendement heeft de raad het college opgedragen te komen met voorstellen voor het instellen van een onafhankelijke commissie, inclusief urgentieregeling, de financiële kaders en de wijze van taxatie. In de ‘commissievergadering’  was al duidelijk dat een meerderheid akkoord ging met de start van de regeling op basis van een budget van 10 miljoen. Dat gold ook voor het taxeren van de woningen tegen de marktwaarde op het moment van taxatie. Niet alle fracties hadden overigens aanvankelijk dezelfde ideeën over de manier van taxeren, maar gingen toch akkoord omdat de klankbordgroep van de spoorbewoners daarvoor heeft gekozen.

In de raadsvergadering
De fracties hadden wel moeite met het collegevoorstel om de leden van de commissie van onafhankelijke deskundigen, die moet beslissen over welke eigenaren in aanmerking komen voor deelname aan de regeling, te benoemen in de vergadering van het presidium. Het college kwam met dit voorstel omdat een stemming in de raad de animo om tot een dergelijke commissie toe te treden zou kunnen verminderen. Dit in verband met het mogelijke ‘afbreukrisico’ als  een kandidaat door de raad wordt afgestemd.  In de motie werd het college verzocht om de benoeming van de leden van de commissie niet aan het presidium -vergadering van de fractievoorzitters- , maar aan de gemeenteraad voor te leggen in een besloten vergadering.

Verder werd gevraagd om bij de samenstelling van de commissie bij voorkeur te kijken naar enerzijds deskundigen op het gebied van financiën, woningbouw en makelaardij en anderzijds een deskundige die in staat is over medische/sociale schrijnendheid  te oordelen. Niet alle fracties waren even blij met alle facetten van de regeling, maar uiteindelijk gingen toch iedereen akkoord met het opstarten van de ‘pilot’ die ervoor moet zorgen dat bewoners langs het spoor en de N65 niet in de knoei komen door de werkzaamheden aan de infrastructuur rond Vught.

Kijk ook bij

Comfortabel, duurzaam en betaalbaar wonen in de Piekenhoek

“De tekeningen voor de Charlotte van Beuningen-woningen in de Piekenhoek waren destijds in een half …