Gemeente Vught verdeelt budget voor buitenschoolse cultuureducatie

Het subsidiebudget voor 2019 en 2020 bedraagt in totaal 468.950 euro. De gemeente Vught bezuinigt hiermee niet op buitenschoolse cultuureducatie. De gemeente heeft vijf aanvragen voor het budget buitenschoolse cultuureducatie ontvangen. Het college heeft de aanvragen beoordeeld volgens het beleidskader Buitenschoolse Cultuureducatie. Dit leidt ertoe dat de aanvragen van Musicare en Onze Musical volledig gehonoreerd worden. Vanwege het bereiken van het subsidieplafond is de aanvraag van StarsOnStage voor 2019 en 2020 voor een deel afgewezen. De overige twee aanvragen zijn niet gehonoreerd.

De aanvragen van Musicare, Onze Musical en StarsOnStage zijn getoetst op de mate waarin zij voldoen aan de beleidsdoelstellingen. Deze toets bepaalt de hoogte van de subsidie die elke aanvrager krijgt. Musicare en Onze Musical behaalden de hoogste score en ontvangen daarom de aangevraagde subsidie van respectievelijk 236.724 en 17.400 euro. StarsOnStage ontvangt niet het volledig aangevraagde bedrag van 730.766. Dit bedrag alleen al, zou het beschikbare budget met bijna 262.000 overschrijden. Vanwege het bereiken van het subsidieplafond ontvangt StarsOnStage 214.826 subsidie. Het beleid voor de buitenschoolse cultuureducatie is in 2016 herijkt en vastgelegd in het beleidskader Buitenschoolse Cultuureducatie 2017-2020. De subsidieverlening is hierop gebaseerd. De eerste subsidieperiode loopt dit jaar af. Reden waarom de gemeente iedereen opnieuw heeft uitgenodigd een subsidieaanvraag te doen. Deze aanvragen zijn nu beoordeeld. Het college nodigt StarsOnStage uit om een aangepast programma in te dienen voor dans-, muziek- en musicalactiviteiten op basis van de beschikbare subsidie.

Stoppen
Tijdens de bijeenkomst met gebruikers, die afgelopen maandag in de Speeldoos werd gehouden, kondigde voorzitter Michel Wouters van StarsOnStage aan dat ook deze activiteit van de Speeldoos gestopt moet worden als de subsidieverlaging niet voor 1 november wordt teruggedraaid. De Speeldoos is destijds met wethouder Seuren overeengekomen de activiteiten van MiK over te nemen. Daarbij was een termijn van 4 jaar afgesproken. Om de activiteiten voort te kunnen zetten heeft de Speeldoos 120.000 euro moeten investeren, hetgeen verantwoord was als de kosten over vier jaar konden worden afgeschreven. Wouters: “MiK kreeg 343.000 euro per jaar en is desondanks failliet gegaan. Sinds wij de naschoolse cultuureducatie van MiK overnamen is het aantal leerlingen fors gegroeid en nam de subsidie af van aanvankelijk 295.000 euro per jaar naar 107.000 euro per jaar voor 2019 en 2020. De gemeente overweegt wel de beleidskaders aan te passen omdat nu innovatie te hoog wordt gewaardeerd, maar dat gaat dan pas in 2021 effect voor ons opleveren. We kunnen niet 80.000 euro uit onze liquide middelen betalen voor activiteiten die niet gesubsidieerd worden.

Kijk ook bij

Cultureel drieluik ‘Reizen’ in MUBO op 6 april

Op donderdagmiddag 6 april van 14.00 tot 16.30 uur staat in Museum Boxtel een bijzondere …