Gemeente gaat financiën en organisatie van de Speeldoos onderzoeken

De fracties van Gemeentebelangen en het CDA dienden in de raadsvergadering van donderdag 15 juni een motie ‘vreemd aan de orde van de dag’ in waarin het Vughtse College wordt opgeroepen om in afstemming met de Speeldoos een onderzoek te laten uitvoeren om de organisatie en de financiën inzichtelijk te maken.

In het onderzoek moet ook aan bod komen: de verhouding tussen subsidiegelden en prestatieafspraken, een vergelijking door middel van benchmarking met vergelijkbare subsidierelaties in andere gemeenten en de knelpunten tussen gemeente en de Speeldoos moeten zichtbaar gemaakt worden.

Aanleiding van de motie was een boze brief van Theater de Speeldoos aan de raadsleden naar aanleiding van de subsidietoewijzing voor de buitenschoolse cultuureducatie. De raad heeft voor een periode van 1,5 jaar een subsidieplafond vastgesteld van 366.000 euro. Dat bedrag is inclusief 27.000 euro voor harmonie en fanfaremuziek. Blijft dus 339.000 euro over voor de rest van de subsidieaanvragen voor Buitenschoolse cultuureducatie. Door 10 organisaties waaronder de Speeldoos werd in totaal voor een bedrag van 640.646 euro aan subsidie aangevraagd voor de 2e helft van 2017 en heel 2018. Daarvan werden slechts 3 aanvragen geheel of gedeeltelijk toegewezen. Onze Musical ontvangt de gevraagde 10.000 euro, Musicare krijgt 39.625 euro in plaats van de aangevraagde 62.312 en de Speeldoos moet genoegen nemen met 285.648 euro, beduidend minder dan het ingediende bedrag van 440.329 euro. De andere aanvragen zijn afgewezen omdat het budget niet toereikend was of omdat ze niet aan de subsidievoorwaarden voldeden.

550 euro per leerling
De gemeente geeft aan dat van het geld dat naar de Speeldoos ( StarsOnStage) gaat 70 procent besteed wordt aan indirecte kosten, dus voor huisvesting (43%) en overhead (23%). In totaal vroeg StarsOnStage 550 euro subsidie per leerling. Die aanvraag is nu slechts gedeeltelijk gehonoreerd en de Speeldoos spreekt de vrees uit dat daardoor de hele organisatie aan het wankelen wordt gebracht. De meeste raadsfracties vinden dat het afgelopen moet zijn met het gehakketak tussen de gemeente en de Speeldoos en dat eens en voor altijd duidelijk moet worden hoe de zaken organisatorisch en financieel in elkaar zitten, zodat de beide partijen in de toekomst met een schone lei met elkaar verder kunnen. De discussie ging over de vraag of een onderzoek daarvoor de beste oplossing was. Wethouder Fons Potters had er weinig vertrouwen in. Hij wees erop dat de relatie tussen de gemeente en de Speeldoos met geen enkele andere relatie te vergelijken is. “U vraagt in de motie naar iets wat al vele malen gedaan is. We moeten niet kijken naar het verleden, maar naar de toekomst. Het is beter als de raad eerst duidelijke kaders vaststelt. We kunnen daarvoor een discussienota maken met daarbij alle gehouden onderzoeken en hun status.” Michel Versteeg (GB) was verbaasd: “We hebben alle onderzoeken opgevraagd en er maar één gekregen en dat was niet eens officieel vastgesteld. Het gaat niet om het zoeken naar gemaakte fouten. Er worden vraagtekens gezet bij de financiële huishouding van de Speeldoos. Daarover moet transparantie komen. Na een 0-meting kunnen we verder met elkaar. “

Tijd voor bezinning
Peter Kradolfer (SP) was het eens met Potters: “We moeten als raad eerst bepalen wat we willen met cultuureducatie. Waarom zou dit onderzoek wel iets uithalen? Kradolfer maakte duidelijk dat de SP een scheiding wil tussen de kosten van ‘stenen’ en cultuur en hij benadrukte nog eens dat de SP er tegen is dat met subsidiegeld het professionele kunstaanbod van de Speeldoos wordt gefinancierd. Toine v.d. Ven (PvdA-GL) signaleerde dat de problemen niet nieuw zijn. “Gemeente en de Speeldoos spreken elkaars taal niet. Wij zitten op de lijn van GB en CDA. We willen af van de huidige toestand. Daarvoor moeten we vooral kijken hoe we het in de toekomst gaan doen, maar dat kan alléén als de Speeldoos volledige openheid van zaken geeft.”

Volgens Mark du Maine was het hooghartige toontje in de brief van de Speeldoos bij de VVD in het verkeerde keelgat geschoten. Hij had geen trek in wéér een onderzoek: “Wat hebben al die onderzoeken opgeleverd? Ze belanden steeds in een lade omdat een van de partijen het niet eens is met de uitkomst, maar ondertussen gaat de subsidiekraan steeds verder open. Het Concertgebouw draait voor 5% op subsidies, de Speeldoos voor 50%. De directeur van de Speeldoos heeft na het faillissement van MiK in onze fractievergadering aangegeven dat er nog een aantal jaren subsidie nodig was om de cultuureducatie op poten te zetten, maar dat StarsOnStage daarna op eigen benen zou kunnen staan. Het is tijd voor bezinning!” Wethouder Potters constateerde dat zijn voorstel onvoldoende werd gesteund. Hij adviseerde de raadsleden om er in ieder geval voor te zorgen dat het nieuwe onderzoek wordt begeleid door een klankbord met vertegenwoordigers uit iedere fractie. Dit om te voorkomen dat ook dit onderzoek leidt tot ‘weggegooid’ geld. De motie werd uiteindelijk aangenomen met 16 tegen 4 stemmen. Alleen de VVD stemde tegen.

Kijk ook bij

Tweede editie Queer Arts Festival in Verkadefabriek

Na een succesvolle editie in mei 2023, krijgt het Queer Arts Festival een tweede editie …