Zeg JA tegen het uitvoeren van een Milieu Effect Rapportage N65

Al jaren roepen burgers en belangengroepen op om een Milieu Effect Rapportage (MER) te laten uitvoeren en nu ligt er een uitgelezen kans. Zowel de gemeente Vught als de gemeente Haaren heeft in het verleden procedurele fouten gemaakt.

Zoals de wet namelijk voorschrijft, moet er bij grotere projecten onderzocht worden welke gevolgen er te verwachten zijn voor het milieu. Hier is milieu niet alleen dassen, padden en bijzondere plantjes, maar ook inwoners, fietsers en wandelaars, die gevolgen ondervinden zoals geluidshinder, luchtvervuiling en verkeersonveiligheid.

Door het project N65 klein te praten, proberen college en ingekochte deskundigen geloofwaardig te maken dat het om een klein projectje gaat. Niet de moeite van een MER waard, gewoon het karrespoor van Den Bosch naar Tilburg een beetje oprekken. Maar hoe komt het dan dat wij nog steeds niet weten wat dit gaat betekenen voor verkeersveiligheid, stikstof, fijnstof en bereikbaarheid?

Diverse onafhankelijke (niet door de gemeente betaalde) onderzoeken hebben laten zien dat de aannames niet kloppen, dat het rekenwerk grote fouten bevat en dat de consequenties veel groter zijn dan verwacht. Bijvoorbeeld het rekenwerk over stikstof, moest opnieuw worden gedaan omdat van foutieve aannames was uitgegaan. De nieuwe stikstofberekening durven zij niet te publiceren, mogelijk zouden wij ook daar weer fouten ontdekken. Ook de berekeningen van het fijnstof zijn aantoonbaar foutief, zelfs het RIVM kan dit niet meer ontkennen. De voorgespiegelde verkeersaantallen laten zien dat het verkeer tot 2030 zou toenemen tot aantallen die wij in 2014 al vaststelden bij de stoplichten. Volkomen ongeloofwaardig.

En dan nu doen alsof alles in orde is en een MER afwijzen? Hierbij verstoppen sommige voormalige oppositiepartijen zich achter de noodrem die de Raad van State zou kunnen bieden om dit onzalige plan van tafel te vegen. Politieke treurigheid ten top. Wachten op een zitting van de Raad van State in april met mogelijk een uitspraak pas begin 2023 en ondertussen doen alsof wij lekker bezig zijn met een Mobiliteitsplan. Absurd.

Dames en heren gemeenteraadsleden, wij hebben u gekozen om een onafhankelijke rol te spelen en het college te controleren. Uw rol is uw stem te laten horen die u ook op straat, in de winkel en op de sportvereniging kunt uitleggen. Zeggen ‘dat is de partijlijn’ is ongeloofwaardig.

Dus neem donderdag tijdens de raadsvergadering uw verantwoordelijkheid en zie dit als een herkansing voor uw positie zoals u die innam tijdens de raadsvergadering in mei 2020, waarin het burgerinitiatief van meer dan 500 inwoners vroeg om nader onderzoek van de reconstructie N65. Laat zien dat ook u van mening bent dat dit gestuntel maar eens afgelopen moet zijn.

VughtParticipeert,
Philip Helmer

Kijk ook bij

Gemeentelijke begroting 2024

Afgelopen november werd in de Vughtse gemeenteraad de begroting 2024 uitgebreid besproken. Het CDA is …