Brief: “Vughtse gemeenteraad ziende blind en horende doof”

“Vorig jaar heb ik al eens mijn zorgen kenbaar gemaakt over de situatie die gecreëerd werd rondom De Speeldoos, door een open brief te schrijven aan de verantwoordelijk wethouder met het advies ook de hand eens in eigen boezem te steken. Deze zorgen bleken en blijken niet ongegrond. Op 28 juni 2018 heeft de gemeenteraad van Vught in al haar wijsheid besloten de subsidie aan Theater De Speeldoos af te bouwen tot 0. In het kort geef ik een resumé over wat hieraan vooraf is gegaan. Op 15 juni 2017 geeft de gemeenteraad het college opdracht een onderzoek in te stellen naar de financiële verantwoording van de Speeldoos. Dit onderzoek zal worden uitgevoerd door bureau Berenschot. Op 15 november 2017 wordt in een extra raadsvergadering het resultaat van het onderzoek besproken. Bij de presentatie van de bevindingen van het onderzoek werd de toegang tot deze presentatie geweigerd aan de bestuursvoorzitter en de directeur van De Speeldoos. Het eindresultaat van deze bespreking leidt tot de conclusie dat er zowel van de zijde van de gemeente als van De Speeldoos fouten zijn gemaakt. De Raad besluit een streep te zetten onder het verleden en geeft het college de opdracht om met het bestuur van De Speeldoos in gesprek te gaan over een transparante manier van verantwoorden. Om tot deze transparantie te komen wordt een stappenplan opgesteld. Tot zover niets aan de hand lijkt het. Vanaf dit moment is er echter een zeer negatieve en desastreuze trend geschapen over de wijze van medewerking van De Speeldoos. Meerdere malen is aan de gemeenteraad ten onrechte gemeld dat De Speeldoos niet wilde meewerken en stukken niet op tijd werden aangeleverd. Dit gebeurde zowel op bestuurlijk als op ambtelijk niveau. Om daar maar een voorbeeld van te geven: een ingehuurde onderzoeker van de gemeente werd ontvangen bij De Speeldoos om samen met de accountant van De Speeldoos de cijfers te bekijken. Helaas bleek het computersysteem vast te lopen. Met verontschuldigingen naar de onderzoeker en het aanbod van een kopje koffie werd onmiddellijk begonnen met het herstellen van het systeem, hetgeen na een half uurtje gelukt was. Tot grote verbazing van De Speeldoos ontvingen zij een aantal dagen later een zeer boze brief van het College van B&W waarin werd gesteld dat De Speeldoos zeer respectloos gehandeld had door de onderzoeker zomaar een half uur te laten wachten. Dit is slechts 1 voorbeeld wat zeer illustratief weergeeft hoe de negatieve meningsvorming over De Speeldoos heeft doorgewerkt in het hele proces. Terug naar de feiten; een stappenplan transparantie verantwoording met als doel inzicht verkrijgen in de kosten opbouw, geleverde prestaties en besteding subsidies, wordt opgesteld. Dit stappenplan wordt op de laatste twee punten na, omdat die nog niet aan de orde waren geweest, tot volle tevredenheid afgewerkt. De huisaccountant van de gemeente, Baker Tilly en Berk, schrijft daar over: “U heeft ons stukken getoond waaruit blijkt dat u het stappenplan heeft nageleefd en transparantie heeft betracht met de door u overlegde rapportage”. Deze brief is ook aan het College en de Raad gestuurd. Tijdens de behandeling in de laatste raadsvergadering heeft de onlangs aangetreden wethouder cultuur zelfs aangegeven dat de Speeldoos alle stukken had aangeleverd en dus integer gehandeld had. Hoe is het dan toch mogelijk dat de Gemeenteraad van Vught De Speeldoos met dit besluit bestraft, terwijl zij volledig heeft voldaan aan de opdracht van diezelfde Raad?

Maar het kan nog erger! In het coalitieakkoord van de nieuwe coalitie staat aangegeven: “Verder willen de coalitiepartijen het langslepende conflict met Theater De Speeldoos over de financiën en de subsidieverantwoording snel afsluiten. Er dient volledige transparantie te zijn over de financiële huishouding van De Speeldoos. Mocht De Speeldoos deze transparantie desondanks niet bieden, dan is de consequentie dat we de (accommodatie) subsidie voor De Speeldoos afbouwen”. Echter een ambtenaar geeft schriftelijk aan dat hierbij gedoeld wordt op de totale subsidie van de gemeente, terwijl in een bestuurlijk overleg de verantwoordelijk wethouder tot vijf maal toe aangeeft dat het hier gaat over de accommodatiesubsidie die slechts een deel vormt van de totale subsidie. Je kunt je overigens ook afvragen waarom zichzelf respecterende politieke partijen in een coalitieakkoord op hoofdlijnen, zo’n zinsnede opnemen over 1 van de vele subsidiënten van de gemeente Vught. Welk belang wordt hiermee gediend? Resumerend kan gesteld worden dat dit onjuiste en zeer onrechtvaardige raadsbesluit zeer ernstige gevolgen heeft voor de huidige gebruikers van de Speeldoos zoals daar zijn diverse amateurverenigingen, 1000 kinderen, 50 docenten en nog maar te zwijgen voor het personeel van de Speeldoos zelf. Het zou goed zijn als er een onderzoeksjournalist zou komen die dit hele dossier eens zou opvragen en onderzoeken waardoor eindelijk de ware beweegredenen voor dit desastreuze besluit boven tafel komen.”

Jef Teulings, voorzitter Vrienden van De Speeldoos

Kijk ook bij

Gemeentelijke begroting 2024

Afgelopen november werd in de Vughtse gemeenteraad de begroting 2024 uitgebreid besproken. Het CDA is …