Vught is de weg kwijt!

Op donderdag 30 mei wordt door de gemeenteraad gedelibereerd over mogelijke kortetermijnmaatregelen die binnen 3 jaar kunnen worden gerealiseerd om de doelstellingen die in de MIRT N65 (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport) zijn gedefinieerd zoals leefbaarheid, veiligheid en oversteekbaarheid te bewerkstelligen. Al deze maatregelen moeten ook passen in het beoogde VKA+ plan dat door de raad is goedgekeurd, maar door de Raad van State voornamelijk vanwege de stikstof moet worden uitgesteld en mogelijk pas over 10 jaar kan worden gerealiseerd.
Ondanks dat er veel meer inhoudelijke bezwaren zijn tegen het VKA+ plan dan de stikstof-depositie, gaat men nu opeens sprinten met fietstunneltjes bij de Boslaan en de De Bréautélaan/Martinilaan, IVRI’s op dezelfde overgangen en 50km/uur-restrictie op de N65 in Vught.

Tot op heden hebben B&W en de gemeenteraad weinig maatregelen getroffen om de desbetreffende oversteken veiliger te maken terwijl wel steeds benadrukt werd dat de VKA+ ingreep noodzakelijk is om met name deze veiligheid te verbeteren (lees: het plan erdoor te drukken; alternative fact). De overheid vindt de N65 geen onveilige weg. Nu echter wil men 3 maatregelen nemen die elkaar niet aanvullen, maar mogelijk overbodig maken. Zijn er tunneltjes nodig als het verkeer op de N65 maximaal 50 km/uur rijdt en de oversteken met IVRI’s zijn beveiligd? Zo ja, dan weet ik nog wel 10 andere plekken binnen Vught waar tunneltjes zouden moeten komen of andere aanpassingen zoals het weer verwijderen van de (hoge) stoepranden op de De Bréautélaan zodat fietsers toch langs de files kunnen en niet op de tegenoverliggende rijstrook tegen het verkeer erlangs moeten gaan.

Het verlagen van de snelheid op de N65 kan mogelijk en hopelijk tot gevolg hebben, vanwege de files, dat het Rijk straks de noodzaak tot volledige ondertunneling ook inziet. Dan worden de kosten door het Rijk gedragen (580 milj; BAM 2023) en kan Vught gewoon door blijven draaien zoals het nu doet en daarna met frisse lucht en een Central Park in de plaats van de N65.
Mogelijk sluipverkeer (ondanks de 30km snelheidslimiet bijna overal) zoveel meer gevaar binnen de bebouwde kom van Vught veroorzaakt dat hiermee de kindertjes die vanuit Vught-Noord de N65 moeten oversteken weliswaar zijn gered, maar dan wel ten koste van de kinderen die de Postwegrotonde moeten doorkruisen, de Vijverbosweg of de Esschestraat-rotonde bij Shell.

Maar nog belangrijker is dat de veel drukker wordende binnenwegen zorgen voor veel meer uitstoot van fijnstof, NOx en CO. En de luchtkwaliteit is toch al slecht in Vught. De WHO is op grond van onderzoek naar de leefbaarheid rondom drukke wegen tot de conclusie gekomen dat de normen veel strenger moeten om te voorkomen dat de levensverwachting nog verder omlaag gaat en daarmee dus de leefbaarheid. Ook Europa is zich aan het bezinnen en heeft veel strengere eisen al voorgesteld. In de nabije toekomst zal dit zijn gevolgen voor Nederland hebben. Daar moet nu al rekening mee worden gehouden. Een uitgebreide MER lijkt mij niet overbodig.

Ik stel voor dat we de IVRI’s meteen gaan installeren (had al veel eerder gekund en gemoeten) en dat we z.s.m. starten met onderzoek naar de effecten van het terugbrengen van de snelheid op de N65 naar 50 km per uur in ieder geval tijdens de spitsuren. Mogelijk dat dit al leidt tot dermate veel files dat het Rijk wel op de knieën moet voor Vught en niet andersom zoals bij het VKA+plan. Dan kan Vught eindelijk claimen waar het recht op heeft, namelijk een volledige ondertunneling van de N65 betaald door het Rijk.

Wethouders moeten zorgvuldig en dienstbaar zijn en hun handelen moet altijd en volledig gericht zijn op het belang van de gemeente en op de organisaties en burgers die daar deel van uitmaken. Dat moet ook zichtbaar zijn in de besluiten die worden genomen op het gebied van gezondheid en de N65 en de lange termijn visie die nodig ontwikkeld moet worden.

Bezint eer ge begint!

Hubert Verheijen

Kijk ook bij

N65: Niet zeuren. Er moet wat gebeuren!

In een raadsdebat op 30 mei over kortetermijnmaatregelen (KTM) N65 is gebleken dat de raad, …