Verstening en wateroverlast in Vught-Zuid

Binnenkort krijgt Vught er een lommerrijke woonwijk bij. De weilanden van de voormalige manege Vughtse Hoeve aan de Esscheweg worden door de provinciale ontwikkelmaatschappij Ruimte-voor-Ruimte omgevormd tot een woonwijk met 42 ruime percelen voor vrijstaande woningen: “Landelijk wonen in het Groene Woud”.

De plannen hebben tot onrust geleid bij omwonenden. De op drassige grond gebouwde wijk Vughtse Hoeven kampt nu al met grondwateroverlast vanwege knelpunten in de afvoer van oppervlaktewater. De nieuwe woonwijk wordt opgehoogd en komt als een terp van ruim een halve meter hoog naast de bestaande wijk te liggen, met centrale opvangbassins voor oppervlaktewater. De verwachting is dat dit gegeven, in combinatie met de bestaande knelpunten in de waterafvoer, in natte periodes de grondwateroverlast in de nabijgelegen woningen verder zal doen toenemen.

Toezegging groenstrook
Nóg groter zijn de zorgen over het verdwijnen van de groene uitstraling aan de rand van de dichtbevolkte en versteende wijk Vughtse Hoeven. De zorgen zijn ontstaan nadat de gemeente eerdere toezeggingen over groenbehoud niet nakomt. De ontwikkelmaatschappij  besloot om de bestaande groenstroken aan de rand van het plangebied grotendeels op te heffen om zo de perceelgrootte voor de toekomstige bewoners te kunnen maximaliseren. De gemeente, die de bewoners eerder beloofde om een bestaande 5 meter brede groenstrook volledig buiten het plangebied te houden, liet dit gebeuren. De groenstrook langs het historische pad Schotsbergendreef – bekend bij wandelaars, fietsers en sporters op weg naar Health City of andere sportaccommodaties – verdwijnt daardoor vrijwel volledig. Het concept-bestemmingsplan staat bovendien bijgebouwen tot 5 meter hoogte toe tot vrijwel aan de slootrand van het groene laantje en woningen tot zelfs 10 meter hoogte op slechts vijf meter afstand. Daardoor ontstaat volgens omwonenden het risico dat de Schotsbergendreef zal veranderen in een ‘brandgang’ met schuttingen en hoge muren.

“ Dat terwijl de oplossing voor de hand ligt”, zegt Han van Uden die de zorgen verwoordt. “De gemeente heeft ons toegezegd de bestaande groenstrook tussen de Schotsbergendreef en het plangebied 5 meter breed te houden. Dat zou al een hoop leed verzachten en ervoor zorgen dat het groene karakter nog enigszins behouden blijft. Die belofte werd door de gemeente tot twee keer toe bevestigd, maar nu op het laatste moment zondermeer ingetrokken. Wij vragen de gemeente om de toezeggingen na te komen. ‘Ruimte voor Ruimte’ noemt verfraaiing van het Brabantse landschap nota bene als hoofddoelstelling. We hopen dat die ambitie verder gaat dan een promotionele tekst op een website.”

Dweilen met de kraan open
Volgens omwonende Bert van der Veen is ook het waterprobleem op te lossen:“Het plangebied moet niet in isolatie bekeken worden, maar in relatie tot de omgeving. Er zal een waterbeheersingsplan voor een groter gebied moeten komen. Wanneer het plangebied op gelijke hoogte wordt aangelegd als de rest van de wijk en er voor voldoende waterafvoer gezorgd wordt, is het probleem grotendeels opgelost; niet alleen voor de nieuwe bewoners maar ook voor de bewoners in de aanpalende wijk. Anders blijft het dweilen met de kraan open.”
Oudere inwoners van Vught zullen zich herinneren dat er vroeger in de winter inderdaad geschaatst werd op de natte grond waar nu de wijk Vughtse Hoeven ligt. Het is volgens de bewoners dan ook zaak om de knelpunten in de waterafvoer voor de wijk op te lossen, in plaats van de grondwateroverlast te verergeren door er een terp naast te leggen.

Juridisering van de communicatie
Wat de direct betrokkenen heeft verbaasd is de juridische insteek van de gemeente bij de communicatie over bovengenoemde problemen. De bewoners hebben niet de indruk dat hier met hen  wordt meegedacht: “In oktober 2015 hebben we gevraagd om ons bij de plannen te betrekken, vóórdat er planvorming plaatsvond. Dat is niet gebeurd. De gemeente heeft gekozen voor een juridische benadering die je terugziet in de reacties op bewonersvragen die naar aanleiding van het ontwerp-bestemmingsplan zijn gesteld. Deze zijn op de website van de gemeente Vught openbaar gemaakt. Zo wordt het plaatsen van een artikel in Het Klaverblad door de gemeente als ‘bewonersparticipatie’ gekwalificeerd, en dus als aanvaardbaar alternatief voor een eerder toegezegde informatiebijeenkomst. Ons werd verder medegedeeld dat water in de kruipruimte geen probleem is van de gemeente; we moeten het zelf maar oplossen.”

Op 1 juni zullen de standpunten worden toegelicht in de commissie ‘Ruimte’. De bewoners hopen een raadscommissie te treffen die hun bezwaren wil wegen op redelijkheid, in plaats van een juridische discussie. Voor vragen of opmerkingen kan iedereen met de bezorgde bewonersgroep communiceren via vughtsehoeven@gmail.com. Ook inwoners van Vught-Zuid die te kampen hebben met (grond-) wateroverlast worden verzocht via dit emailadres contact op te nemen.

Namens de bezorgde bewonersgroep, Han Nabben

Kijk ook bij

Dank, medewerkers Afvalstoffendienst gemeente Vught

Graag spreek ik via deze weg mijn oprechte dank uit voor jullie snelle en doeltreffende …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *