Verkeersveiligheid in Vught in gevaar

VughtParticipeert heeft ervoor gezorgd dat een verkeersveiligheidsonderzoek uitgevoerd is voor Vught, Helvoirt en Cromvoirt. Hierbij zijn zowel de gevolgen van het project voor de reconstructie van de N65 als die van het Programma Hoogfrequent Spoor (PHS) onderzocht. De conclusies zijn schokkend: er is géén integraal plan voor de consequenties voor de verkeersveiligheid op het Onderliggende WegenNet (OWN), niet voor tijdens de bouwfase en ook niet voor de situatie daarna.

Voor het fietsnetwerk bestaat géén visie of onderbouwing. Voor de meest kwetsbare verkeersdeelnemers, de fietsers, zijn geen intensiteiten bekend. Waar in de plannen naar fietsers wordt gekeken, worden aannames gebruikt. Zelfs beschikbare bronnen als STRAVA zijn niet gebruikt als onderbouwing.

Bij geen van de projecten heeft de gemeente onderzocht wat de gevolgen zijn voor de verkeersveiligheid, laat staan een bewijs geleverd dat de verkeersveiligheid na de reconstructie N65 zal verbeteren. Het is zelfs zonneklaar dat de nu al problematische situatie op een groot aantal wegen van het OWN ernstig zal verslechteren.

De geplande reconstructie van de N65 zal niet of nauwelijks leiden tot een verbeterde situatie op de N65, maar zal zeker leiden tot een aanzienlijke toename van het verkeer in de bebouwde kommen. De conclusie luidt dan ook: het onderliggend wegennet van de gemeente Vught is niet geschikt voor het veilig afwikkelen van het verkeer.

De Raad van State (RvS) heeft de gemeente gevraagd aan te tonen dat de gevolgen van de reconstructie niet ‘in betekenende mate’ negatief zullen zijn. Het verkeersveiligheidsonderzoek OWN toont aan dat dit wel degelijk de uitkomst zal zijn, zowel wat verkeersaantallen betreft als de extra overlast door geluid en luchtvervuiling.

Concluderend kan gesteld worden dat de ambities van de reconstructie N65 niet gehaald zullen worden en de onderbouwing op meerdere onderdelen onjuist en/of incompleet is. Het OWN van Vught, Helvoirt en Cromvoirt is niet in staat om de gevolgen van de projecten op te vangen binnen de normen die gelden voor verkeersveiligheid en milieueffecten.

De Vereniging VughtParticipeert wil alle inwoners van de gemeente Vught en omgeving in staat stellen te participeren in de ontwikkeling van hun leefomgeving. We heten VughtParticipeert, maar zijn er ook voor Cromvoirt en Helvoirt. De leefomgeving bestaat uit waar wij wonen, waar onze kinderen naar school gaan, waar wij willen sporten, hoe wij ons willen verplaatsen, kunst, cultuur en natuur willen beleven, maar ook wat wij als comfortabel en veilig ervaren. Onze leefomgeving wordt beïnvloed door regionale en nationale ontwikkelingen. Deze ontwikkelingen kunnen wij beïnvloeden, waarbij bewoners hulp nodig hebben bij het inbrengen van hun wensen. VughtParticipeert informeert de inwoners over wat er speelt en ondersteunt bewoners die hierbij willen participeren. Daarbij kiezen wij onderwerpen die meer aandacht nodig hebben en werken wij ook samen met organisaties en bewonersgroepen die al actief betrokken zijn. VughtParticipeert heeft géén politieke kleur en wil slechts bijdragen aan transparantie, participatie en zuivere besluitvorming. Objectieve informatie is het beginpunt van discussie, meningsvorming en moet leiden tot gebalanceerde en duurzame besluitvorming en verkiezingen.

A. Philip M. Helmer, voorzitter VughtParticipeert

Kijk ook bij

Stemmen voor een Groen en Sociaal Nederland

Over precies één week gaan we stemmen voor een nieuwe Tweede Kamer. En het beloven …