Verkeersonderzoek naar gevolgen vergroting Lidl ontbreekt

In de gebiedsvisie ‘Hart van de Baarzen’ krijgen de gevolgen van een vergrote supermarkt voor verkeer en parkeren niet de aandacht die noodzakelijk is. Dat is nodig om dit voorstel te kunnen beoordelen. De bouwverordening stelt als voorwaarde aan een bouwplan dat gewaarborgd moet worden dat voldoende parkeerplaatsen aanwezig zijn om parkeeroverlast in de directe omgeving te voorkomen. Het kennisplatform CROW stelt kengetallen op voor parkeren en verkeer. Vrijwel alle gemeenten maken daar gebruik van. Het CROW gaat bij een zogenoemde fullservice supermarkt (dat is een supermarkt van 1000 tot 2000 m2) buiten een winkelcentrum in de bebouwde kom uit van minimaal 4,5 parkeerplaatsen per 100 m2 bvo. Er zijn voor een supermarkt met een oppervlakte van 2000 m2 dus minimaal 90 parkeerplaatsen nodig. Dat is exclusief plaatsen voor werknemers e.d. In de gebiedsvisie wordt uitgegaan van 2 rijen parkeren achter de supermarkt. Als je daar de beschikbare ruimte opmeet en uitgaat van een breedte van 2,5 m per parkeerplaats, dan zijn op het binnenterrein maximaal +/-65 parkeerplaatsen mogelijk. Daarnaast is daar ook ruimte nodig voor bevoorrading; parkeren voor fietsers, etc. Dan blijkt dat er onvoldoende ruimte is voor parkeren op het binnenterrein. Die parkeerplaatsen zijn ook niet voor een ander doel te gebruiken. Te vrezen is dat de gekozen opzet leidt tot parkeeroverlast in de omgeving.
Het CROW publiceert ook kengetallen voor de verkeersgeneratie. Bij een fullservice supermarkt zijn op een locatie als De Baarzen circa 115 mvt/etmaal per 100 m2 bvo te verwachten. Het bestemmingsplan uit 2009 staat 1000 m2 bvo toe. Het voorstel is dit uit te breiden naar 2000 m2. Het aantal verkeersbewegingen zal dus toenemen van circa 1.150 naar circa 2.300 motorvoertuigen per etmaal op een gemiddelde weekdag. Op piekdagen zal dat nog hoger zijn. Dat is een aanmerkelijke toename van het aantal verkeersbewegingen.
Omdat de in- en uitgang dezelfde is met maar één aansluiting op de openbare weg, kan verwacht worden dat problemen zullen ontstaan met deze verkeersbewegingen. Daar komen nog bewegingen van vrachtwagens en van fietsers en voetgangers bij. Er wordt niet bij stilgestaan of deze toename van verkeer op de omliggende wegen wenselijk is. Daarnaast ontbreekt aandacht voor mogelijke geluidoverlast op de gevels van de aanliggende school en woningen als gevolg van het parkeren, rekening houdend met het open- en dichtslaan van portieren. Dat is noodzakelijk om te beoordelen of variant 2b aanvaardbaar is. Samengevat: een besluit over de gebiedsvisie kan naar mijn mening pas genomen worden als de effecten voor verkeer, parkeren en geluid onderzocht zijn.

Henk Spoelstra, stedenbouwkundige en planoloog

Kijk ook bij

Dank, medewerkers Afvalstoffendienst gemeente Vught

Graag spreek ik via deze weg mijn oprechte dank uit voor jullie snelle en doeltreffende …