Veilig en Gezond, N65 Onder de Grond

De gemeente Haaren heeft met dooddoeners gereageerd op alle zienswijzen, zie: www.haaren.nl/n65. Dit laatste grote afscheidsbesluit van onze bestuurders, een korte tunnelbak onder de stoplichten, zadelt Helvoirt voor tientallen jaren op met meer luchtverontreiniging, opstoppingen en verkeersongevallen. Het belangrijkste argument tegen onze zienswijze nr. 8 is dat er niet meer geld is. Dit is een slecht argument. Dit project startte met een budget van 100 miljoen euro en de teller staat nu al op 137 miljoen incl. btw waarin 24 miljoen btw. Meerdere malen is onze bestuurders voorgerekend dat met iets meer inzet en creativiteit de financiering voor een echte autotunnel heel goed kan sluiten. Luisteren, ho maar! Maar dat is nog niet alles!
De plandoelstellingen zijn minder geluidsoverlast en – barrièrewerking naast betere luchtkwaliteit, verkeersveiligheid, oversteekbaarheid en doorstroming. Uit onze zienswijze blijkt echter het tegengestelde. Alleen de doorstroming op de N65 verbetert met als vrijwel zeker gevolg meer barrièrewerking en meer geluid naast slechtere luchtkwaliteit, verkeersveiligheid en oversteekbaarheid! Het Rijk verplicht tot het maken van een MKBA (Maatschappelijke Kosten/Baten Analyse) bij belangrijke investeringen. Maar liefst 3 gerenommeerde ingenieursbureaus raamden dat de kosten veel hoger zijn dan de maatschappelijke baten. Toch wil B&W niet voldoen aan deze wettelijke plicht voor een MKBA! Het is B&W kennelijk ook ontgaan dat sinds het arrest HvJ EU inzake Bayern (C 645/15) wel degelijk een verplichting bestaat voor een MER (Milieu Effect Rapportage). En toch wil B&W daar niet aan voldoen! Het standpunt van B&W, dat er nu geen normoverschrijdingen zijn, vechten we al geruime tijd aan. Door de luchtkwaliteit bij de N65, onder Helvoirt, verder dan op de voorgeschreven afstand van 10 meter tot de wegrand te meten, wordt de normoverschrijding gecamoufleerd. En dan te weten dat ook de minister toegeeft dat de gezonde levensjaren met 13 maanden worden bekort door luchtverontreiniging waaraan omwonenden van autowegen worden blootgesteld.
Door de meeste oversteekplaatsen over de N65 af te sluiten, wordt niet alleen de oversteekbaarheid van de N65 ernstig beperkt. Uit onze zienswijze blijkt dat binnen het dorp ernstige opstoppingen worden verwacht met als gevolg meer verkeersongelukken en meer luchtverontreiniging. Het gehanteerde verkeersrekenmodel is ondoorgrondelijk. Met enig gezond verstand kun je al eenvoudig aantonen dat de gepresenteerde cijfers onderling tegenstrijdig zijn. Het gehanteerde rekenmodel houdt ook géén rekening met de aanzuigende werking van het verdwijnen van 4 stoplichten. Ieder navigatiesysteem toont aan dat daardoor alle verkeer naar Breda/Zeeland/Antwerpen vanaf Zaltbommel en Den Bosch en retour de N65 zal kiezen. De doorstroming verbetert met als gevolg meer auto’s, meer luchtverontreiniging en meer lawaai. Via de geluidsschermen verdwijnt dat lawaai niet, maar slaat het alleen verder in het dorp neer. Het is jammer dat de wethouders van CDA en Progressief in hun verkiezingsprogramma wel het vermaledijde VVD-fietstunneltje afserveerden, maar onduidelijk bleven wat nu precies een ‘tunnel(bak)’ inhoudt. Onze aanvankelijke hoop dat deze bestuurders met iets meer inzet en creativiteit voor een echte autotunnel zouden gaan, is inmiddels in rook opgegaan. Binnenkort publiceren we onze 2e ‘Zienswijze’. Wij verwachten dat ‘onze gemeenteraadsleden’ zich ook daadwerkelijk voor het welzijn en de gezondheid van ‘onze inwoners’ verantwoordelijk weten. En zich daarom verdiepen in de leefbaarheid in Helvoirt als gevolg van de te nemen maatregelen. Volg de ontwikkelingen op onze website www.n65.nl onder nieuws. Daar vindt u ook een inschrijvingsformulier voor belangstellenden en donateurs.

Namens Comité N65 Helvoirt,
Corneel Spil Secretariaat@n65.nl

Kijk ook bij

Dank, medewerkers Afvalstoffendienst gemeente Vught

Graag spreek ik via deze weg mijn oprechte dank uit voor jullie snelle en doeltreffende …