RIVM/NSL verhult ernst luchtverontreiniging langs drukke wegen

Deze RIVM-publicatie concludeert dat met bestaand beleid de nieuw voorgestelde normen voor luchtkwaliteit vrijwel overal in Nederland gehaald kunnen worden. Dit onderzoek toont evenwel evidente gebreken aan in het huidige NSL/Aerius-model voor fijnstof langs drukke wegen. Vereist herstel leidt onherroepelijk tot het verdwijnen van veel onterecht als blauw aangemerkte stippen op deze kaart.

1. In het NSL/Aerius-model ontbreekt resuspensie (opdwarrelend wegstof). Toch blijkt hier dat de algemene wetenschappelijke conclusie luidt: “Resuspension of road dust may be the dominant source of road transport particulate matter (PM) emissions in many cities.”

2. Gezond verstand geeft aan om reken- en meetuitkomsten op dezelfde locaties te vergelijken. Toch blijkt hier dat, ondanks wettelijk voorschrift, RIVM dit nalaat met de veelzeggende mededeling: “Het detailniveau van de NSL-monitoring sluit minder goed aan bij de grootschalige beoordeling van zones en agglomeraties en is om die reden niet gebruikt.”

3. Gezond verstand geeft aan om het verband te valideren dat moet bestaan tussen verkeersvolume en meet- c.q. rekenresultaten. Toch blijkt hier dat RIVM dit nalaat.

4. Het NSL/Aerius-model kent dubbeltellingcorrecties voor snelwegen en veestallen. Toch blijkt hier dat die vooral tot gevolg hebben dat fijnstof uit verkeer en veestallen ten onrechte in de achtergrond wordt verstopt waardoor de achtergrondconcentratie veel te hoog wordt ingeschat en fijnstof langs drukke wegen veel te laag.

5. Negatieve meetwaarden fijnstof kunnen natuurkundig niet bestaan want duiden op meetfouten. Toch blijkt hier dat negatieve waarden veelvuldig bestaan en zelfs gesaldeerd worden met positieve waarden.

6. Gezond verstand geeft aan dat overdag met meer verkeer de meetwaarden fijnstof hoger zouden moeten zijn dan ’s nachts met veel minder verkeer. Maar toch blijkt bijv. hier het omgekeerde. De oorzaak zit in de grafimetrische meetmethode die niet wordt gecorrigeerd voor het Relative Humidity (RH)-effect.

7. Gezond verstand geeft ook aan dat meetwaarden fijnstof bij verkeersbelaste locaties aanzienlijk hoger moeten zijn dan bij achtergrondlocaties. Maar hier blijkt dit niet zo te zijn.

8. Het is een simpele natuurkundige waarheid dat stof zwaarder is dan gas en door zwaartekracht eerder bij de bron neervalt. Maar toch blijkt hier dat door het voorschrift op Rijkswegen alleen SRM 2 toe te passen een groot zo niet overgroot deel van alle verkeersgerelateerd fijnstof op Rijkswegen onder de deurmat verdwijnt.

9. Om die reden maken veel modellen onderscheid tussen gas- en fijnstofmoleculen qua verspreiding. Maar toch blijkt hier dat het NSL/Aerius-model geen onderscheid maakt qua verspreiding voor verkeersgerelateerd fijnstof en gas.

Bestuur Stichting Comité N65

Kijk ook bij

N65: Niet zeuren. Er moet wat gebeuren!

In een raadsdebat op 30 mei over kortetermijnmaatregelen (KTM) N65 is gebleken dat de raad, …