Reactie Ouderen Samen op het woningbouwprogramma 2019-2028

In de raadscommissie ‘Ruimte’ is op 16 mei het woningbouwprogramma 2019-2028 besproken. Ouderen Samen heeft daarbij gebruikgemaakt van het inspreekrecht. Wat staat er in over de huisvesting van de Vughtse ouderen? In het lijsttrekkersdebat dat Ouderen Samen in maart 2018 organiseerde, is daar al veel over gezegd. Onze verwachtingen waren dus hoog gespannen. Maar over ouderenhuisvesting valt er in dit woningbouwprogramma nagenoeg niets te vinden.

In het woningbouwprogramma 2019-2021 staat het volgende te lezen: ’Met de plannen De Baarzen, Rozenoord en De Wieken kunnen we de piek van behoefte aan voor senioren geschikte woningen opvangen. Het gaat hierbij om een tijdelijke piek en op termijn zijn deze woningen ook voor andere doelgroepen geschikt.’

In Vught neemt het aantal huishoudens toe vooral door een forse groei van het aantal alleenstaanden & stellen van 75 en ouder (54% in 2028). In 2040 is 35% ouder dan 65 jaar. Bij liefst 40% van alle huishoudens gaat het dan om een éénpersoonshuishouden! De cijfers over de ontwikkeling van de bevolking en huishoudens in Vught wijzen op een toenemende woningbehoefte bij senioren. De vraag is dus niet of er ook andere doelgroepen in kunnen wonen, maar of die woningen wel op tijd beschikbaar komen voor de Vughtse ouderen. Steeds meer ouderen willen graag verhuizen en in Vught blijven wonen. Hun huidige woning past vaak niet meer bij hun leefwijze en kleinere huishouden. Aan een verpleeghuis zijn ze nog lang niet toe. Daarom heeft Ouderen Samen met de gemeente het initiatief genomen tot een werkconferentie Ouderenhuisvesting. Met de resultaten daarvan is helemaal niets gebeurd in dit woningbouwprogramma. Dit terwijl alle aanwezige partijen vonden dat er snel actie moet worden ondernomen!

Een actieplan Huisvesting voor Ouderen is nodig met daarin maatregelen voor: het zelfstandig blijven wonen (aanpassing woning etc.); een sociaal veilige omgeving waar ontmoeten mogelijk is; een passende nieuwe huisvesting van ouderen.

Permanente overlegstructuur
Ouderen Samen wil direct betrokken worden in het ontwikkelen van locaties. Het wil een permanente overlegstructuur waar periodiek de voortgang van alle in aanmerking komende locaties wordt besproken. Wij bepleiten een interactief samenwerkingsverband gericht op het ontwikkelen van locaties voor middenhuur en middenkoop en initiatieven over aanpassing van de bestaande woningvoorraad. Ouderen Samen wil ook betrokken worden bij het uitzetten van tenders voor woningbouw.

Nieuwbouw
Het grootste deel van de nieuwbouwplannen ligt al vast. Voor ouderen laat die nieuwbouw veel te lang op zich wachten. De woningen worden meestal te duur en daardoor voor Vughtse ouderen onbereikbaar. Een woning voor ouderen brengt een verhuisketen van 5/6 woningen op gang doordat zij een woning achterlaten. Een woning voor een starter is aardig, maar levert geen bijdrage aan doorstroming. In elk nieuw plan moet ruimte geboden worden voor huisvesting van ouderen. Elk nieuw initiatief voor huisvesting van ouderen moet worden omarmd. Daag uit tot nieuwe initiatieven hiervoor.

Aanpassing woningvoorraad
De woningvoorraad in Vught omvat 11.394 woningen, veel meer dan wat er nog aan kan worden toegevoegd, namelijk 1.000 à 1.200 woningen. Welke acties en door wie moeten nu ondernomen worden om die woningvoorraad aan te passen? Tijdens de werkconferentie Ouderenhuisvesting zijn er vele suggesties gedaan die kunnen worden opgepakt. Bijvoorbeeld het koppelen van initiatieven voor nieuwbouw aan afspraken over het aanpassen van de voorraad. Neemt de gemeente daarvoor de regie? Welke acties worden hierop ingezet? Het aanbieden van een verhuisregeling is prima. Woonwijze verricht op dat vlak goed werk. De gemeente kan een verhuiscoach instellen voor ouderen die niet in het sociale segment vallen.

Conclusie Ouderen Samen
Er zit nog veel te weinig schot in de realisatie van passende huisvesting voor ouderen in het middensegment. In het sociale segment doet Woonwijze haar best. Dit bouwprogramma gaat alleen over de nieuwbouw in de 3 prijsklassen betaalbaar, middelduur en duur. Daarvan wordt een doorstroming verwacht op de woningmarkt. Die beleidslijn is niet verkeerd maar veel te beperkt. Een doorstroming zonder doelgroepbenadering, vergeet het maar! Het woningbouwprogramma moet primair een doelgroepgerichte benadering krijgen. En betrek hierbij niet alleen de ontwikkelende partijen, maar ook de ouderenorganisaties.

Ouderen Samen

Kijk ook bij

Onrust onder Vughtse ambtenaren

Vorige week heb ik met enige verbazing in Het Klaverblad het artikel ‘Onrust onder Vughtse …