Oproep aan inwoners Esch

Woensdag 7 oktober maakte de gemeente Haaren bekend dat het Ontwerpbestemmingsplan ‘Herziening Buitengebied, Postelstraat ong. Esch’ op grond van het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening voor iedereen ter inzage ligt. De stukken liggen met ingang van vrijdag 2 oktober 2020 gedurende zes weken (tot en met donderdag 12 november) ter inzage. Het plan is te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl en de website www.haaren.nl. Hier klikt u onder het kopje ‘Wonen en (ver)bouwen’ op ‘Bestemmingsplannen’ en zo komt u bij het bestemmingsplan. Indien u het plan raadpleegt via www.ruimtelijkeplannen.nl, kunt u zowel op het adres zoeken als op het planidentificatienummer. Het planidentificatienummer voor dit plan is NL.IMRO.0788.BP17BGPOSTONG-ON01. Ten slotte zijn de stukken tijdens de openingstijden in te zien aan de balie van de Gemeentewinkel. Om deze documenten in te zien moet u vooraf een afspraak maken. Hiervoor kunt u bellen naar (0411-) 627282.
Met dit plan wordt de realisatie van vier ‘ruimte-voor-ruimtewoningen’ aan de Postelstraat te Esch mogelijk gemaakt en wordt voorzien in een natuurlijke inrichting van het gebied achter de beoogde woningen. Tijdens de termijn van ter inzage ligging (dus t/m donderdag 12 november) heeft iedereen de mogelijkheid om schriftelijk of mondeling een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen bij de gemeenteraad, Postbus 44, 5076 ZG Haaren. In de zienswijze moet duidelijk worden aangegeven op welk onderdeel van het ontwerpbestemmingsplan uw zienswijze betrekking heeft. Voor het indienen van mondelinge zienswijzen moet een afspraak worden gemaakt via telefoonnummer (0411) 627282. Van de mondelinge zienswijzen wordt een verslag gemaakt.
De kern Esch zit dringend verlegen om nieuwe woningbouwlocaties die voorzien in de behoefte van Esschenaren. Die behoefte ligt vooral bij starterswoningen en seniorenwoningen en niet bij dure vrijstaande woningen. Die heeft Esch genoeg! Er is geen behoefte aan plannen om aan de Postelstraat in totaal 4 grote en dure ‘Ruimte voor Ruimte’ woningen te realiseren. Er is wel behoefte aan het behouden van deze locatie voor de Essche gemeenschap om deze locatie te kunnen benutten als logische inbreidingslocatie en dan met de woningen waar wel behoefte aan is. De oplossing ligt in het opschuiven van de komgrens van Esch, waarbij de nieuwe grens een logische afronding van dit mooie kerkdorp wordt. De achterzijde van de basisschool wordt daarbij doorgetrokken als nieuwe komgrens. Vraag het college meteen ook om het initiatief te nemen om samen met de gemeenteraad, PEP en inwoners uit Esch op te trekken om de komgrens van Esch aan de Postelstraat te verleggen, zodat de genoemde locatie binnen de bebouwde kom komt te liggen. Esch let op uw saek en laat van je horen nu het nog kan!

Christien van Schijndel a.t.p. Esch

Kijk ook bij

N65: Niet zeuren. Er moet wat gebeuren!

In een raadsdebat op 30 mei over kortetermijnmaatregelen (KTM) N65 is gebleken dat de raad, …