Open brief aan gedeputeerde Christophe van der Maat over N65 en stikstof

Onderstaande brief is zondag 18 april 2021 aan gedeputeerde Christophe van der Maat gestuurd.

Betreft: Statenmededeling Stikstofberekeningen en proces reconstructie N65

Datum: 18 april 2021

Geachte heer van der Maat,

in de ‘Statenmededeling Stikstofberekeningen en proces reconstructie N65’ van 12 april 2021 lezen wij dat u heeft vastgesteld dat de plannen niet voldoen aan de wettelijke norm voor stikstof en dat u desondanks bent overgegaan tot de voorlopige gunning van de reconstructie van de N65.

Uw mededeling is een toonbeeld van bestuurlijk autisme. 31 Beroepschriften van bewoners en bedrijven, een vernietigend tussenvonnis van de Raad van State, foutieve uitgangspunten bij de berekening van de stikstof, aantoonbaar missen van de beoogde projectdoelen, achterhouden van negatieve rapporten, frustreren van verplichte MIRT-participatie, weigering duurzame alternatieven te overwegen en gemanipuleerde onderzoeken, zijn voor u blijkbaar onvoldoende reden voor herbezinning.

U houdt vast aan de misleidende inschatting dat de voorgestelde reconstructie van de N65 duurzaam is, de beste oplossing is voor verkeersveiligheid, doorstroming en leefbaarheid (geluid, luchtkwaliteit en barrièrewerking) en u verzaakt uw bestuurlijke plicht de meest duurzame en leefbare oplossing te zoeken en te realiseren. U misbruikt uw bevoegdheid om gemeenschapsgeld te besteden en aannemingsbedrijven aan het werk te zetten voor het uitwerken van deze aantoonbare dwaalweg en de bevolking te misleiden met een schijnbaar blijde boodschap.

Stel u zich eens voor: de Raad van State wijst dit plan af, volkomen terecht op basis van de actuele wetgeving. Dan is vrijwel al het werk voor niets geweest, dan zijn tientallen miljoenen verkeerd besteed en zijn jaren vertraging ontstaan. Dat allemaal omdat u vasthoudt aan een foutieve keuze van bijna 10 jaar geleden, dat een tunnel niet mogelijk zou zijn.

Dan heeft u bijna 10 jaar aan innovatie over het hoofd gezien, dan heeft u 10 jaar lang weg gekeken van succesvolle tunnelbouwprojecten in Nederland, die wel degelijk in dit budget passen, en bent u de bestuurder die in 2021 een verouderd concept tegen alle argumenten in heeft doorgedrukt en zijn verantwoordelijkheid niet heeft genomen om op te roepen tot herbezinning.

Dan worden de bewoners opgescheept met een verkeerde oplossing, een zware hypotheek in de gemeentekas en een onoplosbaar verkeers- en leefbaarheidsprobleem in de bebouwde kom.

Reeds in 2016 bleek uit de maatschappelijke kosten/baten analyse voor Vught dat het rendement op dit project op basis van een open verkeersgoot negatief is en dat de beoogde leefbaarheidsdoelstellingen niet worden bereikt. 4 Jaar verder knutselen heeft het project inmiddels bijna 2 keer zo duur gemaakt en niets wezenlijks verbeterd aan het bereiken van de doelstellingen voor de inwoners van onze gemeente. Zelfs het bereiken van de doelstelling voor het verbeteren van de doorstroming op de N65 wordt door experts betwijfeld en is door uw deskundigen nergens afdoende aangetoond.

Stuitend is te lezen dat nadat bleek dat uw stikstofberekeningen foutief waren, uw inspanningen vooral zijn gericht op het aanpassen van de berekening en niet op het aanpassen van het plan. Ook zijn uw berekeningen erop gericht de gevolgen van de stikstofvervuiling vast te stellen, nergens lezen wij iets over een heroverweging van de reconstructie vorm.

U blijft misinformatie rondstrooien dat de reconstructie een verbetering van veiligheid en leefbaarheid met zich mee zou brengen. Dat is nog nooit aangetoond, rapportage van ter zake kundigen wijst er juist op dat de veiligheid en leefbaarheid afnemen. Een overtuigende Milieu-Effect Rapportage is met schimmige argumenten ontweken en nooit uitgevoerd.

U beweert dat de samenwerkende partners in dit project (Rijk en gemeenten) er van overtuigd zijn dat hetgeen is afgesproken nog altijd het meest optimale voorkeursalternatief is voor de reconstructie van de N65 dwars door de dorpskern van Vught heen, zonder dat dit op op welke manier dan ook is aangetoond. U weigert serieus in te gaan op het alternatief in de vorm van een tunnel waarvan is aangetoond dat het binnen het budget past en de veiligheids- en leefbaarheid doelen wel bereikt.

U “hoopt” de negatieve consequenties voor de uitvoering van de reconstructie te beperken, terwijl het project gericht is op een substantiële verbetering, iets dat wij voor bijna €200 miljoen zouden mogen verwachten. Dan schiet u met ‘hopen’ op het beperken van negatieve consequenties toch ernstig tekort.

Wij roepen u op te stoppen met deze misleidingen en respect te tonen voor onze bestuurlijke inrichting en wetgeving. Wij roepen u op uw verantwoordelijkheid als bestuurder te nemen en tijdig op te roepen tot herbezinning, want u bent niet alleen afhankelijk van het oordeel over de stikstofdepositie, maar ook over het nakomen van wetgeving over fijnstof, het respecteren van de verplichting tot het beoordelen van kansrijke alternatieven, het aantonen van de haalbaarheid van de verkeersveiligheid, om maar een paar beroepsgronden te noemen waarover de Raad van State zich zal gaan uitspreken.

Het vinden van “een adequate en juridisch houdbare oplossing voor het stikstof vraagstuk” is absoluut onvoldoende. Graag lichten wij de inhoud van onze brief in een persoonlijk gesprek nader toe.

VughtParticipeert

Kijk ook bij

Dank, medewerkers Afvalstoffendienst gemeente Vught

Graag spreek ik via deze weg mijn oprechte dank uit voor jullie snelle en doeltreffende …