Ontsluitingsweg PI, niet tijdelijk maar permanent!

Met vreugde én verbazing heeft Veilig Verkeer Cromvoirt (VVC) kennisgenomen van de Kamerbrief van demissionair minister Sander Dekker van 22 november en de berichtgeving in de media hierover. In deze brief wordt met stelligheid aangegeven dat het besluit is genomen om een tweede ontsluitingsweg naar de PI Vught te realiseren. Verder wordt aangegeven dat door deze tweede weg de dorpskernen van Vught en Cromvoirt worden ontlast, de verkeersoverlast afneemt en de veiligheid toe zal nemen. Het ministerie van Justitie & Veiligheid geeft aan de kosten voor deze weg te zullen dragen en de weg zal in 2023 gereed moeten zijn.

De verplaatsingen van gedetineerden door het Bijzonder Ondersteuningsteam zijn ook in Cromvoirt al geruime tijd een zorg. De significante toename hiervan in de laatste jaren heeft die zorg alleen maar versterkt. Hoewel VVC elke maatregel die de verkeersveiligheid in en om Cromvoirt verbetert, toejuicht, heeft ze sterke twijfels bij de doelmatigheid van deze tijdelijke extra ontsluitingsweg.

Achtergrond
Cromvoirt groeit al jaren en hier bovenop zal een deel van het aantal nieuw te bouwen woningen uit de Woonvisie worden gerealiseerd in ons dorp. Het aantal jonge gezinnen is de laatste jaren flink toegenomen, getuige ook Kindcentrum De Leydraad dat een fikse groei heeft doorgemaakt – zoals bekend wordt er zelfs begonnen met een fysieke uitbreiding van het schoolgebouw. Hiermee is het te verwachten dat er steeds meer jonge kinderen gebruik zullen maken van de wegen (fiets) en trottoirs (waar deze aanwezig en geschikt zijn) in het dorp.
Letterlijk op de dag van het verschijnen van de Kamerbrief met daarin het ‘besluit’ om een tweede weg te realiseren, heeft de gemeente Vught een participatietraject gestart met haar inwoners om te komen tot een gedragen Mobiliteitsvisie. Deze Mobiliteitsvisie moet de rode draad vormen voor alle vragen rond bereikbaarheid, veiligheid en leefbaarheid op het gebied van verkeer.
Het aanleggen van een extra ontsluitingsweg voor de PI Vught, ook al is die tijdelijk, kan in de praktijk meehelpen een oplossing te vinden voor andere, al reeds lang ervaren en nog steeds toenemende verkeersproblematiek in en om Cromvoirt. Dat het ministerie deze weg zal financieren, betekent dat bij een slimme samenwerking er gebruik gemaakt kan worden van de kansen die dit biedt.

Zorg
Op NPO Radio 1 heeft burgemeester Van de Mortel in oktober al aangegeven dat er weliswaar nog geen ongevallen zijn voorgekomen als gevolg van de verplaatsingen van gedetineerden, maar dat we daar niet op zouden moeten wachten met het nemen van maatregelen. Die gedachtegang ondersteunen wij in Cromvoirt volledig en we hopen dan ook dat deze redenatie niet alleen opgaat voor het ontsluiten van de PI, maar ook voor de algemene verkeerssituatie in Cromvoirt. Er geldt een 30km-zone, die in de praktijk voortdurend wordt overschreden, waarbij er steeds meer zwaar en steeds zwaarder verkeer door de dorpskern gaat en daarbovenop vooral ook niet-bestemmingsverkeer.
VVC is van mening dat bij een integrale aanpak van het omliggende wegennet de situatie in Cromvoirt én Vught (vooral Boslaan), én Helvoirt (Torenstraat) én Vlijmen (Vendreef/Vliedbergweg) blijvend verbeterd kan worden. Daarmee is het een grote gemiste kans als er nu wordt gekozen voor een tijdelijke oplossing die slechts één doel dient.
Bovenop de huidige situatie komen naast de organische groei van de verkeersbewegingen door de toename van woningen ook mogelijke andere nieuwe ontwikkelingen die allemaal hun weerslag hebben op nu al zwaar belaste wegen en dorpskernen; denk aan de uitbreiding PI, bedrijven én recreatiefaciliteiten. Daarmee nemen de verkeersbewegingen niet alleen in aantal toe, maar ook in diversiteit en daarmee stijgt het gevaar voor verschillende weggebruikers. In de nabije toekomst komt hier nog bij de herontwikkeling van de N65. Na deze herontwikkeling – maar vooral ook tijdens – zal er sprake zijn van een toenemende druk op het onderliggende wegennet door de dorpen. De kern Cromvoirt is al niet geschikt voor het aantal verkeersbewegingen dat er nu en in de toekomst doorheen zal gaan, maar ook zeker niet voor de verschillende soorten verkeer én de manier waarop er te vaak omgegaan wordt met verkeersregels. Kwetsbare weggebruikers komen steeds meer in de knel en hier moet een structurele oplossing voor komen. De provincie Noord-Brabant heeft een blijvende ambitie om naar nul verkeersdoden te komen, vanuit een stevige achterstandspositie landelijk gezien. In dat licht kan het niet zo zijn dat er te gemakkelijk voorbijgegaan wordt aan kansen die hieraan kunnen bij dragen.

Hoe nu verder?
Het Vughtse coalitieakkoord 2021-2026 spreekt op de eerste pagina over de verbetering van de leefbaarheid in de dorpen als een van de speerpunten. Daarbovenop wordt gesteld dat de verkeersoverlast in Cromvoirt en Helvoirt verminderd moet worden. In het kader van de participatie voor de Mobiliteitsvisie, maar ook al vele malen hiervoor in gesprekken met de gemeente Vught, zijn mogelijke ideeën aangedragen. Een daarvan – maar zeker niet de enige – is een alternatieve routering voor zwaar en niet-bestemmingsverkeer over een bestaande weg door de Gement. Deze weg is nu niet direct geschikt voor dit verkeer, maar dat zijn de wegen door de kernen Cromvoirt/Helvoirt/Vlijmen ook niet. Als er op dit moment gekeken wordt naar ontsluiting van de PI richting de Gement, dan staan alle seinen op groen om hier een verstandige combinatie te maken die niet alleen tijdelijk de PI en het dorp Vught helpt, maar ook Cromvoirt, Helvoirt én Vlijmen blijvend kan ontlasten.

Veilig Verkeer Cromvoirt
(veiligcromvoirt.nl)

Kijk ook bij

Dank, medewerkers Afvalstoffendienst gemeente Vught

Graag spreek ik via deze weg mijn oprechte dank uit voor jullie snelle en doeltreffende …