Onderzoek de tunnel

In toenemende mate wordt duidelijker dat de voorgenomen reconstructie van de N65 een ernstige aantasting gaat betekenen van de leefbaarheid en veiligheid binnen ons eigen Vught. Vasthoudend aan een eenmaal ingeslagen weg, zonder zicht op alle consequenties daarvan, heeft de gemeenteraad in meerderheid ingestemd met de plannen zoals deze tot nu toe zijn gemaakt. De bestuurslagen die hierbij betrokken zijn, zijn van mening dat een tunnel in plaats van een half open bak een veel betere optie zou zijn, maar aldus ook de gedeputeerde Van der Maat de overheid is gebonden aan de financiële realiteit en haalbaarheid. Dezelfde conclusie had ook het college van Vught al eerder getrokken. Maar over deze stelling bestaan inmiddels alom grote twijfels. De Vereniging VughtParticipeert die ook de nodige deskundigen heeft geraadpleegd, komt tot de bevinding dat een tunnel door nieuwe toepassing van nieuwe technologieën wel degelijk haalbaar is. Op andere plaatsen in ons land zijn daar intussen ook goede voorbeelden van. Hoe is het dan mogelijk dat er zo’n enorm verschil niet alléén van opvatting, maar vooral van inzicht in de kosten van zo’n project bestaat. Juist waar zulke ingrijpende belangen op het spel staan, zou het naar mijn mening geboden moeten zijn om op korte termijn enkele onafhankelijke deskundigen in te schakelen die zich gaan buigen over het huidige verschil van inzicht tussen partijen over de kosten van een tunnel en zo mogelijk een gericht advies kunnen geven over de al dan niet haalbaarheid daarvan. Deze deskundigen mogen geen enkele band met het rijk of de provincie hebben, juist omdat deze bestuurslagen alleen belang hebben bij een vlotte doorstroming op de N65 en de belangen van leefbaarheid en veiligheid in Vught voor hen minder relevant zijn. Zeker nu ook de voorzieningenrechter van de Raad van State al gewezen heeft op enkele negatieve consequenties van de reconstructie is er alle aanleiding tot een onafhankelijk onderzoek naar de tunnelvariant. De belangen voor onze inwoners zijn te groot om alleen maar vast te houden aan een plan omdat er al zolang aan is gewerkt. Ik hoop dat het college, met partijen die zich vóór de verkiezingen in november sterk maakten voor een betere oplossing, de juiste stap zal zetten.

Harry van Sterkenburg

Kijk ook bij

Onrust onder Vughtse ambtenaren

Vorige week heb ik met enige verbazing in Het Klaverblad het artikel ‘Onrust onder Vughtse …