Nieuwe N65… Nieuwe Problemen

Er wordt in Vught al jaren gesproken over de spoortraverse en de N65 die de woonkern Vught doorsnijden en veel problemen zouden geven (files, wachttijden, barrièrewerking, geluidshinder, etc.). Al jaren worden er dan ook plannen gemaakt om deze problemen zoveel mogelijk weg te nemen. De laatste tijd lijken deze plannen steeds meer vorm en inhoud te krijgen. Het ontwerpbestemmingsplan N65 ligt zelfs al ter visie.

De tijd is rijp om eens goed te kijken wat de plannen inhouden en wat de gevolgen zullen zijn voor de inwoners van Vught.

Als je beide grote projecten tegen het licht houdt, is er eigenlijk maar één conclusie mogelijk: het spoorproject leidt uiteindelijk tot een verbetering van de woon- en leefsituatie voor de Vughtenaren, maar het N65-project kent alleen maar verliezers!

Het spoorproject zal problemen geven tijdens de bouwperiode, en Vught-Noord en Vught-Zuid zullen hinder blijven ondervinden van de voorbijrazende treinen die de tunnel in of uit rijden. Maar na afronding van het spoortraject zullen grote delen van Vught erop vooruit zijn gegaan.

Helaas kunnen we dat niet zeggen over het N65-project. Het nu ter inzage liggende Voorkeursalternatief N65 (VKA+) gaat volledig voorbij aan het gegeven dat een belangrijk deel van het verkeer op de N65 – tussen Knooppunt Vught en Helvoirt – een herkomst of bestemming heeft in Vught of directe omgeving. Het VKA schrapt zonder blikken of blozen een aantal belangrijke toe- en afritten van de huidige N65: de aansluiting Martinilaan/De Bréautélaan richting Tilburg en Utrecht en de aansluiting Helvoirtseweg/John F. Kennedylaan richting Utrecht. Het schrappen van deze toe- en afritten heeft grote gevolgen voor het lokale wegennet van Vught. Verkeer met herkomst en bestemming Vught zal lokale wegen gaan volgen, hetgeen leidt tot een omvangrijke verkeerstoename op dit Vughtse wegennet.

Deze verkeerstoename zal zich onder meer gaan voordoen op de Boslaan, Rembrandtlaan, Heikantstraat, Olmenlaan, Jagersboschlaan, et cetera. De Jagersboschlaan wordt zelfs omgebouwd van een rustiek wandel- en fietspad naar een moderne fietsstraat, om het verkeer in Vught maar vrij baan te geven in plaats van de N65 te nemen. Een belangrijk deel van de hier geschetste problemen kan worden opgelost als de gemeente Vught bereid is zich hard te maken voor de aanleg van parallelwegen langs de N65 én de noodzaak hiervan bij rijk en provincie sterk te benadrukken.

De gemeente Vught, maar eigenlijk u en ik, betalen samen de 37 miljoen euro die Vught bijdraagt aan het project N65. Daarvoor mogen we best een N65 eisen die voldoet aan onze wensen. Op dit moment rest mij slechts een beroep te doen op de inwoners van Vught om aan onze gemeenteraad – via een schriftelijke zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan N65 – vóór woensdag 24 juli 2019 kenbaar te maken dat het ontwerpbestemmingsplan moet worden gewijzigd: de aanleg van ventwegen moet alsnog in het plan worden opgenomen.

Gijs Pannekoek

Kijk ook bij

Onrust onder Vughtse ambtenaren

Vorige week heb ik met enige verbazing in Het Klaverblad het artikel ‘Onrust onder Vughtse …