N65 VKA+ De uitkomst staat vast, de onderbouwing ontbreekt

“Donderdagavond 9 mei jl. was er een commissievergadering speciaal bijeengeroepen om uitleg te krijgen over de meest recente verkeerscijfers.
Bij monde van de heer Papavoine werden in eerste instantie de nieuw verkregen cijfers betreffende de te verwachten verkeersintensiteiten op de meest belangrijke wegen binnen Vught in 2030 afgezet tegen de verwachtingen voor datzelfde jaar m.b.t. het VKA, het plan dat al medio 2016 is goedgekeurd ondanks dat uit de door de overheid betaalde haalbaarheidsstudie overduidelijk blijkt dat er nauwelijks baten zijn en heel veel lasten (veiligheid minus 6 miljoen). Niets doen is veel goedkoper, veel veiliger en bovenal veel leefbaarder voor Vught. Toch persisteren een aantal politici om het desastreuze VKA+ plan uit te voeren.

In het algemeen kun je stellen dat bij dergelijke input/output-modellen het realiteitsgehalte van de output valt of staat bij die van de input van data en parameters. Deze laatsten kunnen worden gemanipuleerd:
1. In 2017 werden er per etmaal 6075 voertuigen gemeten. In 2030 voorspelt men nu, na invoering van het VKA+, het PHS en nodige aanpassingen, een aantal van 17.800 (3x zoveel).
2. In 2018 werd de autonome groei op de Helvoirtseweg in 2030 berekend op 9.040 voertuigen (50% groei; 3,75% per jaar). De nieuwe cijfers voorspellen een autonome groei van 11.600 voertuigen (90% groei; bijna 7% per jaar). Hiermee wordt het effect van het VKA+ verminderd. Maar als je deze groei doortrekt naar 2040 (15 jaar gebruik van de investering i.p.v. 5 jaar), dan moeten er in 2040 meer dan 30.000 voertuigen door de Helvoirtseweg per etmaal (5x zoveel als in 2017).
3. Bij de berekening van de wegcapaciteit en de hantering van 0,8 als verzadigingsgraad, heeft men het fietsverkeer niet meegenomen. Bij de rotonde De Witte is juist deze factor doorslaggevend. Ter compensatie van het fietsverkeer gebruikt men voor rotondes een verzadigingsgraad van 0,65. Dit lijkt mij onrealistisch, zeker tijdens de spitsen.
4. Men werkt met een verkeersmodel uit 2014. Ditzelfde verkeersmodel heeft de rotonde bij De Witte opgeleverd en maakt het mogelijk dat er nog minimaal 2 dezelfde soort rotondes bij komen maar dan met op- en afritten met een hellingshoek van 2,5 %. Dan wordt de verkeersafwikkeling nog slechter dan dat nu al wordt voorspeld.
5. Met een onzekerheidsmarge van 25% is de wegcapaciteit mogelijk al meteen na invoering onvoldoende op de Helvoirtseweg. Men gaf aan dat dit inderdaad een reden tot zorg is maar dat er te zijner tijd wel een oplossing voor zou komen door bijvoorbeeld het aanleggen van voorsorteerstroken. Waar zou je deze kunnen plaatsen? Dat zien we dan wel weer……

De realiteit is dat het gebruikte verkeersmodel niet voldoet en dat de deskundigheid bij de gemeente Vught tekort schiet. Zo werd een voorbeeld, waar iemand iedere ochtend 10 minuten in de file moet aanschuiven om 100 meter verder te komen, afgedaan als incidenteel. Ook blijken elementaire vragen schriftelijk gesteld door het CDA niet te kunnen worden beantwoord. Met name het dynamische effect als het verkeer op de Glorieuxlaan vastloopt en hoe dit verkeer de andere bottle-necks zal beïnvloeden lijken mij cruciaal. Men moest erkennen dat de beantwoording alleen door extern ingehuurde specialisten kan worden gedaan en dat dat niet gratis is. Het zijn wel vragen die allang hadden moeten worden beantwoord alvorens men had kunnen besluiten het VKA goed te keuren. Je vraagt je af hoe weinig cruciale informatie aanwezig was ten tijde van de goedkeuring medio 2016. Ik weet inmiddels dat veel politici toen geen weet hadden van de uitkomsten van de haalbaarheidsstudie (MKBA) die heel duidelijk stelt: NIET DOEN.

Iedereen is het erover eens dat Vught aanzienlijk meer plaatselijk verkeer krijgt als gevolg van het VKA+. Daar is geen twijfel over. Dit betekent sowieso meer uitstoot dichter bij de bevolking. Omdat fijnstof een grotere levensbedreiging is dan verkeersongelukken, lijkt mij het uitvoeren van een Milieu Effect Rapportage (MER) toch wel het minste vereiste. We willen toch op z’n minst weten hoeveel meer dodelijke slachtoffers er zullen vallen als gevolg van het VKA+?

Daarnaast lijkt mij het inschakelen van deskundigen noodzakelijk om de meest elementaire vragen te beantwoorden en de dynamische effecten van de verkeersstromen door te rekenen. Er zijn gespecialiseerde bureaus die dat aanbieden voor €50.000 – €100.000, een klein bedrag om mogelijk te voorkomen dat er 156 – 200 miljoen euro voor niets wordt uitgegeven.

Nogmaals wil ik attenderen op het ontbreken van een rekenkamer nu deze juist zo hard nodig is. Er is zoveel onduidelijkheid over de hoogte, de betaalbaarheid en de effectiviteit van de investering.

Gelukkig dat langzamerhand meer mensen wakker worden en inzien dat het VKA+ een zeer nadelige invloed op Vught en de Vughtenaren zal hebben. Zij realiseren zich dat er straks veel bedrijven en plaatsen binnen Vught of vlak daarbuiten moeilijker te bereiken zijn en dat de rustieke uitstraling van Vught grotendeels verdwijnt, zeker als 10 jaar na uitvoering alle grotere binnenwegen moeten worden aangepast aan de toegenomen verkeersdrukte. Ook wordt Vught veel onveiliger, en nemen de luchtkwaliteit en leefbaarheid sterk af. Bovendien kunnen we dit geld, minimaal € 1.500 per inwoner, beter besteden aan zaken waar we echt wat aan hebben. Heeft iemand al iets van de energietransitie gehoord?

Het wordt tijd om het gemeentelijk belang te laten prevaleren boven het individuele politieke- en Rijksbelang. Stop het VKA+.”

Hubert Verheijen, een zeer bezorgde Vughtenaar

Kijk ook bij

N65: Niet zeuren. Er moet wat gebeuren!

Deze aflevering bewijst dat je met modellen alles kunt bewijzen en bewijst daarnaast een ernstige …