N65: Niet zeuren. Er moet wat gebeuren!

Na onze oproep aan mevrouw S. Otters-Bruijnen (PS) en de heer M. du Maine (B&W Vught) om nu wel echt samen te werken met belangengroepen, heeft inmiddels recentelijk een eerste verkennend gesprek met wethouder Du Maine plaatsgevonden. Daarin hebben we  allereerst uiteengezet waarom het net verworpen N65-reconstructieplan B&W Vught via enkele kleine aanpassingen het ook niet zal halen bij de Raad van State (RvS). Dat oude plan maakt immers van de N65 voor alle verkeer tussen Tilburg of Breda en terug de route via deA2/N65 tot de kortste (79,2 km) en ook de snelste route.

Maar we hebben B&W Vught ook een alternatief voorgehouden naast ons oude tunnelplan in Vught en Helvoirt. Uit onze eerste globale en summiere kosten-batenanalyses (MKBA) bleek dat zowel het tunnelplan als een alternatief, de Zuid tangent (soort randweg onder Vught) , zeer positieve MKBA’s  opleveren. Met name door het feit dat de vermijdbare sterfte door luchtverontreiniging stopt voor omwonenden N65 , hun woningen daardoor in waarde stijgen en gebiedsontwikkeling op de N65 mogelijk wordt. Maar er is een heel groot ander voordeel van de Zuid tangent en dat is dat het benodigde investeringsbedrag veel lager ligt en past binnen het bestaande budget.

We hebben die Zuid tangent uitvoerig uiteengezet. Du Maine luisterde aandachtig en onze argumentatie is hem schriftelijk toegezonden.

– In dat plan wordt de N65 gedegradeerd tot een dorpsweg met slechts een rijbaan, max. 50 km snelheid en 3 stoplichten meer dan de 4 nu. De 50.000 voertuigen per dag van/naar Tilburg worden omgeleid over de A2 en achter Vught, bij de Beukenlaan, vlak voor de Essche stroom en weer naar de N65 gestuurd naar de kruising Kreitestraat/N65 achter Helvoirt.

– Die Zuid tangent is wel 2,25 km (11,55-9,3) langer, maar ook 4 minuten sneller (10,93-6,93 ) zonder die (nu 4 ) N65-stoplichten, gerekend vanaf de spitsing N65/A2 naar de kruising Kreitestraat/N65 achter Helvoirt.

Vooruitlopend daarop hebben we al vast nagedacht over onze oude vaste slagzin: N65 onder de grond, iedereen gezond. Maar we zijn vooralsnog niet verder gekomen dan: N65: niet zeu­ren. Er moet wat gebeuren!  Net als bij de vorige slagzin is er een prijs van 100 euro beschikbaar voor degene die de beste slagzin voorstelt. Suggesties welkom op secretariaat@n65.nl.

B&W Vught en PS Brabant hebben nu vier opties: niets doen, het pas afgekeurde N65-plan iets aanpassen, kiezen voor ons oude tunnelplan in Vught en Helvoirt of de Zuid tangent. Een lastige beslissing, want iedere optie zal voor- en tegenstanders opleveren.  Onze inschat­ting is dat die Zuid tangent het best past binnen het bestaande budget en de minste tegenstand zal oproepen. We zijn benieuwd naar de uiteindelijke beslissing! Mocht de keuze vallen op niets doen of het pas afgekeurde N65-plan iets aanpassen, versterken we onze juridische argumentatie met de twee lopende WOB/WOO-verzoeken bij MinVWS2 en Vught3.

Als u tijd of geld kunt vrijmaken voor een betere N65-oplossing, mail naar bestuur@n65.nl of doneer naar NL05 RABO 0106494422 ten name van Comité N65.

http://www.n65.nl/Brief-aan-BW-Vught-PS-Brabant.pdf, zitting 7-2-2023

2  http://www.n65.nl/WOB-MinVWS-RIVM-2021.htm

3  http://www.n65.nl/Beroepschrift-Rechtbank-DenBosch-Tunnelkosten-Aanzuigende%20werking-Kruispunten.pdf

Corneel Spil,
Comité N65

Kijk ook bij

Het Reeburgpark

Het oudste park, sinds 1882, en het enige mooie park in Vught dat over is. …